På tisdagen den 20 september hade social- och hälsovårdsministeriet arrangerat ett hörande av chefsöverläkarna. Temat var förändringarna i hälso- och sjukvårdslagen samt de förändringar i förordning som berör den prehospitala akutsjukvården, arbetsfördelningen mellan jouren och den elektiva verksamheten samt centraliseringen av vården. Vi har ju redan helt nyligen gett ett utlåtande om hälso- och sjukvårdslagen och jourförordningen, de övriga förordningarna sänds till utlåtande ännu i nästa månad. Likaså ska regeringens lagförslag ges till riksdagen i oktober.

Situationen är allt som allt oklar och turbulent: Regeringen och ministeriets tjänstemän uttalar sig. Samtidigt har en utredning med namnet Kirurgia Suomessa 2020-luvulla färdigställts och överräcks idag och publiceras i månadsskiftet. Utlåtanden har begärts av samtliga specialitetsföreningar, och utlåtanden är mycket brokiga. Likaså har universitetssjukhusen dryftat frågan om centralisering inom deras egna specialansvarsområden. Åsikterna går ordentligt isär och i en del utlåtanden föreslås en centralisering av extrem natur. Då massmedierna sedan gör egna tolkningar och tillspetsningar får vi ett virrvarr av olika åsikter.

Vid hörandet i tisdags berättade man att Vasa centralsjukhus med anledning av språkliga orsaker ska särbehandlas, texter lär ha redigerats i omfattande grad, och nu skulle Vasa bara bli av med bara ”den verksamhet som separat nämns i centraliseringsförordningen”, vilket naturligtvis är diffust uttryckt. Status som ett sjukhus med omfattande jour ställer man sig emellertid inte välvilligt till.

Livliga diskussioner fördes om i vilken utsträckning jourtida verksamhet borde centraliseras, till vilket direktören för avdelningen för social- och hälsovårdstjänster vid SHM Liisa-Maria Voipio-Pulkki kommenterade att sjukvårdsdistrikten om ett år ska utarbeta en beskrivning över arbetsfördelningen i respektive specialansvarsområde, och översända den till ministeriet. Det här betyder alltså att man inte på detaljnivå skulle bestämma vad man på jourtid får göra på sjukhus med snävare jourverksamhet. Dessutom gjorde man det klart för ministeriet det krävs en tillräcklig dagtida verksamhet för att jouren ska kunna fortsätta och för att besparingar ska uppnås.

I Åbo universitetssjukhus specialansvarsområde har man som avsikt att diskutera ett eventuellt inrättande av ett Västkustens cancercenter Ab. Det här betyder att tre sjukhusorter skulle få gemensamma patienter och beslut om cancerbehandlingar. Den här verksamheten skulle alltså fortsätta hos oss till den del som berör onkologin och kirurgin, även om arbetsfördelningen inom kirurgin inte skulle vara den samma som i dagsläget. Behandlingen av cancer ska ju också i övrigt centraliseras i landet, till och med mellan olika universitetssjukhus.

Det här innebär att situationen är allt annat än klar. Det intryck som man klart fick i tisdags var att vår kraftiga kritik och opposition har hörts. Det har skapat en aning rörelse bland politiker och tjänstemän, vilket sedan har påverkat de kommande texterna. Vi måste fortsättningsvis gå ut hårt och målmedvetet i det här ärendet. Naturligtvis ger vi inte efter en tum från vårt ursprungliga mål om att vi ska vara ett av tretton sjukhus med omfattande jour.

Klarhet i frågan då det gäller lagar och förordningar fås under årsslutet och vi kommer naturligtvis att hålla er ajour.

Trots ministeriets eftergifter fortsätter alltså striden!

Auvo Rauhala

Skribenten arbetar på vårt sjukhus som chefsöverläkare.
21.09.2016 VKSadmin