Informationslagren inrymmer informationsmaterial som används för Vasa sjukvårdsdistrikts uppgifter eller övriga verksamhet och som hanteras med hjälp av informationssystem eller manuellt.

Informationslagren, användningsändamål och ansvarig myndighet

Informationslager för förvaltning

Allmänna förvaltningens informationslager

Användningsändamål: ärendehantering som hänför sig till skötseln av lagstadgade uppgifter.

Sjukvårdsförvaltningens informationslager

Användningsändamål: ärendehantering som hänför sig till skötseln av lagstadgade uppgifter.

Personalförvaltningens informatioslager

Användningsändamål: ärendehantering som genomförs under anställningsförhållanden.

Ekonomiförvaltningens informatioslager

Användningsändamål: ärendehantering som hänför sig till ekonomiförvaltning.

Informatiosförvaltningens informatioslager

Användningsändamål: ärendehantering som hänför sig till informationsförvaltning.

Informationslager för social- och hälsovård

Hälso- och sjukvårdens informationslager

Användningsändamål: ärendehantering som genomförs under vårdförhållanden.

Apotek

Användningsändamål: ärendenhantering som hänför sig till apotek.

Socialvårdens informationslager

Användningsändamål: ärendehantering som genomförs i samband med klientrelationer.

Informatioslager för försörjning

Inköps- och materialenhetens informationslager

Användningsändamål: ärendehantering som hänför sig till upphandling.

Underhålls- och fastighetsservices informationslager

Användningsändamål: ärendehantering som hänför sig till fastighetsservice.

Miljövårds informationslager

Användningsändamål: ärendehantering som hänför sig till miljöfrågor.

Medicinsk teknik och kommunikationsteknik informationslager

Användningsändamål: ärendehantering som hänför sig till elapparater, medicinsk utrustning samt kommunikations- och säkerhetsteknik.

 

24.06.2021 Potilasarkisto