Under den senaste veckan har coronavirusepidemin utvecklats i en sämre riktning i Österbotten. Under den senaste veckan har man konstaterat 119 nya fall, varav 2/3 har bekräftats i den norra delen av landskapet i Jakobstads- och Larsmotrakten, men även i andra delar av landskapet. I likhet med de senaste veckorna har många barn i skol- och daghemsåldern drabbats.

När barn drabbas så drabbas ofta hela familjen. I synnerhet ovaccinerade vuxna i familjen är mottagliga för smittan. I Vasa har smittläget vänt mot det bättre. På tisdagen den 5 oktober bekräftade man 25 nya smittfall. Incidensen i regionen är 131. 84 procent av smittfallen kan nu spåras i regionen.

Efter utlandsresor bör man testa sig med låg tröskel

I och med hösten och skolelevernas annalkande höstlov kommer resorna till utlandet att öka även bland österbottningarna. I och med att smittfallen under den senaste tiden åter har ökat i regionen gav Österbottens coronasamordningsgrupp på tisdagen den 5 oktober en stark rekommendation om att söka sig till coronaprovtagning redan med lindriga symtom och i synnerhet efter utlandsresor. Framförallt när man återvänder från ett land där risken för att smittas av coronaviruset är hög är det skäl att söka sig till coronaprovtagning med låg tröskel. Smittorisken för olika länder hittas på THL:s webbplats.  

Gruppen rekommenderar att inte bara vuxna utan även barn ska testas med låg tröskel framförallt efter utlandsresor redan vid lindriga luftvägssymtom. På så sätt kan man undvika eventuella vidaresmittor i skolor, daghem och på arbetsplatser där massexponeringar kan leda till omfattande epidemier.

Rekommendationen om användning av munskydd gäller fortfarande i Österbotten

Gruppen berömmer invånarna för en aktiv användning av munskydd. Samtidigt påminner gruppen om att rekommendationen om användning av munskydd fortsättningsvis gäller i Österbotten till den 31 oktober. Enligt rekommendationen bör munskyddet alltid användas i kollektivtrafiken och andra allmänna trafikmedel, inomhus på arbetsplatser, alltid i offentliga lokaler och vid offentliga tillställningar inklusive skolor och läroanstalter från och med årskurs 6 i grundskolan samt exempelvis i butiker.

THL har uppdaterat sin egen allmänna anvisning om användning om munskydd. I Österbotten gäller ändå en egen kraftig rekommendation om användning av munskydd.

De gällande rekommendationerna och restriktionerna kan läsas på Vasa centralsjukhus webbplats.

Stark uppmuntran till vaccination

I Österbotten har 62 % av befolkningen fått två coronavaccindoser och 74 % fått en vaccindos. Det är ändå lång väg till det uppställda målet om en vaccinationstäckning på 80 procent.

Österbottens coronasamordningsgrupp vill starkt uppmuntra befolkningen att vaccinera sig mot coronaviruset. Vaccinet ger ett effektivt skydd mot allvarligare sjukdomsformer som förorsakas av coronaviruset.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång om två veckor på tisdagen den 19 oktober och vid behov redan tidigare.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Spridningsfas

Totala antalet coronainfektioner: 3 701 (tisdagen 5.10.2021)

Incidensen i regionen (14 dygn): 131 (tisdagen 5.10.2021)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 6,6%

Antalet personer som avlidit i sjukvårdsdistriktet på grund av sjukdom som förorsakats av coronaviruset, från och med början av epidemin, 5.10.2021: 16 personer.

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf., Juha Salonen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Tomas Häyry, Vasa, Gun Kapténs, Larsmo, Jarkko Pirttiperä, K5, Miia Kaartinen, RFV, Tuula Hannila-Handelberg, THL, Timo Saari, NTM, Hanna Hattar, kommunikationen VSVD, Päivi Berg, sekr. VSVD.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

05.10.2021 redaktion_toimitus