Rekommendationen om användningen av ansiktsmask förlängs i Österbotten till slutet av året. I linje med den tidigare rekommendationen gäller rekommendationen även årskurserna 7-9. Det här beslutade Österbottens coronasamordningsgrupp på sitt sammanträde i tisdags. Gruppen tog också ställning till julfester och rekommenderar att julfester ska firas i mindre grupper.

Vid sitt möte på tisdagen den 17 november konstaterade gruppen att coronaläget i den norra delen av regionen och i Närpes nu är lugnare, trots att läget för ännu en vecka sedan var oroväckande. Under den senaste veckan har man bekräftat 48 nya coronafall, varav en tredjedel har konstaterats bland utländska säsongsarbetare i regionen. Framförallt i kommunerna i norr så är smittfallen förknippade med infektioner bland säsongsarbetare samt vidaresmittor som inträffat under karantäner. För att förtydliga testningspraxisen så preciserade gruppen den anvisning som berör utländsk arbetskraft:

Säsongsarbetare som anländer till Finland från utlandet rekommenderas hålla sig i frivillig karantän i 10 dygn när de anländer till landet och före de börjar arbeta. Ifall en arbetstagare inte har blivit testad på flygstationen i samband med ankomsten till landet rekommenderar man att arbetstagaren ska testa sig under den frivilliga karantänen även om arbetstagaren inte har några symtom. Coronaprovtagningen genomförs av den kommun där säsongsarbetaren arbetar. Ifall arbetstagaren under den frivilliga karantänen får symtom som tyder på en covid-19-infektion rekommenderar man att arbetstagaren ska testa sig. Även om testresultatet visar sig vara negativt så rekommenderar man att arbetstagaren ska fortsätta med sin frivilliga karantän i 10 dygn.

När det gäller den allmänna lägesbilden i regionen konstaterade coronasamordningsgruppen att smittkedjorna i något högre utsträckning varit svårare att identifiera. Nu är de insjuknade en aning oftare äldre personer, över 60 åringar, vilket i fortsättningen kan innebära att behovet av sjukhusvård kommer att tillta. Trenden går i rätt riktning, men det förekommer ändå fortfarande smittfall i Österbotten. Incidenstalet för de senaste 14 dygnen är 39. Talet är emellertid högre i Larsmo, Nykarleby, Närpes och Jakobstad. Men likväl finns det flera kommuner i regionen där incidenstalet är lågt. Dylika kommuner är Kristinestad, Kaskö, Korsnäs, Malax och Laihela.

Kommunerna klassificeras enligt incidenstal på sjukvårdsdistriktets webbplats från och med onsdagen den 18 november i tabellform:

INCIDENSEN under de föregående 14 dygnen VSVD (som helhet)
LÄGET I KOMMUNERNA, 17.11.2020
0-9   Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Malax, Korsholm
10-49

39 (accelerations-

/inbromsningsfas)

Vasa, Vörå
50-99   Närpes, Pedersöre, Jakobstad
100-199   Nykarleby
över 200   Larsmo

Gruppen konstaterade att Vasa sjukvårdsdistrikt fortsättningsvis befinner sig epidemins accelerationsfas som i regionen kallas för inbromsningsfas (när läget i regionen jämförs med det tidigare rådande läget).

Rekommendationen om användningen av ansiktsmask förlängs i Österbotten till slutet av året.

Coronasamordningsgruppen beslutade förlänga den giltiga rekommendationen om användning av ansiktsmask i offentliga utrymmen till slutet av året. Den tidigare rekommendationen var i kraft till 18.11.2020. Rekommendationen förlängs nu till 31.12.2020 och gäller fortfarande alla läroinrättningar från och med årskurserna 7-9. Gruppen ville precisera rekommendationen genom att påminna om att ansiktsmask inte behöver användas om man exempelvis åker bil ensam eller med familjen eller när man rör sig utomhus och i naturen där man kan hålla sig på ett tryggt avstånd från andra medmänniskor. Dessutom behöver man inte använda ansiktsmask exempelvis i samband med idrott eller på gymnastiktimmar i skolan eftersom man där ska sträva efter att hålla avstånd till andra.

