Målet med appen, som utgår från anonymitet och frivillighet, är att hjälpa yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården med att identifiera medborgare som exponerats för coronaviruset. Det här möjliggör en effektivare styrning av testningsresurserna och isolering av exponerade i ett tidigt skede.

På Vasa centralsjukhus inleds ett av Sitra finansierat projekt för testning av teknologi som ska hjälpa yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården att identifiera coronavirusets smittkedjor. Målet med pilotförsöket bland sjukhusets personal är att testa Bluetooth-teknologin i appen och dess bakgrundssystem som används i spårningen av coronavirussmittorna.  

Programvarubolagen Reaktor och Futurice samt datasäkerhetsbolaget Fraktal som de senaste veckorna främjat det nationella utredningsarbetet för Ketju levererar appen till pilotförsöket tillsammans med ICT-bolaget 2M-IT.  

Under pilotförsöket testar en del av Vasa centralsjukhus arbetstagare tjänsten, i testmiljön simulerar de både medborgare och hälsovårdsmyndigheter. De personer som deltar i pilotförsöket testar enbart systemets funktionsduglighet och uppger exempelvis inte sina riktiga patientuppgifter. Appen som utvecklas för pilotförsöket kan vid behov skräddarsys och expanderas till nationellt bruk.  

Digital identifiering av de som exponerats för coronasmittan är viktig för hela Finlands framtid och regionalt för Vasa sjukvårdsdistrikt. Vi vill vara i spetsen i sökandet efter verktyg som löser den akuta krisen, säger Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen 

2M-IT medverkar i projektet genom att bidra med digitala lösningar till social- och hälsovårdens verksamhetsområde”, berättar 2M-IT:s verkställande direktör Jari Nevalainen.  

Målet är att inleda pilotförsöket på Vasa centralsjukhus i maj. 

Digital identifiering av smittkedjorna stöder hälsovårdsmyndigheternas arbete 

Appen Ketju möjliggör effektiv digital identifiering av de som exponerats för coronaviruset. Den ersätter inte hälsovårdsmyndigheternas spårningsarbete och testning, utan den stöder och effektiverar processen.  

Den digitala lösningen gör identifieringen av smittkedjorna snabbare och mer noggrann än nu. Därtill avlastar den vårdpersonalen och erbjuder varje medborgare ett konkret sätt att delta i kampen mot epidemin.  

Appen använder sig av Bluetooth-teknologi som anonymt registrerar möten mellan appens användare.  

I pilotskedet sparas enbart användarens telefonnummer, som är dolt för andra, i appen. Tjänsten är inte på något sätt kopplad till patientdatasystemet och i pilotförsöket används fingerade smittodiagnoser. Appen som används i pilotförsöket fungerar inom ramen för gällande lagstiftning om dataskydd och personuppgifter.  

Appen är en viktig del i förberedelserna för epidemins kommande skeden 

Sitra, som länge jobbat för att förnya hälso- och sjukvården är med och finansierar pilotförsöket. I början av projektet var det Business Finland som startade utvecklandet av appen och satte ihop samarbetsnätverket. 

De olika aktörernas gemensamma mål för projektet är att förbättra den nationella förmågan att reagera på epidemins kommande skeden och även lätta på den nationella ekonomiska bördan som krisen orsakat. Enligt Antti Kivelä, ledare för Sitras tema Förnyelseförmåga, är den exceptionella situationen samtidigt en möjlighet att via försök testa nya handlingsmodeller och lösningar som är till nytta för alla finländare.  

”Syftet med konsortiumet är att åstadkomma en första testversion, och produkten efter pilotförsöket kan användas fritt i Finland och via myndigheter också spridas nationellt. Under pilotförsöket samlas nödvändig information in om utvecklingsbehovet av både appen, lagstiftningen och handlingsmodellerna”, säger Kivelä.  

Under utvecklingen och kommande testning av appen har den centrala aspekten varit att säkerställa att uppgifter kopplade till personen samlas in och används med respekt för integriteten, genomskinligt och på ett datasäkert sätt, samt med människors samtycke också enligt Sitras principer för rättvis dataekonomi.  

Pilotförsöket är ett av de första av sitt slag i Europa 

Pilotförsöket av den här typen av applösning är ett av de första av sitt slag i Europa.  

”Målet med pilotförsöket är att erbjuda upptäckter och testresultat för olika aktörer, så att lösningen möjligen framgångsrikt kan tas i bruk också på nationell nivå. Vår utgångspunkt är att appen ska vara till verklig nytta för medborgarna och hälsovårdsmyndigheterna”, säger Sampo Pasanen, verkställande direktör för Reaktor i Finland. 

Vårt utredningsjobb har styrts av två grundprinciper: Dels att lösningen ska uppfylla stränga kriterier gällande dataskydd och integritet och dels att tjänsten verkligen ska kunna användas i Finland”, tillägger Paavo Punkariaffärsverksamhetsdirektör på Futurice.  

Tilläggsuppgifter: 

 
Marina KinnunenVasa sjukvårdsdistrikts direktör, tfn. 044 323 1808 

Antti Kiveläledare, Sitras Förnyelseförmåga-tema, tfn. 040 482 7435 

Jari Nevalainen, 2M-IT Oy:s verkställande direktör, tfn. 050 383 9455 

Sampo PasanenReaktor Finlands verkställande direktör, tfn.  050 564 3129  

Paavo PunkariFuturices affärsverksamhetsdirektör, tfn. 040 180 1295 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt tillhandahåller specialsjukvårdstjänster för befolkningen i det egna distriktet som består av tvåspråkiga, svenskspråkiga och finskspråkiga kommuner belägna i Österbottens kustregion. Administrativt upprätthåller sjukvårdsdistriktet ett sjukhus, Vasa centralsjukhus.  

2M-IT Oy är Finlands största offentligt ägda bolag som fokuserat på informations- och kommunikationstekniska tjänster och lösningar för social- och hälsovården. Våra lösningar underlättar det dagliga arbetet för yrkesutbildade inom social- och hälsovården i 15 sjukvårdsdistrikt. 

Reaktor är ett strategi-, design- och teknologiföretag som kombinerar affärsverksamhetskonsultering och den kreativa branschens tjänster till starkt teknologiskt kunnande. Företaget som grundades år 2000 sysselsätter ungefär 550 toppkunniga inom affärsverksamhet i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Amsterdam, New York, Stockholm, Dubai och Tokyo.  

Futurice är ett internationellt företag som specialiserat sig på planering och tillverkning av digitala tjänster samt strategisk konsultering. Vi hjälper företag att lyckas med hjälp av innovativ kultur och förändringar som skapar nya arbetssätt. Sedan år 2000 har vi framgångsrikt slutfört tusentals projekt för kunder inom alla branscher från energi till bilindustri och från media till detaljhandel. Futurice har över 500 arbetstagare och kontor i Berlin, Helsingfors, London, München, Oslo, Stockholm, Stuttgart och Tammerfors.  

Fraktal är ett datasäkerhetsbolag som koncentrerat sig på programutveckling och säkerhet i molntjänster.   

Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker, utreder och engagerar samarbetsparter från olika sektorer i fördomsfria experiment och förnyelser. Sitra har länge jobbat för att förnya social- och hälsovården och skapar som bäst förutsättningar för rättvis dataekonomiSitra var också med i jobbet med EU:s datastrategi som betonade individuella rättigheter under Finlands EU-ordförandeskap. 

07.05.2020 Redaktion_toimitus