Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen https://www.vaasankeskussairaala.fi/ och har upprättats den 21 november 2019. Tillgängligheten på denna digitala tjänst har bedömts av Avaava Digital Oy.

Den numrering som används framför respektive tillgänglighetskrav hänvisar till det kriterium som används i de s.k. WCAG-riktlinjerna (Web Content Accessibility Guidelines, dvs. de fastställda riktlinjerna för webbtillgänglighet).

Tilläggsuppgifter om det innehåll på webbplatsen som inte öppnas för skärmläsarprogram

Verksamheten inom Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun flyttas över till samkommunen för Österbottens välfärdsområde 1.1.2022. Vasa centralsjukhus nuvarande webbplats stängs och en ny webbplats grundas för samkommunen för Österbottens välfärdsområde, den kommer också att innehålla tjänster från den specialiserade sjukvården. På den nya webbplatsen ska vi beakta de ställen som på sjukhusets nuvarande webbplats är bristfälliga med tanke på tillgängligheten som till exempel navigering, som fungerar inte med pil tangenten.

På Vasa centralsjukhus nuvarande webbplats finns en del bilagor (pdf, doc) som inte är tillgängliga och inte öppnas för skärmläsarprogram. Bilagorna i fråga ska tas bort, förnyas eller göras tillgängliga på den nya webbplatsen från och med 1.1.2022.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Den digitala tjänsten uppfyller inte de kritiska tillgänglighetskraven.

1. Webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar.

Observationer

Bildernas textmotsvarigheter är bristfälliga.

Logotyperna och ikonerna har i regel korrekta textmotsvarigheter, men en del bilder saknar textmotsvarighet. Prydnadsbilderna saknar textmotsvarigheter, de har lämnats tomma. Textmotsvarigheterna är inte alltid på samma språk som det övriga innehållet på sidan.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

 • 1.1 Icke-textuellt innehåll

Videor saknar textbeskrivning eller ljudbeskrivning.

Alla videor är inte försedda med textbeskrivningar och saknar även ljudbeskrivningar.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

 • 2.5 Ljudbeskrivning (förinspelade)

 • 2.3 Ljudbeskrivning eller mediealternativ (förinspelat)

 • 2.2 Textbeskrivningar (förinspelade)

Otillräcklig färgkontrast.

Det används många färgkombinationer som inte uppfyller kraven på tillräcklig kontrast. Också användningen av text direkt på bilder skapar problem.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

 • 4.3 Kontrast (minimum)

 • 4.11 Kontrast i icke-textuellt innehåll (inofficiell översättning)

Det är svårt att använda webbtjänsten när innehållet förstoras.

Responsiviteten på huvudwebbplatsen fungerar i regel bra, men när texten förstoras upp till 300 % och 400 %, så skyms den högra kanten av texten en aning. Webbplatsen Nätlabben anpassar sig inte överhuvudtaget till olika skärmar.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

 • 4.4 Förändring av textstorlek

 • 4.10 Responsivitet (inofficiell översättning)

Hanterbar

Rubrikhierarkin är inte konsekvent

En del sidor saknar huvudrubrik. På en del sidor finns det en plats reserverad för en rubrik, men den saknar text. En del nivåer har lämnats bort i rubrikhierarkin. Titlarna (page title) på sidorna är inte alltid beskrivande.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

 • 4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter

 • 4.2 Sidans titel

Syftet med länkarna framgår inte av länktexten.

I artiklar använder man sig ofta av länktexten ”Läs hela artikeln”. Detta fungerar inte lösryckt från sammanhanget. På sidan Aktuellt har man på olika ställen använt samma årtal i olika länkar. De som använder sig av skärmläsare har ingen möjlighet att veta till vilket innehåll respektive länk hänvisar. Det borde också framgå av länken om länken öppnar en ny fil, t.ex. en PDF-fil.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

 • 4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

Fokusen vid tangentbordsnavigering är inte alltid synlig.

Fokusen vid tangentbordsnavigering är visuellt klart synlig, men fungerar bristfälligt eftersom fokusen oftast blir skymd (fokusen flyttas till element som är skymda). På Nätlabben kan fokusen vid tangentbordsnavigering inte ses överhuvudtaget.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

 • 4.7 Synlig fokus

Alla funktioner på webbplatsen kan inte hanteras via tangentbord.

Stora brister vid användning av tangentbord. På alla sidor flyttas fokusen automatiskt till den nedre menyn och går igenom alla undermenyer, även om man inte ens har öppnat hela menyn. Då kan användaren överhuvudtaget inte förstå var fokusen finns. Sökfunktionen och sökfilter kan inte användas via tangentbord. Tider kan inte beställas via Nätlabbens kalender med hjälp av tangentbord.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

 • 1.1 Tangentbord

Användarna kan inte hoppa över innehåll som upprepas på varje sida.

Det finns ingen länk som gör det möjligt att hoppa direkt till innehållet, dvs. en länk i början av varje sida som gör det möjligt att hoppa över menystrukturen på sidan och direkt ta sig till huvudinnehållet på sidan.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

 • 4.1 Hoppa över grupperat innehåll

Begriplig

Responsblanketten innehåller fält där kontexten förändras efter att användaren gjort ett val.

Responsblanketten uppdateras automatiskt i sin helhet när användaren gör ett val. Användaren väljer inte själv att uppdatera blanketten, varför användaren inte nödvändigtvis ens är medveten om att det skett förändringar.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

 • 2.2 Vid inmatning

Funktionerna är inte enhetliga på webbplatsen i sin helhet.

Se punkt 2. Orimlig belastning.

Robust

Se punkt 2. Orimlig belastning.

2. Orimlig belastning

Begriplig

Funktionerna är inte enhetliga på webbplatsen i sin helhet.

Funktionerna på huvudwebbplatsen är i regel enhetliga. Visuellt betraktat så ser exempelvis Nätlabben helt annorlunda ut än huvudwebbplatsen. Likaså avviker blanketter, exempelvis responsblanketten, helt från huvudwebbplatsen. Utseendet på rekryteringssidan är också helt annorlunda. Dessutom har man använt sig av ikoner utan beskrivande text.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

 • 2.4 Förutsägbart

Robust

Komponenterna i användargränssnittet är inte programmässigt förståeliga.

Namn på fält i blanketter anges inte för skärmläsaren. Navigeringen är inkonsekvent för dem som använder sig av skärmläsare. På tjänsten Nettilab.fi kan den som använder sig av skärmläsare inte göra något, även tangentbordsnavigeringen fungerar bristfälligt. Dokumentinnehållet (i PDF-filer) har inte gjorts tillgängligt.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

 • 1.2 Namn, roll, värde

Upptäckte du brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst?

Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda problemet.

Per e-post: viestinta(at)vshp.fi

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker problem och brister i tillgängligheten på webbplatsen, var först i kontakt med oss som upprätthåller webbplatsen. Vi svarar inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte har fått ett svar inom 14 dagar kan du göra en anmälan till Södra Finlands regionförvaltningsverk. På Södra Finlands regionförvaltningsverks sida finns detaljerad information om hur du kan göra en anmälan och hur din anmälan behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Södra Finlands regionförvaltningsverk
Enheten för tillsyn över tillgängligheten
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer (växel) 0295 016 000

 

18.01.2021 redaktion_toimitus