Accelerationsfasen: den regionala incidensen av infektioner har ökat: omfattningen av antalet fall under 7 dygn > 6-15/100 000 invånare omfattningen av antalet fall under 14 dygn > 10-25/100 000 invånare, andelen positiva prover är > 1 %, lokala och regionala smittkedjor förekommer tidvis, smittkällorna kan dock huvudsakligen spåras, behovet av sjukhusvård kan bemötas utan specialåtgärder

Epidemins accelerationsfas

Nationell rekommendation:

 • I epidemins accelerationsfas måste man i fråga om användning av offentliga utrymmen se till att deltagarna och olika sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra.
 • I accelerationsfasen kan kommunerna dessutom rekommendera att antalet personer som använder lokalerna begränsas till hälften (50%) av det normalt tillåtna antalet.
 • På basis av begränsningarna i användningen av utrymmen kan kommuner och samkommuner därutöver i accelerationsfasen rekommendera att sådan hobbyverksamhet i grupp som vuxna (18 år och uppåt) deltar i inomhus avbryts och att verksamheten i mån av möjlighet genomförs på distans i situationer och verksamhetsformer där smittrisken är hög.

Därtill ska hobbyverksamhet för alla åldrar ordnas så att deltagarna och olika sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra.

Regionala preciseringar till de rekommendationer som getts för att förhindra spridningen av coronainfektionen

Förändringar vidtas i all fritidsverksamhet i syfte att minska risken för att viruset sprids. Det är viktigt att varje aktör agerar ansvarsfullt och vidtar planenliga åtgärder som främjar hälsosäkerheten. Exempel på dylika åtgärder:

 • Grupper blandas mer sällan
 • Tiderna för inträde till träningsutrymmen delas upp
 • Bara personer som behövs vid träningen deltar i träningen: deltagare, tränare, funktionärer och nödvändiga materialförvaltare. Tränare, funktionärer och materialförvaltare ska använda ansiktsmask även under träningar, alltid när det är möjligt.
 • Föräldrar ska använda ansiktsmask om de måste besöka barnens träningar
 • De som deltar i träningen går in i träningsutrymmet först när de föregående deltagarna har avslutat sin egen träning och har avlägsnat sig från utrymmet
 • Ingen ska gå in i träningsutrymmet för att vänta på att den egna träningen ska börja
 • Dusch- och omklädningsrum ska inte användas eller så ska användningen begränsas så att de bara används av dem som deltagit i samma träning.
 • Särskild vikt ska fästas vid handhygien. Händerna ska tvättas omsorgsfullt före och efter träningen. Handdesinfektionsmedel ska finnas till förfogande under träningen.
 • Gruppstorlekarna minskas
 • Säkerhetsavstånden ökas genom utrymmesarrangemang
 • Träningspass och verksamhet flyttas utomhus
 • De träningspass som kan genomföras på distans genomförs på distans
 • Innehållet i träningspassen ändras.

Giltiga begränsningar och regionala rekommendationer för offentliga sammankomster och officiella tillställningar hittas på Vasa centralsjukhusets webbadressen.

I samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster måste man följa det beslut som är i kraft i kommunen eller som fattats av regionförvaltningsverket. Mer information om denna fråga hittas på regionförvaltningsverkets webbplats under Vanliga frågor (på finska).

Storleken på grupper som deltar i träningsverksamhet och i övrig fritidsverksamhet får inte överskrida det antal som fastställs i rekommendationerna. Det är viktigt att man även i lagsport eller i idrottsverksamhet som idkas i grupp efterlever rekommendationerna.

I föreningsverksamhet ansvarar arrangören för att deltagarnas hälsosäkerhet iakttas i enlighet med rekommendationerna.

I slutet av denna anvisning beskriver man kort genom exempel hur risken för spridningen av coronainfektionen kan minskas i olika utrymmen:

Elitidrott

Möjligheterna till tävling och träning tryggas i mån av möjlighet med iakttagande av hälsosäkerheten.

Anvisningar för elitidrott hittas på den olympiska kommitténs webbplats. På webbplatsen finns också en noggrannare beskrivning av hur mer målinriktad idrott och idrottande som hobby skiljs åt.

Offentliga utrymmen (simhallar, idrottshallar, ungdomslokaler, kulturcenter, museer, bibliotek och så vidare)

Verksamhetsställena hålls öppna när epidemiläget det tillåter.

Antalet kunder och tryggandet av säkerhetsavstånden följs upp aktivt. Kunder anvisas att hålla de angivna säkerhetsavstånden. Vid behov kan personalen begränsa serviceverksamheten eller antalet personer i ett utrymme.

Om man inte kan trygga säkerhetsavstånden på något annat sätt kan kundantalet begränsas till färre än hälften av det normala antalet. Antalet bedöms alltid per lokal och situation, inte per fastighet.

Matcher, föreställningar och spel

Vid offentliga tillställningar, liksom vid matcher, föreställningar och spel bör myndigheternas anvisningar och rekommendationer tillämpas. På läktare och tillställningar ska säkerhetsavstånd och övriga hälsosäkerhetsrelaterade åtgärder iakttas. I alla spel och turneringar,

oberoende av serienivå, ska de anvisningar som gäller för offentliga tillställningar tillämpas.

Priva tillställningar i utrymmen som drivs av städer

Anvisningarna för reservering av utrymme ska ses över så att de är i linje med gällande myndighetsanvisningar. Arrangören ansvarar för hälsosäkerheten.

Hobbyverksamhet och fritidsverksamhet som idkas i andra utrymmen än i utrymmen som drivs av städer

För verksamhet som idkas i utrymmen som drivs av privata företag och allmännyttiga aktörer rekommenderas att man ska iaktta samma procedurer och rekommendationer som utfärdats i regionen i syfte att förhindra spridningen av coronainfektionen.

15.12.2020 redaktion_toimitus