Minister Juha Rehula försäkrar i måndagens Helsingin Sanomat att han skulle ”vara tvungen att avgå om anklagelserna om de felaktiga uppgifterna höll streck”.

HUR MÅNGA JOURPATIENTER FLYTTAS TILL SEINÄJOKI?

Minister Rehula hänvisar med sitt uttalande sannolikt till det utlåtande som social- och hälsovårdsministeriet gav till grundlagsutskottet där det står att 100 patienter per år skulle överflyttas från Vasa centralsjukhus till Seinäjoki (eller transporteras direkt). I tidningen Pohjalainen den 10 december medger Keistinen själv att SHM:s sifferuppgifter är bristfälliga. I en grundlig beräkning som gjorts av Vasa centralsjukhus överläkare för den prehospitala akutsjukvården (bilagan endast på finska) bedömer man utgående från olika antaganden att antalet akutpatienter som skulle överflyttas till Seinäjoki och universitetssjukhus uppgår till 860–350 stycken. Av detta antal skulle cirka 100 stycken överflyttas till universitetssjukhus, merparten till Tammerfors och de resterande cirka 250–750 akutpatienterna/år till centralsjukhuset i Seinäjoki.

Och DÄRTILL tilltar antalet genom de patientströmmar som uppstår i och med att den icke-brådskande verksamheten under tjänstetid ska centraliseras till sjukhus med omfattande jour.

Var och en kan enkelt konstatera att SHM:s (Keistinen) tilläggsutlåtande som givits under tjänsteansvar inrymmer rikligt med felaktiga uppgifter.

Hänvisning: SHM:s tilläggsutlåtande: REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG TILL LAGAR OM ÄNDRING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN OCH AV SOCIALVÅRDSLAGEN RP 224/2016

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2016-AK-94949.pdf

Den utredning som jag sände den 11 december (endast på finska) innehåller 8 sidor av bevis på felaktigheterna i SHM:s utlåtande (medicinalråd Keistinen). Nedan ges bara några exempel på felaktigheterna i utlåtandet, som ni ärande riksdagsledamöter enkelt själv kan verifiera! Trots att något fel kan bero på medicinalrådets vårdslöshet är det inte en förklaring för det faktum att alla felaktigheter tendentiöst är ofördelaktiga för Vasa, för vilket sannolikheten är det samma som om man singlade slant 18 gånger och alltid fick klave!

FEL nr. 1: s. 3 ”Enligt den senaste statistiken har Vasa sjukvårdsdistrikt den svåraste läkarbristen i riket. Inom primärvården var underskottet i Vasa 18,2 %, i Södra Österbotten 6.9 % och i hela landet 4,4 %. Det här kan delvis förklaras med det långa avståndet från medicinska fakulteter och språkliga faktorer.”

KOMMENTAR: Frågan om den omfattande jouren gäller enbar den specialiserade sjukvårdens jourverksamhet på sjukhus och huruvida bristen på läkare inom den specialiserade sjukvården försvårar verksamheten. SHM:s/Keistinens sifferuppgifter är vilseledande och beskriver enbart bristen på läkare vid HÄLSOVÅRDSCENTRALER, INTE vid sjukhus!

https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/1268/tk_laakaritilanne_2015_tiedotus.pdf  DIA 11/22

FEL nr 2 s. 4. ”Då dödligheten i hjärtinfarkt och antalet hjärtinfarkter som återkommit inom ett år (%) sammanslås får Vasa en siffra på 19,5, Seinäjoki 19,0 och hela landet 16,4.”

KOMMENTAR: Den färskaste statistiken är från år 2013, länk nedan,

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/perfect/osahankkeet/sydaninfarkti/perusraportit

Välj ”Tieto tuottajittain” och ”2013”.

Enligt filen är dödligheten i hjärtinfarkt under ett år på VCS 7,5 % och på centralsjukhuset i Seinäjoki 20,8 %, på motsvarande sätt var siffran för dem som återkommit till vård 11,7 och 13 %, så sammanlagt blir det 19,2 % för Vasa och 33,8 % för Seinäjoki, inte 19 %!

FEL nr 3 S. 5 ”På Vasa centralsjukhus har man arbetat i omfattande grad för att främja patientsäkerheten och kvaliteten.” Enligt Kommunförbundets statistik visade Vasa sjukvårdsdistrikt balansräkning på ett patientskadeansvar på 11,42 M€ eller 67,12 €/invånare i slutet av år 2015. I Södra Österbotten var siffran 12,34 M€, 62,53 €/invånare. Av de ersatta patientskadorna kan man inte dra några vittgående slutsatser, men bägge sjukvårdsdistrikt placerar sig likafullt bra i nationella jämförelser (€/invånare). Seinäjoki på en fjärde plats och Vasa på sjunde plats.”

KOMMENTAR: Varje välunderrättad person är medveten om att ersättningsansvaret varierar från år till år, eftersom t.ex. födseln av ett handikappat spädbarn kan leda till ett massivt, livslångt ersättningsansvar. Därför följer man primärt med antalet ersatta patientskador. Dessa uppgifter hittas via följande länk http://www.pvk.fi/fi/tilastot-ja-tutkimukset/vahinkotilastot/ Klicka på ”Tilastot vuodelta 21015”, DIA 4/11

Det genomsnittliga antalet ersatta skador i Vasa svd var 37 och SÖSVD 76, dvs. cirka tvåfaldigt. Enligt Keistinens utlåtande är Seinäjoki emellertid till sin verksamhet och sina resurser bara cirka 30 - 40 % större. Seinäjoki centralsjukhus klarar sig på inget sätt dåligt i den här jämförelsen på nationell nivå, det är bara det att Vasa centralsjukhus klarar sig exceptionellt bra. Nedan presenteras ännu sifferuppgifterna för ifrågavarande sjukvårdsdistrikt för åren 2010-2015

 

FEL nr 4. s. 5 ”I samband med beredningen av reformen har Vasa sjukvårdsdistrikts förtroendemannaledning framfört att sjukvårdsdistriktet inte samarbetar eller kommer heller i framtiden att samarbeta på avtalsbasis med Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt.”

KOMMENTAR: Det här är ett fullständigt grundlöst påstående, för vilket det inte finns någon grund i något dokument! Och Keistinen var själv chefsöverläkare i Vasa SVD under åren 2001–2009, då man ingick många samarbetsavtal, bl.a. med Seinäjoki om samarbete inom onkologi samt med Seinäjoki, Karleby och Vasa sjukvårdsdistrikt om patienternas rätt att fritt välja vårdpalts inom den specialiserade sjukvården i gamla Vasa län. Han borde åtminstone känna till vilka avtal han själv varit med och förhandlat om och ingått!

 Motsvarande felaktigheter har uppräknats i bilagan i överflöd, på cirka 8 sidor. Hur kan Rehula (enligt Helsingin Sanomat) fortsättningsvis påstå att de uppgifter som SHM delgett grundlagsutskottet håller streck?

Auvo Rauhala

Skribenten arbetar på vårt sjukhus som chefsöverläkare.
20.12.2016 VKSadmin