VCS/onkologiska enheten

Kontakt: under tjänstetid och jourkonsultationer under vardagshelger och veckoslut via telefon-växeln.

Onkologiska polikliniken

 • Beslut om cancerpatientens vård och vårdlinje.
 • Bromsande behandlingar
 • Då vårdlinjen ändras till symtomatisk vård, överförs vårdansvaret till primärhälsovården med epikris och genom att kontaktpersonerna informeras.
  • Primärhälsovården kan vid behov konsultera angående vården av cancerpatienter i symtomatisk vård eller om situationen så kräver, kan de tas för ny vårdbedömning med en ny remiss.
 • I framtiden strävar man efter att börja med en skild palliativ mottagning i anslutning till onkologiska polikliniken. Målet är att patienten, vars bromsande cancerbehandling har avslutats, skulle ges möjlighet att träffa en läkare insatt i palliativ vård. Detta för att underlätta överflyttningen till palliativ vård i primärhälsovården. Också åtgärder (t.ex. punktioner) för patienter med symtomatisk vård samt primärhälsovårdens palliativa konsultationer kunde koordineras via den palliativa polikliniken.

Strålbehandlingsenheten

Palliativ strålbehandling kan övervägas vid:

 • (skelett) metastas som orsakar svår smärta
 • skelett metastas med risk för fraktur (ortoped bör konsulteras före)
 • symptomatisk hjärnmetastasering
 • besvärliga lungsymtom, såsom risk för hoptryckta luftvägar, besvärlig blodhosta
 • ulcererande hudmetastasering
 • paraparessymtom orsakade av metastas (behov av dejourmässig strålbehandling; ortoped- eller neurokirurgkonsultation först)
 • hotande vena cavasyndrom (behov av dejourmässig strålbehandling)
 • Tillräcklig kooperation krävs av patienten
 • Dejourmässig strålbehandling kan ges vardagar under tjänstetid.
 • Då man önskar bedömning av uttryckligen möjlighet till strålbehandling, kan remissen riktas direkt till strålbehandlingen.
 • I brådskande fall lönar det sig att i första hand konsultera strålbehandlingsläkaren per telefon, annars följer man vanligt remissförfarande.

Onkologiska avdelningen

 • Behandling av svåra cancersmärtor och inledande av smärtmedicinering då patienten är i behov av specialtekniker för smärtbehandlingen.
 • Övriga läkemedelstitreringar vid behandling av svårbehandlade cancersymtom.
 • Vid behov kan man komma överens om att de åtgärder som en palliativ patient behöver görs via avdelningen.
 • På avdelningen ges också i viss mån terminalvård, i synnerhet då det behövs sedation eller terminalvården i övrigt är speciellt krävande.
 • Patienter med symtomatisk behandling kan också intas till avdelningen enligt överenskommelse, trots att största delen kommer som dejourfall. Det lönar sig att konsultera avdelningsläkaren per telefon under tjänstetid.

VCS/ Operations- och anestesiavdelningen och smärtpolikliniken

Kontakt:

 • Icke brådskande anestesiläkarkonsultationer med remiss till smärtpolikliniken
 • Anestesikonsultationer under dejourtid i första hand som telefonkonsultationer till dejourer-ande anestesiläkare, som om möjligt ger konsultationshjälp själv eller förmedlar till anestesiläkare insatt i smärtbehandling.
 • I första hand konsulteras anestesiologen av den behandlande läkaren, men också palliativ/cancerskötare kan ta kontakt under tjänstetid.

Anestesiläkare kan konsulteras bl.a. i följande situationer:

 • vård av problematisk smärta,
 • smärtan fås inte under kontroll,
 • den neuropatiska smärtans andel utgör en betydande del av helhetsbilden,
 • smärtbehandlingen är kontinuerligt otillfredsställande av annan orsak, t.ex. VAS över 4/10 eller patienten upplever situationen otillfredsställande p.g.a. biverkningar,
 • specialteknik vid smärtbehandling, t.ex. spinal smärtkateter eller kontinuerlig epiduralbedövning,
 • insättning av venport eller tillfällig central venport (Porth-a-cath insätts vanligen elektivt i operationssal under tjänstetid),
 • frågor i anslutning till sedation i den palliativa vårdens terminalskede.

