© Vasa sjukvårdsdistrikt 2018

Servicekedjans kontaktpersoner

 • Avdelningsskötare Heidi Kotanen, Vasa centralsjukhus
 • Näringsterapeut Laura Sohlo, Vasa centralsjukhus

Servicekedjans målsättningar

 • Syftet är att förebygga och vårda sjukdomar relaterade till eller förorsakade av fetma, samt att förbättra funktionsförmågan och livskvaliteten för patienterna.
 • Målsättningen med vårdinsatserna och stödet är minst 5-10 % viktminskning genom minskat energi-intag och ökad energiförbrukning.
 • Målsättningen är att upprätthålla positiva livstilsförändringar.
 • Gemensamt stödmaterial finns tillgängligt på webbplatsen www.hoito-ohjeet.fi (gemensam nättjänst för vårdanvisningar inom Erva specialupptagningsområdet)

Arbetsgruppens målsättningar

 • Klargörande av sjukhusets interna processer i anslutning till vården av patienter med fetma och övervikt, som har tilläggsjukdomar förknippade med fetman och med en pågående vårdrelation i Vasa centralsjukhus
 • Stöda vården av patientgrupperna på sjukvårdsdistriktets område och klargöra ansvarsfördelningen
 • Skapa samarbetsnätverk på Vasa sjukvårdsdistrikts område            

Patientgrupper

Arbetsfördelning mellan specialsjukvården och primärhälsovården

 • Utvärderingsbesök kan ordnas till Vasa centralsjukhus näringsterapeuter om näringsterapeuttjänster inte finns /kan ordnas inom ramen för patientens bashälsovård.
 • Uppföljningen sker därefter inom primärhälsovården i enlighet med rekommendationer, planeringen av uppföljningsbesöken planeras inom primärhälsovården.
 • Sjukhusets näringsterapeuter är vid behov i kontakt med vårdkedjans kontaktpersoner inom primärhälsovården. 
 • Vården för patienter med ett aktivt vårdförhållande till Vasa centralsjukhus gällande tilläggssjukdomar i anslutning till övervikt hör till sjukhusets ansvar.
 • Konsultationer riktade till Vasa centralsjukhus näringsterapeuter görs antingen per telefon eller på förhand enligt överenskommelse (bokad tid) via VideoVisit distanskontakt.

Undersökningar (näringsterapeuter)

 • Till de ovannämnda patientgrupperna kan ordnas med utvärderingsbesök till sjukhusets näringsterapeut, om näringsterapeuters tjänster inte finns tillgängliga inom patientens bashälsovård. I övriga fall hänvisas patienten direkt till ëgen näringsterapeut inom bashälsovården.
 • Näringsterapeuten gör en helhetskartläggning av patientens näringsproblem (check-lista):
  • patientens egna målsättningar, önskemål och motivation
  • kost/ diet
  • problem i anslutning till näringsintag (t.ex. p.g.a. allergier)

Primärhälsovårdens ansvar och uppgifter

 • Vid behov ordnas 1-5 uppföljningsbesök för patienten, med ca 1-2 månaders uppföljningsintervall.
 • Ordnande av individuell handledning och/eller viktminskningsgrupper.
 • Anordnande av kostrådgivning som en del av övrig handledning och rådgivning, t.ex. i samband med besök på skötarmottagning.

Vård- och stödmetoder inom primärhälsovården

Icke-medicinska vård- och stödformer är bl.a:

 • Individuell handledning med syfte att stegvis främja förändringar i motions- och kostvanor samt att stöda upprätthållandet av lyckad viktminskning.
 • Näringsterapeuternas uppgjorda uppföljningsblankett som stöd i patienthandledning.
 • Handledning i grupp för att uppnå livsstilsförändringar. Stödformen passar för utvalda patienter som är motiverade till förändring i sin livsstil.
 • Vid behov testas lågkaloridiet. 

Behovet av psykiskt stöd

 • Behovet av psykiskt stöd för patienten kan följas upp i följande situationer:
  • patienten är inte motiverad till de beteendeförändringar som krävs för viktminskning (förändringar i kost- och motionsvanor)
  • patienten har symptom på hetsätning (på basen av resultat i genimförd screening)
  • patienten uppvisar symptom på depression eller annan psykisk ohälsa
 • Operation lämpar sig som vårdalternativ för patienter med kraftig övervikt, och för vilka konservativa vårdmetoder inte medför hållbar viktminskning.

Anvisningar

Stödmaterial för patienthandledning (avsett för professionella)      

Material som kan beställas:

Arbetsgrupp

 • Näringsterapeut Terhi Harju, Vasa stads social- och hälsovårdsverk
 • Sjukskötare Ann-Katrin Svens, Korsholms HVC
 • Näringsterapeut Ida-Lina Lagus, Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad
 • Hälsovårdare Susanne Häggman, Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad
 • Näringsrådgivare Anna Söderback, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5)
 • Avdelningsskötare Susanna Heinonen, Vasa centralsjukhus
 • Diabetesskötare Johanna Lindman-Jusslin, Vasa centralsjukhus
 • Biträdande avdelningsskötare Eva Lerstrand, Vasa centralsjukhus
 • Avdelningsskötare Minna Nurmikoski, Vasa centralsjukhus
 • Koordinerande avdelningsskötare, Heidi Kotanen, Vasa centralsjukhus
 • Näringsterapeut Laura Sohlo, Vasa centralsjukhus
 • Näringsterapeut Nina Haukirauma-Ilmarinen, Vasa centralsjuhus
 • Planerare Maria Hammar, Vasa Sjukvårdsdistrikt

Läkare som arbetsgruppen konsulterat

 • Mikaela Sohlberg, biträdande överläkare i endokrinologi, Vasa centralsjukhus
 • Heidi Andersén, överläkare i lungsjukdomar, Vasa centralsjukhus
 • Erno Lehtonen-Smeds, överläkare ortopedi, Vasa centralsjukhus
 • Elena Pellas, specialläkare/ biträdande överläkare i gynekologi, Vasa centralsjukhus

 

10.07.2018 Primärvårdsenheten