Vasa sjukvårdsdistrikt har återgått till epidemins accelerationsfas fr.o.m. 23.3.20211.

Det aktuella läget i Vasa sjukvårdsdistrikt hittas här (coronasiffror).

Från och med 20.1.2021 meddelas incidenstalet som ett enhetligt tal som beskriver läget i regionen som helhet. Vid behov preciseras läget i de norra, mellersta och södra delarna av regionen.

Här är en sammanfattning av aktuella rekommendationer och begränsningar som hänför sig till coronavirusepidemin. Sammanställningen innehåller bland annat information om användningen av ansiktsmasker, offentliga tillställningar, allmänna sammankomster samt anvisningar om provtagningar och anvisningar om fritidsverksamhet.

I och med att olika myndigheter äger rätt att besluta om olika begränsningar och anvisningar följer vi i vår kommunikation med de beslut, anvisningar, rekommendationer och begränsningar som utfärdas av Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Regionförvaltningsverket och kommunerna.

I vår region uppföljs det epidemiologiska läget av Österbottens coronasamordningsgrupp, vars rekommendationer också finns sammanställda på denna sida.

Rekommendation om användning av ansiktsmask

 • Rekommendationen om användningen av ansiktsmask i offentliga utrymmen står kvar till den 30 april 2021, då situationen utvärderas på nytt.
 • Invånare, från och med årskursen 6 (personer över 12 år) i skolor och läroinrättningar, bör alltid använda ansiktsmask utanför hemmet i offentliga utrymmen .
 • Serviceproducenter, butiksägare och ägare av andra offentliga utrymmen önskas rekommendera att anställda och kunder av arbetarskyddsskäl använder ansiktsmask samt se till att säkerhetsavstånd på 2 meter kan iakttas i alla lägen.

 • Alla som besöker social- och hälsovårdsenheter i sjukvårdsdistriktet bör använda ansiktsmask, även om säkerhetsavståndet kan iakttas. När man besöker dessa verksamhetsenheter bör man vistas i patienten eget rum, inte i de allmänna utrymmena.
 • THL's (Institutet för hälsa och välfärd) rekommendation om ansiktsmasker gäller för närvarande i hela landet. Rekommendationen är uppdelad i olika faser av coronaepidemin.
 • Rekommendation om användningen av munskydd och hålla sig på ett tryggt avstånd från andra människor ifall man samlas med andra än den egna familjen eller den närmaste kretsen.

 • Vårdpersonal och annan personal inom social- och hälsovårdstjänster ska alltid ha mun-nässkydd eller mun-nässkydd och visir, men inte enbart visir. Rekommendationen har kommit i kraft 29.1. och fortsätter tillsvidare.  
 • Se även ”Förstärkt rekommendation som gäller äldre och riskgrupper” med rekommendationen om ansiktsmask under besök.

Rekommendationer och begränsningar som gäller officiella tillställningar och allmänna sammankomster

Regionförvaltningsverket:

 • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 (tio) deltagare som ordnas inomhus eller utomhus i kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med max. 10 (tio) personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att man för att trygga säkerheten i dem följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från den 21 september 2020. Beslutet är i kraft under perioden 1.4.2021–30.4.2021.
 • Man kan ordna tillställningar med det tillåtna deltagarantalet om de kan ordnas hälsosäkert genom att följa anvisningar om säkert avstånd och hygienrutiner. Regionförvaltningsverket betonar emellertid starkt att man fortsättningsvis ihärdigt ska orka undvika onödiga närkontakter.

Österbottens coronasamordningsgrupp:

 • Österbottens coronasamordningsgrupp rekommenderar att man inte ska ordna privata tillställningar för över 10 personer. För tillfället så bör man även avstå från att arrangera religiösa sammankomster för över 10 personer och använda munskydd även i samband med mindre sammankomster om man inte kan hålla de rekommenderade skyddsavstånden. Med tanke på skyddsavstånden måste särskild uppmärksamhet därför fästas vid storleken på utrymmet. Den nya rekommendationen gäller alla kommuner i Vasa sjukvårdsdistrikt. Besluten är i kraft 23.3.–30.4.2021.
 • Enligt rekommendationen av Österbottens coronasamordningsgrupp kan beslut om distans- och närstudier för högskolor och andra stadiet fattas kommunspecifikt beroende på hur situationen ser ut lokalt.

