I hela Finland lagras nu patienters uppgifter i det gemensamma elektroniska patientdataarkivet Kanta, som både offentliga och privata hälso- och sjukvårdsinstanser använder. Även Vasa centralsjukhus har tagit patientdataarkivet i bruk i november 2015.

Patientdataarkivet är en tjänst i vilken hälso- och sjukvårdsenheterna lagrar patientuppgifter ur sina egna datasystem på ett datasäkert sätt. Det elektroniska patientdataarkivet byggs upp i etapper och därför införs uppgifter i arkivet så småningom vartefter användningen av arkivet utvidgas.

Det elektroniska patientdataarkivet gör det möjligt för patienter att kontrollera sina egna patientuppgifter genom att logga in på Mina Kanta-sidor på kanta.fi/sv. På sidorna kan man kvittera att man läst informationen om patientdataarkivet och göra inställningar om samtycke och förbud för användningen av patientuppgifterna vid olika enheter inom hälso- och sjukvården.

Patienter har nytta av den nationella tjänsten också då de rör sig i olika delar av landet eller då de besöker olika enheter inom hälso- och sjukvården. Via det nationella patientdataarkivet är patientuppgifterna tillgängliga på de enheter inom hälso- och sjukvården som behöver dem för patientens vård.

Praktisk nytta med elektroniska patientdataarkivet

  • uppgifterna är säkra (skyddad dataöverföring, certifikatkort för hälso- och sjukvården, uppföljning av loggrapporter)
  • tidigare undersökningsresultat kan utnyttjas, vilket innebär att man slipper onödiga vårdingrepp och därmed sparar även patientens pengar
  • informeringen och kommunikationen blir bättre
  • det är lätt att följa all information gällande den egna hälsan på Mina Kanta-sidor
  • lättillgängliga patientuppgifter underlättar patientens eget val av vårdenhet
  • möjliggör fungerande vårdkedjor mellan samtliga enheter
  • patienten själv kan påverka vem som kan använda patientuppgifterna
  • uppdaterad information skapar patientsäkerhet.
14.12.2015 Heli Masa