– Vi har fått många förfrågningar om ansiktsmasksrekommendationen. Beslutet om att förlänga rekommendationen om användningen av ansiktsmask är en föregripande åtgärd som vidtas eftersom det fortfarande förekommer smittfall i regionen. Det långsamt sjuknande antalet smittfall kan snabbt börja öka igen om vi lättar på rekommendationerna för snabbt, motiverar gruppens ordförande Marina Kinnunen.

Med de föregripande åtgärderna vill man så här inför julhelgen försäkra sig om att läget hålls tryggt och säkert. 

Rekommendationen om sammankomster med högst 10 personer fortsätter i den norra delen av Österbotten, medan den i de övriga delarna är 20 personer

När det gäller ordnandet av privata tillställningar så förlänger Österbottens coronasamordningsgrupp sin starka rekommendation om att man ska avstå från att ordna tillställningar för över 10 personer i Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och Närpes samt nu även i Nykarleby. I de övriga kommunerna i regionen så rekommenderar gruppen att inte fler än 20 personer ska delta i privata tillställningar.  Den nu förlängda rekommendationen är i kraft till 2.12.2020, varefter läget bedöms på nytt.

Det förbud som Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland gett om att man inte får ordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus och utomhus för över 20 personer gäller fortfarande i hela landskapet. Allmänna sammankomster och möten kan ändå ordnas inomhus eller på avgränsade områden utomhus för över 20 personer om säkerheten kan tryggas på det sätt som fastställs i de anvisningar som Undervisnings- och kulturministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd gett 21.9.2020.

Julfester i mindre grupper – för att stöda lokala företagare kan mat beställas

Så här inför julfestsäsongen tog gruppen ställning till olika fester som ordnas på arbetsplatser samt i hobbyföreningar och familjekretsen. Institutet för hälsa och välfärd har publicerat en anvisning som gruppen rekommenderar att ska iakttas när man ordnar fester. Enligt anvisningen lönar det sig inte att helt utesluta det sociala umgänget, utan att i stället hitta säkra alternativ till fester. Om man vill ordna fester så rekommenderar man att man ska göra det i grupper med under 10 personer och eventuellt också erbjuda en möjlighet att delta på distans.

Även julmåltider kan arrangeras på nya sätt.

– För att stöda lokala företagare kan arbetsgivare beställa julmat, drycker eller presenter till sina anställda av lokala aktörer. Julmaten kan levereras exempelvis hem till arbetstagaren, tipsar överdirektör Timo Saari på NTM-centralen i Österbotten.

Skatteförvaltningen har publicerat ett egen meddelande om hur arbetsgivare kan komma ihåg sina anställda, där skattemyndigheten bland annat berättar att arbetsgivare skattefritt kan bjuda distansdeltagare på julmat. 

Coronasamordningsgruppen sammanträder nästa gång om en vecka på tisdagen den 24 november.

Bekanta dig med alla rekommendationer och begränsningar som är i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikt

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Accelerationsfas

Totala antalet coronainfektioner: 1066 (onsdagen 18.11)

Incidensen i regionen (14 dygn): 39

Andelen positiva prover (under den senaste veckan): 3,94 % (innehåller inte uppgifter för privata hälsostationer)

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf.; Peter Nieminen, VSVD; Juha Salonen, VSVD; Tomas Häyry, Vasa; Heikki Kaukoranta, Vasa; Gun Kapténs, Larsmo; Timo Saarinen, NTM; Laura Blåfield, RFV; Tuula Hannila-Handelberg, THL; Tia Väisänen, THL; Ulla Harjunmaa, THL; Jarkko Pirttiperä, K5; Päivi Berg, VSVD, sekreterare och Hanna Hattar, VSVD, kommunikationsansvarig.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i  förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

18.11.2020 redaktion_toimitus