VCS/Gastrokirurgi

Kontakt: elektronisk remiss, telefonsamtal via telefonväxeln till gastrokirurg

Gallvägsobstruktion

 • Tilltagande ikterus och hyperbilirubinemi
 • Om det är fråga om gallvägsobstruktion, övervägs antingen endoskopisk (ERCP) eller ultraljudsledd perkutan (PTC) gallvägsstentning. 
  • Före primärt perkutant galldränage bör man ha tillgång till färsk CT av buken. 
  • Om ikterus eller upprepade kolangiter kan en tilltäppt gallvägsstent bytas.
  • Ulraljudsundersökning behövs ej före, om patienten redan har stent.

Svälj- och ätsvårigheter

 • Oesophagusstent kan övervägas som behandling av obstruktion i matstrupen också då patienten redan tidigare vårdats med stent p.g.a. cancer i matstrupen.
 • Som behandling av annan gastroduodenal obstruktion (tömningshinder i magsäcken, upp-kastningar t.ex. hos patienter med bukspottskörtel- eller magcancer), kan man försöka med duodenum- eller pylorusstent eller med beaktande av patientens helhetssituation överväga operativ bypass som behandling av obstruktionen.
 • Om PEG-sond är en lösning i enlighet med patientens vårdlinje, patienten är villig till det och andra utvägar inte finns, kan PEG-sond appliceras med hänsyn till patientens magtarmkanal-status antingen endoskopiskt eller i öppen operation.
 • Ibland kan PEG-sond också behövas vid tömning av magsäcken vid svår ventrikelretention.

VCS/ Hematologi

Kontakt: hematologiska konsultationer via telefonväxeln.

 • Hematologen fattar beslut om överföring till palliativ vård och terminalvård i samråd med patient och anhöriga
 • Hematologen bestämmer innehållet i den palliativa vården eller om t.ex. symtomlindrande uppehållsmedicinering ännu behövs.
 • Vid överföring till palliativ vård och terminalvård görs en remiss med instruktioner för fortsatt vård till primärhälsovården.

VCS/ Urologi

Kontakt: elektronisk remiss, telefonkonsultation med urologen via telefonväxeln

Vård av urologisk cancer

 • vårddiskussioner
 • operativ behandling av urologiska cancerformer
 • kastrerings- och hormonbehandling av prostatacancer
 • behandling av hematuri

Hydronefros

 • i UL av njurarna bild av hydronefros och stigande Krea,
 • urinledarstentinläggning av urolog kan övervägas eller om detta inte är möjligt, så kan inläggning av perkutan nefrostomikateter göras av radiolog,
 • byte av urinledarstent,
 • vård av urinretention.

VCS/ Prehospital vård (ambulans)

 • Om patienten har behov av patienttransport med ambulans kontaktar vårdpersonal räddningsverket
 • Räddningsverket informeras om patientens vårdbeslut (vårdlinje, DNR-beslut) och lovad vårdplats.
 • Den lovade vårdplatsen bör alltid kontaktas före patienten överflyttas dit.
 • Vårdpersonal inom den prehospitala vården har kännedom om den palliativa vårdpärmens användning inom sjukvårdsdistriktet. I vårdpärmen framkommer vanligtvis aktuell medicinering som patienten har.
 • Vårdpersonal inom den prehospitala vården kontaktar vid behov palliativa sjukskötaren.

VCS/ Dejourpolikliniken

 • Dejourbesök är ofta påfrestande för en patient i palliativ symptomatisk vård.
 • Vid behov av åtgärder under dejourtid rekommenderas att vårdpersonal kontaktar dejourpolikliniken, tfn 06- 213 1310

Av remissen bör framgå:

 • patientens vårdlinje,
 • personen som sköter patienten, som vid behov kan konsulteras (t.ex. cancer- eller palliativ skötare),
 • har patienten färdigt en vårdplats för fortsatt vård (t.ex. lovad vårdplats).

