Vasa sjukvårdsdistrikt är igen i epidemins spridningsfasen fr.o.m. 23.8.2021.

Det aktuella läget i Vasa sjukvårdsdistrikt hittas här (coronasiffror).

Från och med 20.1.2021 meddelas incidenstalet som ett enhetligt tal som beskriver läget i regionen som helhet. Vid behov preciseras läget i de norra, mellersta och södra delarna av regionen.

Här är en sammanfattning av aktuella rekommendationer och begränsningar som hänför sig till coronavirusepidemin. Sammanställningen innehåller bland annat information om användningen av ansiktsmasker, offentliga tillställningar, allmänna sammankomster samt anvisningar om provtagningar och anvisningar om fritidsverksamhet.

I och med att olika myndigheter äger rätt att besluta om olika begränsningar och anvisningar följer vi i vår kommunikation med de beslut, anvisningar, rekommendationer och begränsningar som utfärdas av Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Regionförvaltningsverket och kommunerna.

I vår region uppföljs det epidemiologiska läget av Österbottens coronasamordningsgrupp, vars rekommendationer också finns sammanställda på denna sida.

Rekommendation om användning av ansiktsmask

 • Ansiktsmask rekommenderas i följande situationer och för följande personer till och med den 30 september 2021 (ett nytt beslut gjordes 23.8.2021):
  • Alltid i kollektivtrafik och andra kollektiva trafikmedel, till exempel taxi.
  • I arbetsgemenskaper inomhus, om flera personer arbetar eller vistas i samma rum.
  • Alltid i offentliga lokaler och vid offentliga tillställningar inklusive skolor och läroanstalter från och med årskurs 6 i grundskolan. Exempel på inomhuslokaler och offentliga tillställningar:
   • Butiker och köpcentrum
   • Postkontor, banker, bibliotek och andra motsvarande inomhuslokaler
   • Anläggningar för motion eller idrott och deras åskådarplatser (åtminstone offentliga utrymmen och omklädningsrum)
   • Simhallar, utebad, spaanläggningar och bastur (allmänna utrymmen och omklädningsrum)
   • Kyrkor och andra lokaler för religiösa samfund
   • Konsertsalar och andra lokaler för framförande av levande musik
   • Teatrar och andra lokaler för scenkonst
   • Biografer och andra lokaler för framförande av filmer och andra motsvarande audiovisuella verk
   • Museer och gallerier
   • Nöjes- och temaparker samt sevärdheter, om de är inomhus
   • Festivaler och marknader, om de hålls inomhus
   • Kongress- och mässcenter samt lokaler för kongresser, mässor och andra motsvarande evenemang
   • Lokaler för penningspels- och vadslagningstjänster.

Rekommendationer och begränsningar som gäller officiella tillställningar och allmänna sammankomster

Regionförvaltningsverket:

 • BESLUTET GÄLLER FR.O.M. DEN 12 AUGUSTI:

  Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beslutat att förelägga sammankomstbegränsningar för kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan ordnas utan begränsningar om deltagarantalet inomhus är högst 10 personer och högst 50 personer i avgränsade utomhusutrymmen. Också större tillställningar kan ordnas utan personantalsbegränsning om säkerheten i dem kan tryggas genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 31 maj 2021. Föreläggandena är i kraft 12.8–8.9.2021.

Rekommendationer för ordnande av hälsosäker
hobbyverksamhet för barn och unga

Rekommendation om säkerhetsavstånd

 • Sträva efter att hålla ett avstånd på 2 meter till andra människor. Rekommendationen gäller alla kontakter utanför familjekretsen både i arbetslivet och på fritiden.
 • Konditionssalar påminns om vikten av att se till att säkerhetsavståndet kan iakttas..

Distansarbete

 • Österbottens coronasamordningsgrupps rekommendation om distansarbete gäller till och med den 30 september 2021.
 • På arbetsplatser bör man dela upp pauserna och hålla avstånd till andra samt använda ansiktsmasker. Det ligger på arbetsgivaren att se till att anställda kan arbeta i en säker miljö. Med hjälp av arbetsarrangemang kan man undvika närkontakter och andra riskfaktorer.

Andra rekommendationer

 • Stanna hemma även med bara lindriga luftvägssymtom och följ sjukvårdsdistriktets anvisningar.
 • Vi rekommenderar också att de övriga familjemedlemmarna om möjligt ska undvika sociala kontakter och använda ansiktsmask och iaktta rådande hygienanvisningar tills den testade fått sitt testresultat.

Säsongarbetare

 • Säsongsarbetare som anländer till Finland från utlandet rekommenderas hålla sig i frivillig karantän i 14 dygn när de anländer till landet och före de börjar arbeta.
 • I enlighet med THL:s anvisning ska arbetsgivare ha en hälsosäkerhetsplan för sina säsongsarbetare. I den ifrågavarande planen ska man klart ange hur hälsosäkerhetsåtgärderna omsätts i praktiken.
 • Det ligger på arbetsgivarens ansvar att sköta om och se till att de arrangemang som gäller karantänen följs. Arbetsgivaren ska se till att de säsongsarbetare som kommer från utlandet transporteras från gränsen till karantänslokalerna direkt och tryggt. Arbetstagaren och arbetsgivaren ansvarar för att se till att transporten sker i förhållanden som motsvarar en karantän och för de kostnader som uppstår därav. Myndigheterna ordnar inga transporter av arbetskraft till Finland eller inom Finlands gränser.
 • Jord- och skogsbruksministeriets anvisning till arbetsgivare om en hälsosäker ankomst för säsongsarbetare inom primärproduktionen, karantän och utarbetande av en hälsosäkerhetsplan (PDF)
 • Mer information om säsongsarbetare hittas på Jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Rekommendationer för läroinrättningar

 • Kontrollera de rekommendationer, begränsningar och beslut som berör läroinrättningarna i din egen hemkommun.

Kommunvisa anvisningar

Kolla din kommuns webbplats om din kommun eventuellt har utfärdat några egna begränsningar och åtgärder som hänför sig till coronaviruset.

Rekommendationer om resande

Vi rekommenderar fortsättningsvis att man undviker onödiga resor utanför EU och Schengenområdet, med undantag för de länder som regeringen beslutat att inte omfattas av inreserestriktioner.  

Instruktioner gällande gränsövergång under coronaviruspandemin (Gränsbevakningsväsendet)

De anvisningar och rekommendationer som finns på THL:s webbplats gäller både finska medborgare och medborgare från andra länder.

Vasa sjukvårdsdistriktets information för resenär som anländer till Vasa.

 

07.09.2021 redaktion_toimitus