Allmänna linjedragningar

Planen för hantering av risker har indelats i tre faser. I varje fas finns det grundläggande frågor som det är viktigt att iaktta i alla faser. Det är också viktigt att regelbundet kontrollera de regionala rekommendationerna.

Giltiga regionala och kommunspecifika myndighetsrekommendationer hittas på webbadressen.

I samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster måste man följa det beslut som är i kraft i kommunen eller som fattats av regionförvaltningsverket. Mer information om denna fråga hittas på regionförvaltningsverkets webbplats under Vanliga frågor (på finska).

Grundläggande frågor

Vid användning av ansiktsmask är det viktigt att alla som arrangerar kultur- och fritidsverksamhet i alla faser hörsammar de regionala rekommendationerna. Dessa rekommendationer, som utfärdas utgående från en epidemiologisk bedömning, ses över varje vecka. I samband med idrott borde ansiktsmask användas hela tiden förutom under själva idrottsprestationen. Vid användning av ansiktsmasker bör man ta i beaktande att en del personer på grund av sitt hälsotillstånd inte kan använda ansiktsmask. I huvudsak ska var och en själv skaffa ansiktsmask, men aktörer inom kultur- och fritidsverksamhet kan också erbjuda masker till människor. Vid användning av ansiktsmask rekommenderar man att man ska iaktta följande anvisningar för att minska smittorisken:

  • Ansiktsmasken ska kläs på redan innan man går inomhus.
  • Ansiktsmask ska användas i entréutrymmen, idrottsutrymmen, ankomstutrymmen och samlingslokaler, omklädningsrum, på läktare och i andra motsvarande utrymmen.

I Undervisnings- och kulturministeriets samt social- och hälsovårdsministeriets rekommendation daterad 23.10.2020 konstateras följande om smittrisken i fritidsverksamhet:

  • Faktorer som inverkar på den smittrisk som hobbyverksamheten medför är bland annat antalet deltagare, utrymmets storlek och luftkonditionering samt arten av den verksamhet som utövas.
  • Grundprincipen är att risken för smitta ökar om det inte är möjligt att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd (kontinuerligt minst 2 meter mellan personer), ansiktsskydd inte kan användas och hobbyn är förenad med andfåddhet eller kraftig användning av rösten.
  • Smittrisken är förhöjd särskilt när det gäller lagsport och kontaktsport som utövas inomhus där det är svårt att undvika kontaktsituationer. Enligt undersökningar har även körsång varit förknippad med en förhöjd smittrisk.
03.11.2020 redaktion_toimitus