Allmän rätt till information

Kontroll av egna registeruppgifter

I princip har alla rätt att veta vilken information om hen som har lagrats i personregistret eller om registret inte behandlar information om hen. Rätten till inspektion baseras på dataskyddsförordningen (EU:s allmänna dataskyddsförordning, 2016/679).

Rätten till inspektion är personlig. Du kan begära din egen information genom att fylla i blanketten för att kontrollera din egen information. Du kan också skicka fritt formulerad begäran.

Kontrollera att följande information finns på din begäran:

  • begärda uppgifter och tidsperiod
  • namn,
  • personbeteckning,
  • adressuppgifter,
  • telefonnummer samt
  • underskrift.

Vi kommer att svara på din begäran så snart som möjligt, men senast i en månad.

Korrigera eller avlägsna av felaktiga uppgifter

Informationen i personregistret måste vara korrekt och i enlighet med syftet med registret.

Om du till exempel tror att patientjournalerna innehåller felaktig information eller information som är värdelös ur syfte, kan du använda felkorrigeringsformuläret eller så kan du också skicka in din begäran i en gratis form.

Kontrollera att följande information finns tillgänglig på begäran:
• ordagrant den upggift som ska rättas,
• den ändring som du föreslagit,
• motivering för de ändringar du föreslår,
• namn,
• personbeteckning,
• adressuppgifter,
• telefonnummer och
• underskrift.

Vi kommer att svara på din begäran så snart som möjligt, men senast en månad.

Om den personuppgiftsansvarige inte accepterar begäran om korrigering ska han utfärdas ett skriftligt avslagsförklaring med skäl och skäl för överklagande.

Rätt att göra klagomål

Du kan vid behov kontakta dataombudsmannen om den personuppgiftsansvarige inte svarar till dig inom tidsfristen eller om den personuppgiftsansvarige vägrar att ge dig dina uppgifter (en vägran ska alltid grunda sig på lag) och om det enligt dig inte finns grunder för vägran.

Länk till dataombudsmannes byrå

De söktermer med vilka handlingar tekniskt kan sökas


När uppgifter begärs kan man exempelvis använda personens namn, personbeteckningar, fastighetsbeteckningar eller ärendenummer som sökterm. Vid sökning av patient- och klient-uppgifter används personbeteckningar som sökterm.

Avgifter

Det är gratis att kontrollera din egen registerinformation, korrigera informationen och få tillgång till logginformation.

För andra förfrågningar om information följer vi de dokument och avgifter för informationstjänster som bekräftats av Vasa sjukhusdistrikt.

 

Kontaktuppgifter för framförande av begäran av uppgifter

Dataskydd och datasäkerhet

Dataskyddsbeskrivningar

Informationslagren

Rådgivningsstjänst enligt sekundärlag

 

16.05.2022 Potilasarkisto 2