Patologiavdelningen hör till det ansvarsområde på centralsjukhuset som kallas diagnostikcentret. Centret har till uppgift att erbjuda de övriga enheterna på sjukhuset olika undersökningar av både patienter och prover. Patologiavdelningen erbjuder, precis som namnet säger, undersökningar som hör till patologiområdet. I och med att patologiavdelningen inte har några egna patienter känner de flesta inte till den verksamhet som bedrivs på avdelningen. Tack vare deckare och kriminalserier förknippar många patologin med avlidna och obduktioner! Trots att obduktionsverksamheten utgör en av de viktigaste uppgifterna på avdelningen görs det också mycket annat på avdelningen. Merparten av personalen på enheten arbetar dagligen med vävnads- och cellprover av levande människor.

Patologiavdelningen undersöker årligen över 10 000 histologiska prover, dvs. vävnadsprover, och cirka 2 500 cytologiska prover, dvs. cellprover. Vävnadsproverna kan variera från biopsier, som till storleken är små som knappnålshuvuden, till hela organ. De kan till exempel vara provbitar som tagits i samband med skopiering av magsäcken, ett födelsemärke som avlägsnats från huden, ett inflammerat blindtarmsbihang eller ett helt bröst som avlägsnats på grund av cancer. Cellproverna kan bland annat vara papa prover, dvs. gynekologiska cellprov, hjärn-ryggmärgsvätska eller likvor samt urin. Provtagningarna sköts av sjukhusets övriga enheter, såsom polikliniker och operationssalar, som sedan skickar proverna vidare till patologiavdelningen. De inkomna proven undersöks på patologiavdelningen och ett utlåtande skickas till den beställande enheten som sedan vidarebefordrar svaret till patienten. I jämförelse med övriga laboratorieundersökningar tar de undersökningar som genomförs på patologiavdelningen längre tid i anspråk. Svaret på ett prov kan i bästa fall fås först några dagar efter provtagningen. Målet är dock att man ska ge ett svar inom tre veckor från att provet anlänt till avdelningen.

Personalen på patologiska avdelningen

Verksamheten på patologiavdelningen bygger på ett mångprofessionellt samarbete. Enheten är liten och har en personal på femton anställda bestående av patologer, specialiserande läkare, laboratorieskötare, avdelningssekreterare, en sjukhuscellbiolog, ett obduktionsbiträde och en anstaltsvårdare. Alla behövs för alla har en egen uppgift i processen. Och trots att var och en har en egen roll så krävs det att samarbetet i de olika faserna av undersökningarna och mellan de olika yrkesgrupperna löper smidigt för att undersökningarna ska hålla en så hög klass som möjligt och att verksamheten ska vara effektiv. På patologiavdelningen samarbetar de olika yrkesgrupperna sinsemellan i god anda och samarbetsandan är utmärkt. Ett tecken på den goda stämningen är att alla anställda på avdelningen samlas för att avnjuta deras morgonkaffe vid samma bord varje dag!

Den preparering av prov som görs på patologilaboratoriet är synnerligen hantverksbetonat och petigt, medan de undersökningar som görs med mikroskop bygger på patologens tolkning av de förändringar som han eller hon ser i proverna och vilka sedan resulterar i ett muntligt utlåtande (jfr den mätning av hemoglobin som görs med hjälp av en analysator som ger ett numeriskt resultat). De prover som sänds för undersökning är unika, för samma förändring eller organ kan inte avlägsnas mer än en gång, varför arbetet är synnerligen ansvarsfullt. De utlåtanden som ges om undersökningarna påverkar ofta direkt vården av patienten, varför verksamheten måste hålla god klass. Kvaliteten uppföljs och säkerställs på många sätt i det dagliga arbetet, men därutöver deltar avdelningen också i kvalitetsinspektioner som arrangeras av utomstående aktörer. I samband med dessa inspektioner gör en aktör som specialiserat sig på kvalitetssäkring en objektiv bedömning av kvaliteten på undersökningsmetoderna och tolkningen av proverna. Vasa centralsjukhus patologiavdelning har haft utmärkt framgång vid dessa inspektioner samtidigt som avdelningen i regel fått utmärkta omdömen om både metoderna och tolkningarna.

Jenni Tynjälä

Skribenten arbetar på patologiavdelningen som tf. avdelningsskötare
11.05.2017 VKSadmin