2016

I Vasa blir den kliniska cancerforskningen mera omfattande

14.12.2016
Vasa har den största onkologiska enheten bland centralsjukhusen i Finland. Förutom att man erbjuder cancervård till invånarna i Vasa och Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt så idkar man också betydelsefull forskning på enheten.

Vasa centralsjukhus kommer fortsättningsvis att erbjuda den tvåspråkiga befolkningen i området en omfattande service

14.12.2016 Vasa centralsjukhus kommer fortsättningsvis att erbjuda den tvåspråkiga befolkningen i området en omfattande service
På tisdagen röstade riksdagen för att Vasa centralsjukhus inte ska ges en omfattande jour. Avgörandet kommer emellertid inte att påverka vår verksamhet inom de närmaste åren. Enligt personer som deltog i behandlingen av ärendet i utskottet kommer förändringen att beröra högst 100 patienter, varför konsekvenserna kommer att bli ringa.

Betydande fel i social- och hälsovårdsministeriets utlåtande till grundlagsutskottet om Vasa centralsjukhus

12.12.2016
Den 8 december gav grundlagsutskottet ett utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och av socialvårdslagen. Utskottet hörde sakkunniga och fick ta emot sammanlagt 20 utlåtanden.

Centraliseringen av cancerkirurgin ska utredas noggrannare – en av utredarna är från Vasa centralsjukhus

24.11.2016 Centraliseringen av cancerkirurgin ska utredas noggrannare – en av utredarna är från Vasa centralsjukhus
Frågan om centraliseringen av den kirurgiska kompetensen till sjukhus med s.k. omfattande jour kräver noggrannare utredning. Arbetsfördelningen inom cancerkirurgin och förutsättningarna för en centralisering av denna verksamhet ska utredas av en grupp på tre personer, varav en är Vasa centralsjukhus överläkare för den kirurgiska kliniken, professor Mikael Victorzon.

Mindre brand på Sandviksgatan 6 släcktes på onsdagskvällen

27.10.2016
På onsdagskvällen den 26 oktober uppstod det en brandunge på Sandviksgatan 6 i källarvåningen i X-huset. Branden förorsakades av en kortslutning i ett...

Aktiv anmälning av farliga situationer är ett tecken på en bra patientsäkerhetskultur

26.10.2016
På Vasa centralsjukhus uppmuntrar man både anställda och klienter att aktivt anmäla farliga situationer. Anmälningen kan göras med en blankett som finns på centralsjukhusets webbplats. I blanketten får man beskriva händelseförloppet och följderna av den farliga situationen. Den som anmäler en farlig situation kan också beskriva hur hon själv anser att man kunde undvika en liknande situation i fortsättningen.

Personalens belåtenhet mäts regelbundet på Vasa centralsjukhus – merparten rekommenderar sin egen enhet

25.10.2016 Personalens belåtenhet mäts regelbundet på Vasa centralsjukhus  – merparten rekommenderar sin egen enhet
I september 2016 fick alla anställda vid Vasa centralsjukhus svara på frågan ”Skulle du rekommendera din egen enhet för andra anställda?”. Av dem som svarade sade 79 % ”ja”, 8 % ”nej” och 13 % valde alternativet ”kan inte säga”. Frågan besvarades av sammanlagt 1 217 personer, vilket utgör 52 % av centralsjukhusets personal.

Verksamheten på centralsjukhuset äventyrades inte under elavbrottet

25.10.2016
På tisdagsmorgonen den 25 oktober kl. 8.20 drabbades Vasa elektriskas elnät av en störning som ledde till ett elavbrott också på Vasa centralsjukhus....