Rekommendation om säkerhetsavstånd

 • Sträva efter att hålla ett avstånd på 2 meter till andra människor. Rekommendationen gäller alla kontakter utanför familjekretsen både i arbetslivet och på fritiden.
 • Konditionssalar påminns om vikten av att säkerställa att säkerhetsavståndet kan iakttas.

Förstärkt rekommendation som gäller äldre och riskgrupper

 • Äldre personer och personer i riskgrupper måste fortfarande iakttas synnerligen omsorgsfullt.
 • Inomhusbesök på enheter inom äldrevården måste ordnas i den boendes eget rum och inte i de allmänna utrymmena. Kontrollera kommunernas och verksamhetsenheternas anvisningar.
 • En stark vädjan till områdets invånare för att skydda äldre personer och sjuka som vårdas från att få virussmittan. Under besök ska ansiktsmask användas – inte enbart visir. Anhöriga ska se till att 2 meters säkerhetsavstånd hålls. Den starka rekommendationen är i kraft från och med 29.1.2021.

Distansarbete

 • Vasa sjukvårdsdistrikt följer den nationella rekommendationen om distansarbete. Den regional rekommendationen är i kraft tills 30.4.2021. Statsrådet rekommenderar att arbetstagare inom den offentliga sektorn och privata sektorn arbetar på distans så långt det går, om arbetsuppgifterna tillåter det. 
 • På arbetsplatser bör man dela upp pauserna och hålla avstånd till andra samt använda ansiktsmasker. Det ligger på arbetsgivaren att se till att anställda kan arbeta i en säker miljö. Med hjälp av arbetsarrangemang kan man undvika närkontakter och andra riskfaktorer.
 • Då man återvänder från en resa, rekommenderas att man undviker fysiskt, socialt umgänge i fjorton dagar (det vill säga är i frivillig karantän). Även distansarbete rekommenderas i mån av möjlighet. Det är av yttersta vikt att man söker sig till coronaprovtagning vid minsta lilla symtom.

Övriga rekommendationer

 • Stanna hemma om du får ens lindriga luftvägssymtom och följ de givna anvisningarna.
 • Rekommendationen om att de övriga familjemedlemmarna ska undvika sociala kontakter i den mån det är möjligt och använda munskydd och iaktta rådande hygienanvisningar tills den testade fått sitt testresultat
 • Säsongsarbetare som anländer till Finland från utlandet rekommenderas hålla sig i frivillig karantän i 14 dygn när de anländer till landet och före de börjar arbeta.

Utländska säsongsarbetare som arbetar inom pälsdjursuppfödning rekommenderas hålla sig i frivillig karantän i 14 dygn efter att de anlänt till landet och före de börjar arbeta. Övriga utländska säsongsarbetare rekommenderas hålla sig i frivillig karantän i 14 dygn.

Ifall en arbetstagare inte har blivit testad på flygstationen i samband med ankomsten till landet rekommenderar man att arbetstagaren ska testa sig under den frivilliga karantänen även om arbetstagaren inte har några symtom. Coronaprovtagningen genomförs av den kommun där säsongsarbetaren arbetar. Ifall arbetstagaren under den frivilliga karantänen får symtom som tyder på en covid-19-infektion rekommenderar man att arbetstagaren ska testa sig. Även om testresultatet visar sig vara negativt så rekommenderar man att arbetstagaren ska fortsätta med sin frivilliga karantän i 14 dygn.

Rekommendation som gäller läroinrättningar

 • Kontrollera de rekommendationer, begränsningar och beslut som berör läroinrättningarna i din egen hemkommun.

