Vasa sjukvårdsdistrikt har återgått till epidemins basnivå fr.o.m. 27.4.20211.

Det aktuella läget i Vasa sjukvårdsdistrikt hittas här (coronasiffror).

Från och med 20.1.2021 meddelas incidenstalet som ett enhetligt tal som beskriver läget i regionen som helhet. Vid behov preciseras läget i de norra, mellersta och södra delarna av regionen.

Här är en sammanfattning av aktuella rekommendationer och begränsningar som hänför sig till coronavirusepidemin. Sammanställningen innehåller bland annat information om användningen av ansiktsmasker, offentliga tillställningar, allmänna sammankomster samt anvisningar om provtagningar och anvisningar om fritidsverksamhet.

I och med att olika myndigheter äger rätt att besluta om olika begränsningar och anvisningar följer vi i vår kommunikation med de beslut, anvisningar, rekommendationer och begränsningar som utfärdas av Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Regionförvaltningsverket och kommunerna.

I vår region uppföljs det epidemiologiska läget av Österbottens coronasamordningsgrupp, vars rekommendationer också finns sammanställda på denna sida.

Rekommendation om användning av ansiktsmask

 • Rekommendationen om användningen av ansiktsmask i offentliga utrymmen är i kraft till 30 juni 2021, varefter man följer de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har utarbetat för ifrågavarande epidemifas (se nedan). Rekommendationen gäller alla personer över 12 år i situationer där man inte kan hålla ett tryggt avstånd till andra människor. Mer information om användningen av ansiktsmask hittas på THL:s webbplats.

Användning av mask på epidemins basnivå:

Användning av mask rekommenderas i följande situationer och för följande personer:

  • I kollektivtrafiken.
  • Personer som söker sig till coronavirustest på väg till provtagningen och innan testresultatet är klart, om det finns ett nödvändigt skäl att röra sig utanför hemmet..
  • Resenärer som anländer till Finland från ett riskområde och tar sig från inreseplatsen till karantänen, samt om de under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.

Det är bra att använda ansiktsmasken i situationer där det är svårt att undvika närkontakt..

 • Vårdpersonal och annan personal som arbetar inom social- och hälsovården ska alltid använda näs-munskydd eller näs-munskydd och visir, men inte enbart visir. Rekommendationen trädde i kraft den 29 januari och gäller tillsvidare.

Rekommendationer och begränsningar som gäller officiella tillställningar och allmänna sammankomster

Regionförvaltningsverket:

 • BESLUTET GÄLLER FR.O.M. DEN 2 JUNI. Enligt social- och hälsovårdsministeriets rekommenderade riktlinjer fattar regionförvaltningsverket inte nya begränsningsbeslut för områdena där epidemin stabilt är på basnivån, det här gäller även alltså Vasa sjukvårdsdistrikt. De som arrangerar offentliga tillställningar i områden som befinner sig på basnivån ska ha en redogörelse för hur arrangören tryggar hälsosäkerheten och sörjer för att de säkerhetsskyldigheter som avses i § 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar omsätts i praktiken, dvs. bland annat möjligheten att rengöra händerna, upprätthållandet av trygga avstånd och rengöringen av utrymmen. 

Regionförvaltningsverket påminner om att kommunerna enligt de temporära paragraferna 58 c och 59 a är skyldiga och har befogenhet att övervaka hälsosäkerheten vid evenemang också i områden som är på basnivån.

Rekommendation om säkerhetsavstånd

 • Sträva efter att hålla ett avstånd på 2 meter till andra människor. Rekommendationen gäller alla kontakter utanför familjekretsen både i arbetslivet och på fritiden.
 • Konditionssalar påminns om vikten av att se till att säkerhetsavståndet kan iakttas..

Distansarbete

 • Österbottens coronasamordningsgrupps rekommendation om distansarbete gäller till den 30 juni 2021.
 • På arbetsplatser bör man dela upp pauserna och hålla avstånd till andra samt använda ansiktsmasker. Det ligger på arbetsgivaren att se till att anställda kan arbeta i en säker miljö. Med hjälp av arbetsarrangemang kan man undvika närkontakter och andra riskfaktorer.

Andra rekommendationer

 • Stanna hemma även med bara lindriga luftvägssymtom och följ sjukvårdsdistriktets anvisningar.
 • Vi rekommenderar också att de övriga familjemedlemmarna om möjligt ska undvika sociala kontakter och använda ansiktsmask och iaktta rådande hygienanvisningar tills den testade fått sitt testresultat.

Säsongarbetare

 • Säsongsarbetare som anländer till Finland från utlandet rekommenderas hålla sig i frivillig karantän i 14 dygn när de anländer till landet och före de börjar arbeta.
 • I enlighet med THL:s anvisning ska arbetsgivare ha en hälsosäkerhetsplan för sina säsongsarbetare. I den ifrågavarande planen ska man klart ange hur hälsosäkerhetsåtgärderna omsätts i praktiken.
 • Det ligger på arbetsgivarens ansvar att sköta om och se till att de arrangemang som gäller karantänen följs. Arbetsgivaren ska se till att de säsongsarbetare som kommer från utlandet transporteras från gränsen till karantänslokalerna direkt och tryggt. Arbetstagaren och arbetsgivaren ansvarar för att se till att transporten sker i förhållanden som motsvarar en karantän och för de kostnader som uppstår därav. Myndigheterna ordnar inga transporter av arbetskraft till Finland eller inom Finlands gränser.
 • Jord- och skogsbruksministeriets anvisning till arbetsgivare om en hälsosäker ankomst för säsongsarbetare inom primärproduktionen, karantän och utarbetande av en hälsosäkerhetsplan (PDF)
 • Mer information om säsongsarbetare hittas på Jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Rekommendationer för läroinrättningar

 • Kontrollera de rekommendationer, begränsningar och beslut som berör läroinrättningarna i din egen hemkommun.

Rekommendationer för motions-, fritids- och kulturverksamhet i Österbotten

 • De konsekvenser som epidemin får för ordnandet av motions-, kultur- och fritidsverksamhet varierar beroende på i vilken fas epidemin befinner sig. Det regionala epidemiläget bedöms och fastställs i Österbottens coronasamordningsgrupp. I det här dokumentet har man lyft fram de nationella rekommendationerna och preciserat vad de innebär på den regionala nivån i de olika epidemifaserna.

Kommunvisa anvisningar

Kolla din kommuns webbplats om din kommun eventuellt har utfärdat några egna begränsningar och åtgärder som hänför sig till coronaviruset.

Rekommendationer om resande

På grund av det muterade coronaviruset rekommenderar THL att du helt undviker resor till Brasilien, Indien och Sydafrika. 

Även allt annat resande utomlands bör begränsas till det som är nödvändigt.

De anvisningar och rekommendationer som finns på THL:s webbplats gäller både finska medborgare och medborgare från andra länder.

Vasa sjukvårdsdistriktets information för resenär som anländer till Vasa.

18.06.2021 Redaktion_Toimitus