Spridningen av coronaviruset har lugnat ner sig i Österbotten. Det låga antalet nya smittfall, en jämt sjunkande incidens och en god spårbarhet resulterade i ett väntat beslut: Österbotten är nu enligt den klassificering som används för att beskriva de olika faserna av coronaepidemin på basnivån. Det här konstaterades på det sammanträde som Österbottens coronasamordningsgrupp höll på tisdagen.

Gruppen framför ett tack till befolkningen för att virusläget lugnat ner sig i regionen. Österbotten har senast varit på basnivån i september 2020. På onsdagen den 28 april var incidenstalet i Österbotten 18, vilket är det lägsta talet på länge. På onsdagen konstaterade man tre nya smittfall i regionen. Under den senaste veckan har man sammanlagt haft 16 nya fall. Smittfallen har kunnat spåras bra och man har heller inte konstaterat några virusmutationer i regionen. Åttiosju procent av smittkedjorna har kunnat identifieras, samtidigt som de nya smittfallen närmast uppstått inom familjer eller bland personer som blivit utsatta för viruset och därför redan varit i karantän.  

20 personer får samlas till offentliga tillställningar

Från och med 1 maj får 20 personer samlas till offentliga tillställningar i Österbotten. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattade sitt beslut om de restriktioner som gäller för tillställningar och sammankomster den 26 april. Beslutet är i kraft från den 1 maj till den 16 maj. Valborg i Österbotten ska i enlighet med de ännu gällande restriktionerna ändå firas med högst 10 personer.
Gruppen gav också en rekommendation om att man inte bör samlas mer än 20 personer ens till privata sammankomster. Rekommendationen är i kraft från den 1 maj till den 16 maj.

Vuxna får delta i hobbyverksamhet inom ramen för rekommendationen om antalet deltagare

Rekommendationen om vuxnas, över 20-åringars, hobbyverksamhet lindrades i och med att regionen nu befinner sig på basnivån. Man får alltså utöva hobbyverksamhet så länge man iakttar gränsen på 20 personer och de redan bekanta säkerhetsrutinerna, dvs. använder näs-munskydd, iakttar säkerhetsavståndet på två meter och ser till att ha en god handhygien. Rekommendationen om hobbyverksamheten är i kraft från den 1 maj till den 16 maj.

Matcher och tävlingar bara mellan områden på basnivån

Hobbyverksamheten för barn och unga möjliggjordes redan för en vecka sedan i Österbotten. Nu gav gruppen även en rekommendation om match-, tränings- och tävlingsverksamhet:

Enligt rekommendationen bör match-, tränings- och tävlingsverksamheten för barn, unga och vuxna i alla åldrar bara utövas inom Österbottens gränser och i andra områden som befinner sig på basnivån. I match- och tävlingsverksamhet behöver vuxna heller inte iaktta den rekommenderade gränsen på 20 personer. Rekommendationen träder i kraft den 1 maj och är i kraft till den 16 maj. För att rekommendationen ska kvarstå måste regionen hålla sig på basnivån. Det här bedöms efter behov.  

Även i match- och tävlingsverksamhet bör säkerhetsrutinerna iakttas alltid i den mån det är möjligt.

Rekommendationen om distansarbete och användning av näs-munskydd fortsätter hela juni

Gruppen förlängde i enlighet med de nationella anvisningarna sin rekommendation om distansarbete till den 30 juni. Även rekommendationen om användningen av näs-munskydd förlängdes till den 30 juni. Enligt rekommendationen bör alla över 12 år använda näs-munskydd i Österbotten.

Alla restriktioner och rekommendationer i Österbotten finns på Vasa centralsjukhus webbplats.

Avgiftsfri och remisslös testning ordnas igen på torsdagen i Korsnäståget

Den mobila enheten som erbjuder testning med låg tröskel är på plats igen på torsdagen den 29 april. Den mobila enheten står parkerad mittemot Korsnästågets hälsostation på Fräsaregatan i Vasa. Provtagningen som görs klockan 14.30–17.30 är gratis och kräver ingen remiss, och även symtomfria personer kan testa sig.

Coronaläget utomlands väcker oro

Även om coronaläget i Österbotten utvecklats i en bra riktning och man därför nu är på basnivån, så väcker läget utomlands oro. Merparten av smittfallen i Österbotten har under den senaste tiden härstammat från utlandet eller från områden i Finland med en högre risk. I och med det vill gruppen påminna befolkningen om en viktig sak:

– Vi kan var och en genom eget resande och genom att undvika resande se till att läget hålls lugnt. Det här är något som man bör komma ihåg inför högtider som valborg men även inför sommaren, påpekar Vasa centralsjukhus infektionsöverläkare Juha Salonen.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på tisdagen den 4 maj 2021.  

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Basnivå

Totala antalet coronainfektioner: 2 401 (onsdagen 28.4)

Incidensen i regionen (14 dygn): 18 (onsdagen 28.4)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 1,0 %

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf. Juha Salonen, VSVD, Peter Nieminen, VSVD, Tomas Häyry, Vasa, Heikki Kaukoranta, Vasa, Gun Kapténs, Larsmo, Miia Kaartinen, RFV, Timo Saari, NTM, Eero Poukka, THL, Hanna Hattar, kommunikation VSVD, Päivi Berg, sekreterare, VSVD.   

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

28.04.2021 redaktion_toimitus