Rekommendationer som hänför sig till idrotts-, fritids- och kulturverksamhet i Österbotten

 • De konsekvenser som epidemin får för ordnandet av motions-, kultur- och fritidsverksamhet varierar beroende på i vilken fas epidemin befinner sig. Det regionala epidemiläget bedöms varje vecka i Österbottens coronasamordningsgrupp. I det här dokumentet har man lyft fram de nationella rekommendationerna och preciserat vad de innebär på den regionala nivån i de olika epidemifaserna.
 • All gruppfritidsverksamhet för vuxna (över 20-åringar) som äger rum inomhus rekommenderas starkt att avbrytas omedelbart från och med 29.1.2021. Rekommendationen är i kraft till 30.4.2021. Utöver detta ska man inom all verksamhet se till att åtminstone 2 meters säkerhetsavstånd kan hållas. Den starka rekommendationen föreslås också för privata aktörer som ordnar fritidsverksamhet. Läget utvärderas igen före tidsperioden är slut.

Kommunvisa anvisningar

Kolla din kommuns webbplats om din kommun eventuellt har utfärdat några egna begränsningar och åtgärder som hänför sig till coronaviruset.

Rekommendationer och anvisningar för resande

Ta din egen, dina näras och andra medmänniskors säkerhet i beaktande då du reser. De anvisningar som vi följt bra i Österbotten kan tillämpas i hela Finland, utomlands kan det finnas betydligt striktare sanktionerade bestämmelser, som till och med kan leda till böter om de bryts.

 • Inför resan: Ta reda på epidemiläget och vilka anvisningar som gäller för den ort eller det land du ska besöka och följ de lokala och eventuellt striktare anvisningarna. Försäkra dig också om att både du själv och de du ska träffa är friska. Res inte om du är sjuk, åtminstone inte utan ett negativt coronaprovsvar. Om du är på väg utomlands ska du se till att du har en bra reseförsäkring.
 • Under resan: Kom ihåg de grundläggande principerna för hur du skyddar dig själv och andra: säkerhetsavstånd, munskydd och handhygien. Undvik grupper och övriga risksituationer. Försök spara butiksbesöken till utanför rusningstid. Kom ihåg att skydda dig själv och andra enligt de grundläggande principerna då du besöker restauranger, och överväg besök på barer och nattklubbar noga. Ta direkt kontakt med coronaprovtagningen på orten om du får minsta lilla symtom och försäkra dig om att du själv får provsvaret. I väntan på provsvaret ska du undvika sociala kontakter.
 • När du återvänder från resan: Tänk på att du eventuellt bär på coronaviruset och därmed kan smitta andra. Den här risken har du förstås själv minskat då du följt rekommendationerna, men andras handlingar kan tyvärr förstöra resultatet av dina exemplariska handlingar.

På grund av detta är det av yttersta vikt att du kommer ihåg följande då du återvänder till Österbotten: Håll säkerhetsavstånd, använd munskydd och ha god handhygien.

I alla lägen rekommenderar vi att man undviker fysiskt, socialt umgänge i fjorton dagar (det vill säga är i frivillig karantän) då man återvänder från en resa. Vi rekommenderar även distansarbete i mån av möjlighet. Det är av yttersta vikt att du söker dig till coronaprovtagning vid minsta lilla symtom, sjukdomen är mycket lömsk och man kan vara sjuk och sprida smittan vidare utan att själv veta om det.  

 • Institutet för hälsa och välfärd har publicerat en anvisning som gruppen rekommenderar att ska iakttas när man ordnar fester. Enligt anvisningen lönar det sig inte att helt utesluta det sociala umgänget, utan att i stället hitta säkra alternativ till fester. Om man vill ordna fester så rekommenderar man att man ska göra det i grupper med under 6 personer och eventuellt också erbjuda en möjlighet att delta på distans.

06.04.2021 redaktion_toimitus