De arbetstagare som sattes i karantän under påsken har fått lön för karantäntiden. Centralsjukhuset erbjuder också individuell handledning och mentalt stöd för arbetstagare som hamnat i karantän.

Vasa centralsjukhus vill korrigera det missförstånd som rört sig i medierna om att de 55 arbetstagare som sattes i karantän under påsken inte har fått lön.

– Vi ber om ursäkt för det förtret som situationen orsakat för arbetstagare och deras nära. Varje arbetstagare har dock fått full lön på normal löneutbetalningsdag för tidsperioden i fråga. Kommunarbetsgivarens anvisning är att arbetstagare ska ansöka om ersättning från FPA, den anvisningen har vi också gett arbetstagarna. Vi har även kommit överens om att innehållande av lön inte verkställs innan FPA har betalat ersättningarna åt arbetstagaren. Den här informationen har inte på ett tydligt sätt nått arbetstagarna. Vi vill försäkra oss om att arbetstagarna inte behöver vara utan lön, berättar Marina Kinnunen, direktör för sjukvårdsdistriktet. 

I pandemins tidiga skede i slutet av mars hann innehållande av fyra arbetstagares lön verkställas. Vi har dock diskuterat ärendet och individuellt gått genom det med varje arbetstagare. Alla har fått eller kommer få dagpenning från FPA under april.

Vasa centralsjukhus följer fortfarande linjen att arbetstagaren får lön som normalt men hen ska också ansöka om dagpenning från FPA för karantäntiden. Arbetsgivaren innehåller arbetstagarens lön från karantäntiden då arbetstagaren fått ersättningen från FPA.

– Dagpenningen täcker hela arbetstagarens inkomstbortfall för frånvaroperioden, således lider ingen en ekonomisk förlust. Om arbetsgivaren ansöker om dagpenningen, ersätter FPA inte arbetsgivarens sidoavgifter, vilket rent ekonomiskt är en betydande kostnad då så pass många befinner sig i karantän, preciserar Vasa centralsjukhus HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl.

Individuell handledning från personalförvaltningen och företagshälsovården

Personalförvaltningen (HR) har förtydligat karantänprocessen så att arbetstagare som sätts i karantän i fortsättningen får personlig handledning gällande lönebetalningen under karantäntiden.

– Arbetsgivaren lämnas inte ensamma. Vi erbjuder också stöd för det mentala välbefinnandet. Företagshälsovården har reserverat för fler psykologmottagningstider åt de arbetstagare som önskar och behöver stöd i dessa coronatider, förtydligar Gröndahl.

Vad gäller skyddsklädsel har man på centralsjukhuset följt rekommendationen från Institutet för hälsa och välfärd samt social- och hälsovårdsministeriet:

– Vi har noggrant följt de nationella anvisningarna i våra egna anvisningar. Vi har skolat personalen en hel del i att använda skydden och framskridit i enlighet med anvisningarna för att skyddsklädseln ska räcka till också i kritiska lägen. I dag har det också bekräftats att skydden som beställts via Mirka Oy uppfyller alla kvalitetskriterier och att de kan användas också i specialsjukvården. Läget med skyddsutrustning är alltså bra, men vi måste vara noga med att använda dem enligt anvisningarna för att kontinuerligt trygga såväl patienternas som arbetstagarnas säkerhet, berättar Kinnunen.

Kinnunen betonar att pandemin försatt sjukhuset i nya utmanande situationer, som det inte fanns färdiga handlingsplaner för.

– Personalens välbefinnande och säkerhet är av största vikt för oss. Gällande arbetstagare som hamnat i karantän har vi inte lyckats informera tillräckligt bra. Vi gör vårt yttersta för att vi i fortsättningen ska göra informationsgången inom organisationen bättre, avslutar Kinnunen.

25.04.2020 Redaktion_Toimitus