Hjälp av dejouren kan behövas bl.a.:

 • för omedelbar askites- eller pleurapunktion,
 • dejourmässig applicering av CVK,
 • behandling av akut smärta eller vård av annat akut sjukdomstillstånd.
 • En patient i palliativ vård bör också genomgå tillräckliga röntgen- och laboratorieundersökningar för utredning av akuta symtom, men rutinmässiga undersökningar bör undvikas.
 • Dejourbesök eller – förflyttningar bör undvikas för en patient i terminalvård, om det inte föreligger akuta behov av åtgärder (t.ex. tryggande av intravenös medicinering via CVK). Då bör man inte göra några andra undersökningar/åtgärder än begärd åtgärd.

VCS/ Lungsjukdomar

Kontakt: elektronisk remiss, elektronisk konsultation och/eller telefonkonsultation

Konsultationen kan gälla:

 • palliativ läkemedels- eller annan behandling av lungpatienter,
 • palliativ syrgasbehandling eller behov av andningshjälpmedel,
 • undersökningar av vätskeutgjutning i pleuran,
 • punktioner,
 • PleurX-drän,
 • pleuroskopi eller palliativ vård för återkommande vätskeutgjutning i pleura.

VCS/Neurologi

Kontakt: elektronisk remiss eller telefonkonsultation till neurolog via telefonväxeln

Konsultationen kan gälla:

 • epilepsimedicinering för patienter med hjärtumörer
 • vård och vårdlinjer vid behandlingen av progredierande neurologiska sjukdomar,
 • operationsmöjlighet beträffande hjärntumörer/ metastaser
 • insättning av shunt vid störning i likvorcirkulationen,
 • neurokirurgisk nervbanemanipulation (rizotomi, kordotomi) vid svåra smärttillstånd.
 • Vid dejourfall rekommenderas att man skickar bilderna via PACS före telefonkonsultationen, annars remiss + bilder, remissen kan också behandlas på neuro-onkologiskt meeting.
 • TAYS eller ÅUCS/Neurokirurgi: först konsulteras neurologen på VCS angående behovet av neurokirurgisk konsultation

VCS/Ortopedi

Kontakt: ortopedisk konsultation via telefonväxeln

 • Operationskonsultation beträffande tumörer som trycker på ryggmärgen vid färsk parapares (under jourtid TAYS; bilderna via PACS).
 • Profylaktisk spikning vid förändring med risk för fraktur i bärande ben (patientens prognos och den belastning som riktas mot benet bör beaktas).
 • Behandling av patologiska frakturer.

VCS/ Kardiologi

Kontakt: elektronisk remiss, telefonkonsultation med kardiolog via telefonväxeln

 • Vårdlinjer vid kardiologiska sjukdomar.
 • Behandling och diagnosticering av hjärtsymtom på basen av kardiologkonsultation.
 • Omprogrammering av pacemaker (t.ex. bortkoppling av defibrillation).

VCS/ Gynekologi

Kontakt: elektronisk remiss eller telefonkonsultation med gynekolog via telefonväxeln

 • Bromsande behandling och vårdlinjer vid gynekologisk cancer.
 • Vård av gynekologiska symtom, t.ex. blödningar, fistlar.

VCS/Radiologi

Kontakt: NeaRIS- remiss; då dejourmässiga åtgärder önskas tas kontakt med läkaren som skall utföra åtgärden.

Palliativa radiologiska åtgärder, t.ex.

 • externt dränage av gallgångarna (PTC),
 • inläggning av nefrostomi,
 • ultraljudsledd inläggning av pleuradrän,
 • ultraljudsledd inläggning av ascitesdrän,
 • inläggning av PleurX-drän (också thoraxkirurgerna applicerar på lungsäcksområdet),
 • övriga punktioner och biopsier.
 • Då patienten kommer för radiologisk åtgärd, bör det finnas plats (avdelning, dejourpolikli-nik) dit patienten kan flyttas efter åtgärden inför hemförlovning.

Dejourmässiga åtgärder:

 • Kontakt med dejourhavande radiolog (dejourhavande kan göra inläggning av ascites- och pleuradrän och möjligen också nefrostomier).
 • Vid behov utför radiologen åtgärden som beredskapsarbete (PTC, PleurX-drän ).
 • Nödvändiga diagnostiska undersökningar på en patient i palliativ vård.

Översättning 8.6.2015/ MN

10.03.2020 Redaktion_toimitus