Sjukvårdsdistriktet gav under söndagen nya rekommendationer om bland annat övergång till distansundervisning för två veckor inom andra stadiets undevisningsinrättningar och högskolor. Dessutom påminner man om användningen av ansiktsmask och om vikten av att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd. Det är fortfarande skäl att stanna hemma också om man har endast lindriga symptom.

Den av Vasa sjukvårdsdistrikt tillsatta regionala coronakoordineringsgruppen inom Österbotten sammanträdde igen efter fredagens möte under söndagen den 4.10 med anledning av det förvärrade läget.

Redan tidigare har konstaterats att Vasa sjukvårdsdistrikt övergått till epidemins upptrappningsfas. Enligt gruppen är det nära till spridningsfasen eftersom fyra av fem kriterier redan uppfylls inom sjukvårdsdistriktet.

Det finns dock inte för närvarande patienter som kräver sjukvård inom området, vilket är det femte kriteriet.

I handlingsplanen för den av social- och hälsovårdsministeriet tillsatta gruppen för COVID -19 epidemin delas lägesbilden över epidemin upp i tre faser: utgångsnivån, upptrappningsfasen och spridningsfasen.

För närvarande är totala antalet positiva tester 173, incidenstalet per 100 000 invånare för två veckor är 43,5 inom området, och i Vasa redan över 80. De positiva testernas andel utgör redan över 2 % och den dagliga ökningen är redan över 10%. Dessutom har smittkedjornas spårningsmöjligheter försvagats märkbart den senaste veckan och stora delar av smittkedjorna är inte längre klara.

Smittan konstaterades för närvarande spridas speciellt bland unga vuxna, varav största delen är studerande. Många insjuknar i coronavirusinfektionen med små eller till och med inga symptom alls och kan därför omedvetet sprida viruset vidare. Gruppen påminner personer som har utsatts för en tydlig exponeringsrisk (t.ex. i studentevenemang där man redan har konstaterat coronavirussmitta eller vid övriga tidigare meddelade exponeringstillfällen) att söka sig till coronatestning även vid mindre symptom på luftvägsinfektion och att undvika sociala kontakter.  

Nya rekommendationer: andra och högre stadiets utbildningsanstalter övergår tilldistansundervisning, praktikperioderna för studerande inom social- och hälsovårdsutbildningarna  håller paus och säkerhetsavstånd iakttas vid anordnande av evenemang

Coronakoordineringsgruppen gav på söndagen nya starka rekommendationer och påminner fortfarande om ikraftvarande rekommendationer:

– Vi påminner om de tidigare uppgjorda riktlinjerna: Till den österbottniska befolkningen från 15 års ålder och uppåt ges starka rekommendationer om användning av ansiktsmask, alltid när man vistas i offentliga utrymmen utanför hemmet. Stora folkmassor bör undvikas och man bör hålla tillräckligt säkerhetsavstånd om 1-2 meter till andra, konstaterar Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen.

Vår förhoppning är också att butiksägare, upprätthållare av andra offentliga utrymmen samt andra som erbjuder service förutsätter att personal av arbetarskyddsskäl men också kunder använder ansiktsmask. Dessutom bör man säkerställa att 1-2 meters säkerhetsavstånd iakttas i alla lägen.

För att skydda äldre och riskgrupper måste besökare på social och hälsovårdens enheter, inom hela sjukvårdsdistriktets område, alltid använda ansiktsmask även i de fall då man skulle kunna hålla säkerhetsavstånd. Under besöket bör man vistas i patientens egna utrymmen. Ingen får vistas i gemensamma utrymmen

Gymnasierna i Vasa samt övriga undervisningsanstalter och högskolor övergår till distansundervisning för två veckor eller turvis undervisning så att tillräckligt säkerhetsavstånd kan iakttas, från och med måndagen den 5.10. Ansiktsmask bör även användas. Vasa stad kontaktar skolorna angående de läroanstaltsspecifika arrangemangen må 5.10-fre 16.10

Vid alla verksamhetspunkter inom social- och hälsovården, inom Vasa sjukvårdsdistrikts område, hålls en två veckors paus för i all praktik för studerande, medbörjan från 5.10. Från områdets undervisningsanstalter bör man inte heller åka på praktik utanför sjukvårdsdistriktets område.

Gruppen linjerade vida att stora evenemang inte heller nu bör ordnas, ifall kravet på distans inte kan uppfyllas. Man bör även undvika att delta i stora evenemang om inte 1-2 meters säkerhetsavstånd kan uppfyllas.

Man vill speciellt påminna om att tillräckligt säkerhetsavstånd bör hållas i konditionssalarna:

– Eftersom det har konstaterats rikliga fall av coronavirusexponering i konditionssalarna uppmanas dessa att säkerställa att tillräckligt säkerhetsavstånd om 1-2 meter kan förverkligas, t.ex. genom att indela besökarna i mindre grupper, påminner Vasa sjukvårdsdistrikts infektionsöverläkare och ansvarig läkaren för smittosamma sjukdomar Juha Salonen.

Inom Vasa stads hälsovård har ytterligare personal flyttats till smittspårningen av coronaviruset, för att smittkedjorna skall kunna brytas och viruset hindras från att spridas ytterligare bland befolkningen.

Man bör alltid ha med sig andningsskydd så att de lätt finns att tillgå om behov uppstår.

I första hand är det varje medborgares eget ansvar att skaffa andningsskydd. Kommunerna på området ordnar enligt egen praxis med utdelning av andningsskydd till mindre bemedlade kommuninvånare.  

Lämna hemma fast symptomen på luftvägsinfektion bara är lindriga

Det är viktigt att stanna hemma även om du bara får lindriga luftvägssymtom. Om du får symtom eller aningar som får dig att misstänka att du blivit smittad av coronaviruset så ska du först göra en bedömning av dina symtom på webbplatsen Omaolo.fi. På tjänstetid ska du vid behov ringa till din egen hälsostation och utanför tjänstetid till telefonnummer 116 117, där du blir upplyst om vad du ska göra. Nu när coronavirusepidemin kraftigt är på uppgång är det viktigt att följa anvisningarna ovan för att du vid behov snabbt ska få en tid till coronaprovtagning.

Österbottens regionala koordineringsgrupps uppgift och sammansättning:

Gruppens uppgift är att inom sitt område planera och förverkliga åtgärder för att förhindra spridningen coronavirusinfektionen (COVID -19). Införandet av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning, där besluten övervägs med tanke på de epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenserna samt i förhållande till de grundläggande fri- och rättigheterna

Till den av Vasa sjukvårdsdistrikt tillsatta regionala koordineringsgruppen inom Österbotten hör:

VSVD, direktör Marina Kinnunen, ordförande, chefsöverläkare Peter Nieminen, VSVD infektionsöverläkare Juha Salonen, stadsdirektören i Vasa, Tomas Häyry, ledande överläkare, smittskyddsansvarig läkare, Vasa hälsovårdscentral Heikki Kaukoranta, kommundirektör Gun Kapténs, samkommunen för kustösterbottens social- och primärhälsovård (K5) direktör Jarkko Pirttiperä, NTM, direktör Timo Saari, Institutet för hälsa och välfärd Tuula Hannila-Handelberg och Tiina Hirvioja, Regionförvaltningsverket för västra och inre Finland, regionförvaltningsöverläkare Miia Kaartinen och som gruppens sekreterare VSVD Päivi Berg.

09.10.2020 redaktion_toimitus