Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde på tisdagen 23 februari, gruppen lyfte fram paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar, vilken redan trätt i kraft och föreskriver att det även i verksamhet för allmänheten som bedrivs av privata sektorn ska vidtas åtgärder för att förhindra virusspridningen.

Coronaläget är fortsättningsvis ganska svagt i området. Incidenstalet har dock sjunkit något de senaste dagarna. Under de senaste sju dygnen har 121 nya coronafall konstaterats i Österbotten. Spårbarheten är rätt god i området, smittkällan är känd i ungefär 80 procent av fallen.

Kommunerna beslutar om hur studentskrivningarna ordnas tryggast

Kommunerna i Österbotten har uttryckt oro över hur studentskrivningarna ska ordnas på tryggast möjliga sätt under coronaepidemin. Coronasamordningsgruppen konstaterade att varje kommun själv beslutar om hur skrivningarna ordnas. Institutet för hälsa välfärd, THL, har gett anvisningar om detta och gruppen har vidareförmedlat informationen till kommunerna i området. Anvisningarna finns på institutets webbplats.

De starka rekommendationerna kvar till slutet av mars

Gruppen förlängde följande starka rekommendationer till och med 31.3.2021:

 • Hobbyverksamhet i grupp inomhus för vuxna, över 20-åringar, rekommenderas inte till och med 31.3.2021. Rekommendationen gäller även privata aktörer.
 • Vårdpersonal och annan personal inom social- och hälsovården ska alltid ha ansiktsmask eller ansiktsmask och visir, inte enbart visir. Den starka rekommendationen är i kraft till 31.3.2021.
 • Vädjan till alla invånare i området om att minska de fysiska sociala kontakterna. Rekommendationen är i kraft till 31.3.2021.

Påminnelse till aktörer om den allmänna förpliktelsen i lagen om smittsamma sjukdomar

Gruppen lyfte fram den skyldighet som nu trätt i kraft i lagen om smittsamma sjukdomar, enligt vilken aktörer som ordnar öppen verksamhet för allmänheten inomhus eller utomhus ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att coronaviruset sprids. Arrangörerna ska se till att:

 • kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna.
 • kunderna och deltagarna får tillräckligt med instruktioner om att hålla säkerhetsavståndet, hålla händerna rena och andra motsvarande åtgärder för att förhindra att viruset sprids.
 • rengöringen av utrymmen och ytor effektiveras.

Arrangörerna ska också ordna kundernas och deltagarnas vistelse så att personerna placeras så glest som möjligt. Skyldigheterna som fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar gäller följande aktörer som disponerar över utrymmen och aktörer som använder dem i sin verksamhet:

 • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer (dock inte sådana som utövar inkvarterings- och kosthållsverksamhet)
 • enskilda näringsidkare
 • kommuner och samkommuner
 • religionssamfund
 • offentligrättsliga inrättningar.

Aktörer som disponerar över utrymmen där passagerare stiger på eller av ett trafikmedel ska också ombesörja arrangemang för att förhindra spridningen av coronaviruset. I arrangemangen ska passagerarna dirigeras när de stiger av och på ett trafikmedel. Exempel på dylika utrymmen är stationer, terminaler och andra motsvarande utrymmen inomhus eller avgränsade utrymmen utomhus. Skyldigheterna gäller inte utrymmen avsedda för resande i trafikmedel för personaltrafik, dessa fastställs i en annan paragraf.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: spridningsfas

Totala antalet coronainfektioner: 2 012 (tisdag 23.2)

Incidensen i regionen (14 dygn): 130 (tisdag 23.2)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 5,34 %

Dödsfall till följd av sjukdomar förorsakade av coronaviruset i sjukvårdsdistriktet, sedan epidemins början: 23.2.2021: 12 personer (meddelas varannan vecka).

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång tisdag den 2 mars 2021 eller vid behov redan tidigare.

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordförande; Peter Nieminen, VSVD; Juha Salonen, VSVD; Tomas Häyry, Vasa stad; Heikki Kaukoranta, Vasa stad; Gun Kapténs, Larsmo; Jarkko Pirttiperä, K5; Miia Kaartinen, Regionförvaltningsverket; Karin Kainlauri, NTM; Tuula Hannila-Handelberg, THL; Tia Väisänen, THL; Hanna Hattar, VSVD, kommunikationsansvarig; Päivi Berg, VSVD, sekreterare.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (covid-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

24.02.2021 redaktion_toimitus