Enkät samlar tankar om landskapsreformen

19.10.2016
Visste du att du när som helst kan låta oss ta del av dina tankar om landskapsreformen? Med hjälp av en fortlöpande enkät följer vi under det förberedande arbetet av landskapsreformen hur österbottningarna tänker om reformen. Vi vill bland annat veta vad just du tycker är viktigast i reformen. Vi vill också höra om det eventuellt är något du oroar dig för. (2019.osterbotten.fi)

Vasa centralsjukhus har utvecklat en för Finland unik realtidstjänst för uppföljning av influensavaccinationer

17.10.2016 Vasa centralsjukhus har utvecklat en för Finland unik realtidstjänst för uppföljning av influensavaccinationer
Med hjälp av det här programmet kan varje anställd vid centralsjukhuset lätt följa med hur många bland personalen har vaccinerat sig mot influensa. Målet är att kraftigt höja vaccinationstäckningen bland personalen genom uppmuntran.

Årets traumaskötare räds inte utmaningar

14.10.2016 Årets traumaskötare räds inte utmaningar
Sjukskötare Noora Perkiö har arbetat på Vasa centralsjukhus akutpoliklinik i redan nio år. De senaste tre åren har hon fungerat som traumaansvarig vid simulationsövningar. Perkiö utsågs till årets traumaskötare vid de Traumadagar som arrangerades i Kuopio den 12 oktober.

150 hjärt-lungräddningsdockor delas ut till skolor

12.10.2016 150 hjärt-lungräddningsdockor delas ut till skolor
Målet med den hjärt-lungräddningsvecka som arrangerades i maj var att öka medvetenheten om vikten av hjärt-lungräddning bland allmänheten. I samband med hjärt-lungräddningsveckan ordnade man också hjärt-lungräddningsövningar för skolelever i årskurs 9 i Vasa och Korsholm. Nu ska de MiniAnne® -hjärt-lungräddningsdockor som skaffades för det här evenemanget delas ut till skolor.

Amning är en del av en hållbar utveckling

11.10.2016 Amning är en del av en hållbar utveckling
På lördag 15.10 kl. 10−14 bjuder Vasa centralsjukhus förlossningsenhet in till öppet hus under den nordiska amningsveckan. Vid amningshörnan ges goda råd och vill man så kan man följa med på en rundtur till förlossningssalen och BB.

Idag firas Världsdagen för psykisk hälsa

10.10.2016
Syftet med dagen är att minska de fördomar och den stämpel som fortsättningsvis förknippas med psykiska sjukdomar.

Vasa centralsjukhus beviljades åter ett kvalitetserkännande

10.10.2016
Det här kvalitetserkännandet som baserar sig på ett kvalitetsprogram som tagits fram för social- och hälsovården (SHQS) är i kraft i tre år åt gången. För Vasa centralsjukhus del är det här den fjärde gången som sjukhuset beviljas det här erkännandet, vilket intygar att verksamheten vid sjukhuset håller hög klass.

Pilotprojektet för interprofessionellt lärande fortsätter i höst på fyra avdelningar

23.09.2016 Pilotprojektet för interprofessionellt lärande fortsätter i höst på fyra avdelningar
Ett pilotprojekt för interprofessionellt lärande påbörjades på Vasa centralsjukhus på våren 2016. På hösten 2016 fortsätter piloteringen på fyra avdelningar. Interprofessionellt lärande (IPL, Interprofessional learning) är ett nytt pedagogiskt sätt att lära sig team- och kommunikationsfärdigheter.

En viktig cancerundersökningsmetod närmare de tre österbottniska centralsjukhusen genom samarbete

23.09.2016
Vasa, Syd-Österbottens och Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt har tillsammans utrett möjligheten att anskaffa en PET-CT-kamera som kan hjälpa till att försnabba cancerundersökningar. Snabbare undersökningar betyder också att cancerbehandlingarna kan påbörjas snabbare. Enligt planerna ska kameran betjäna invånarna i alla nämnda sjukvårdsdistrikt och placeras på Vasa centralsjukhus, där onkologin redan längre varit ett av de starka kompetensområdena vid sjukhuset.

Problemet i Vasa centralsjukhus datanät har nu åtgärdats

08.09.2016
Det problem som drabbade sjukhusets datanät på onsdagskvällen har nu åtgärdats och nu fungerar datanätet igen normalt.

