Spridningsfasen: regional eller mer omfattande smittspridning bland befolkningen: omfattningen av antalet fall under 7 dygn > 12-25/100 000 invånare omfattningen av antalet fall under 14 dygn > 18-50/100 000 invånare, antalet fall stiger per dag med > 10 %, andelen positiva prover är > 2 %, under hälften av smittkällorna kan spåras, behovet av sjukvård och intensivvård ökar kraftigt.

Epidemins spridningsfas

Nationell rekommendation:

Om epidemin går in i en fas av allmän smittspridning rekommenderar man att i synnerhet i hobbyverksamhet för vuxna som idkas i grupp i mån av möjlighet ska genomföras på distans och vid behov tillfälligt avbrytas helt och hållet med stöd av begränsningarna i användningen av utrymmena. Vid behov kan offentliga utrymmen även stängas helt och hållet, med hänsyn till karaktären av användningen av utrymmena.

  • I samband med hobbyverksamhet som är riktad till barn och unga bör det här ändå övervägas noggrant.

Regionala preciseringar till de rekommendationer som övervägs för att förhindra spridningen av coronainfektionen:

Kultur- och fritidsverksamhet för vuxna genomförs på distans eller avbryts tillfälligt.

Fritidsverksamhet för barn och unga fortsätts ändå i mån av möjlighet. Med verksamhet för barn och unga avses motion och idrott till 20-års ålder, och i övrig hobbyverksamhet verksamhet som är avsedd för under 18 åringar.

I fritidsverksamhet för barn och unga samt i elitidrott ska ändringar vidtas som minskar risken för att viruset sprids.

Varje aktör förutsätts vidta planenliga åtgärder som främjar hälsosäkerheten (se rekommendationerna för accelerationsfasen).  

I lagsport eller i träning som idkas i grupp övergår man till träningsformer där närkontakt de facto kan undvikas.

I föreningsverksamhet ansvarar arrangören för att deltagarnas hälsosäkerhet iakttas i enlighet med givna anvisningar och rekommendationer.

I slutet av denna anvisning beskriver man kort genom exempel hur risken för spridningen av coronainfektionen kan minskas i olika utrymmen:

Elitidrott

Möjligheterna till träning tryggas i mån av möjlighet med iakttagande av hälsosäkerheten. I spridningsfasen kan myndigheterna begränsa verksamheten genom att exempelvis tillåta tävlingsverksamhet utan publik eller med ett begränsat personantal. Eventuella avbrott i tävlingsidrott och olika serier diskuteras med grenförbunden. Anvisningar för elitidrott hittas på den olympiska kommitténs webbplats.

Offentliga utrymmen (simhallar, idrottshallar, ungdomslokaler, kulturcenter, museer, bibliotek och så vidare)

I dessa utrymmen ska de gällande anvisningar som främjar hälsosäkerheten iakttas.

Man kan bli tvungen att stänga offentliga utrymmen om det allmänna smittläget så kräver.

Matcher, föreställningar och spel

I spridningsfasen rekommenderar man att matcher, föreställningar och spel ska flyttas till en senare tidpunkt, dvs. till en tidpunkt när regionen inte längre befinner sig i en spridningsfas. I spridningsfasen ska man heller inte delta i tillställningar som ordnas utanför den egna regionen.

Med dessa åtgärder strävar man efter att begränsa spridningen av epidemin och att snabbare stävja smittläget i regionen.

Hobbyverksamhet och fritidsverksamhet som idkas i andra utrymmen än i utrymmen som drivs av städer

För verksamhet som idkas i utrymmen som drivs av privata företag och allmännyttiga aktörer rekommenderas att man ska iaktta samma procedurer och rekommendationer som utfärdats i regionen i syfte att förhindra spridningen av coronainfektionen.

15.12.2020 redaktion_toimitus