Rekommendationen om användning av munskydd i Österbotten förlängdes till slutet av december. Det här beslutade Österbottens coronasamordningsgrupp vid sitt sammanträde på tisdagen den 23 november. Österbotten är fortfarande ett område med samhällsspridning, varför gruppen såg över sina regionala rekommendationer. Gruppen skickade en preciserad lägesbild till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland och önskade att regionförvaltningsverket ska besluta begränsa sammankomsterna i Österbotten under de närmaste veckorna. Med de eventuella begränsningarna hoppas man att läget ännu ska vända mot det bättre före julen och årsskiftet.

I jämförelse med den föregående veckan har coronafallen i Österbotten minskat en aning under den gångna veckan. Incidensen på onsdagen den 24 november är 132. Det höga antalet smittfall i den norra delen av landskapet har sjunkit, men epidemicentret har nu istället flyttat till den södra delen av landskapet till Kristinestad och Närpes, där man nu konstaterat många smittfall bland annat bland skolelever. Antalet smittfall i Vasa har också ökat igen, i synnerhet bland studerande.

Nittiotvå procent av smittkedjorna har kunnat identifieras. Under den senaste veckan har 357 nya personer satts i karantän, vilket är hälften färre än veckan innan.

Vaccinationerna mot coronaviruset framskrider bra i Österbotten. Svackor i statistiken skönjs fortfarande bland unga vuxna, vilket är ett riksomfattande fenomen.

Munskyddsrekommendationen förlängs till den 31 december

På grund av det stabila men tämligen dåliga läget beslutade gruppen förlänga munskyddsrekommendationen i Österbotten till slutet av december. För många är julen förknippad med många olika sammankomster och fester där viruset har möjlighet att spridas. Användningen av munskydd är ett effektivt och lätt sätt att förhindra spridningen av viruset. I likhet med de föregående veckorna uppmanar gruppen invånarna att vaccinera sig och testa sig med låg tröskel även vid lindriga symtom.

Gruppen ändrade inte på några andra rekommendationer.

De gällande rekommendationerna och restriktionerna kan läsas på Vasa centralsjukhus webbplats.

Länder där risken att drabbas av coronaviruset är hög hittas på THL:s webbplats

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på tisdagen den 7 december 2021 och vid behov redan tidigare.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemiologiska kriterier för områden med samhällsspridning: Uppfylls i Österbotten (Österbotten är ett område med samhällsspridning).

Totala antalet coronainfektioner: 4424 (onsdagen 24.11.2021)

Incidensen i regionen (14 dygn): 132 (onsdagen 24.11.2021)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 3,24 %

Coronavaccinationerna i området (OBS! Över 12-åringar): Av områdets befolkning har 86,8 % fått en vaccindos och 81,6 % har fått två vaccindoser (tisdagen 23.11.2021)

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf., Peter Nieminen, VSVD, Juha Salonen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Tomas Häyry, Vasa, Jarkko Pirttiperä, K5, Eeva Mäkinen, RFV, Tuula Hannila-Handelberg, THL, Hanna Hattar, kommunikationen i VSVD, Päivi Berg, sekr. VSVD.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

24.11.2021 redaktion_toimitus