Beredningen av vårdreformen framskrider i Österbotten

07.09.2016
Nu ombeds kommunerna, samkommunerna, samarbetsområdena, den tredje sektorns och näringslivsorganisationerna i området Österbotten samt huvudavtalsorganisationerna föreslå medlemmar till de sakkunniggrupper de önskar.

I höst besöker förändringsledarna kommunerna

17.08.2016
Den 5 september inleder sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga och Vasa stads direktör för social- och hälsovårdssektorn Jukka Kentala arbetet som förändringsledare för beredningen av reformen av social- och hälsovården i Österbotten.

Sjukhusområdet ska bli tryggare för den lätta trafiken

25.05.2016 Sjukhusområdet ska bli tryggare för den lätta trafiken
Enligt den enkätundersökning som genomförts i samarbete med Trafikskyddet upplever anställda på Vasa centralsjukhus och Vasa stad sin arbetsresa som tämligen trygg, men tidvis kan den egna tröttheten och andra bilisters våghalsighet äventyra säkerheten i trafiken. Nu vill Vasa centralsjukhus förbättra säkerheten för både cyklister och fotgängare på sjukhusområdet vid Sandviken.

Välkommen till psykiatrins Familjecafé!

12.05.2016 Välkommen till psykiatrins Familjecafé!
Familjecaféet är öppet för anhöriga till psykiatriska patienter inom öppen- och avdelningsvård. Det tvåspråkiga familjecaféet ger möjlighet att träffa anhöri...

Dörren till stilla rummet öppnas 16.5.

09.05.2016 Dörren till stilla rummet öppnas 16.5.
Sjukhussjälavården vid Vasa centralsjukhus firar 50 år och snart öppnas dörren till stilla rummet, en helt ny tjänst på sjukhuset. Biskop Björn Vikström är p...

Euromelanoma-dagen vid Vasa centralsjukhus uppmanar människor att kontrollera sina födelsemärken

03.05.2016 Euromelanoma-dagen vid Vasa centralsjukhus uppmanar människor att kontrollera sina födelsemärken
Vasa centralsjukhus deltar i Euromelanoma-dagen onsdag den 11 maj genom att ordna ett informationstillfälle kl. 09.00-14.30 vid polikliniken för hudsjukdomar...

Över 90 procent av alla hudcancerformer kunde undvikas med en förståndig soletikett

29.04.2016 Över 90 procent av alla hudcancerformer kunde undvikas med en förståndig soletikett
Euromelanoma-kampanjen som startats av europeiska hudläkare är i år större än någonsin. I maj ordnar man genom kampanjen avgiftsfria födelsemärkeskontroller i tolv städer runt om i Finland, varav Vasa är en. Ifjol lockade kontrollerna runt om i landet nära nog tusen finländare, och av dessa misstänktes sju procent ha drabbats av hudcancer eller ett förstadium till hudcancer.

I de nya rekommendationerna om hjärt-lungräddning betonas vikten av bröstkompression

29.04.2016 I de nya rekommendationerna om hjärt-lungräddning betonas vikten av bröstkompression
Hjärt-lungräddning är en färdighet som behövs då någon drabbas av ett akut hjärtstillestånd antingen på ett sjukhus eller utanför ett sjukhus. Vasa centralsjukhus arrangerar i samarbete med yrkeshögskolorna en hjärt-lungräddningsvecka den 9–13 maj. Temaveckan inleds med ett seminarium för yrkesutbildade personer och från tisdag till torsdag kan allmänheten besöka sjukhuset och träna på hjärt-lungräddning. På fredagen kulminerar veckan i ett hjärt-lungräddningsevenemang för skolelever.

Jätteevenemang samlar nära nog tusen skolelever för en övning i hjärt-lungräddning

29.04.2016 Jätteevenemang samlar nära nog tusen skolelever för en övning i hjärt-lungräddning
Människoliv kan räddas om tröskeln till att påbörja hjärt-lungräddning är låg. Till och med barn kan lära sig denna färdighet och de enkla grunderna är lätta att komma ihåg i en nödsituation. I Danmark har hjärt-lung-räddning redan länge varit en obligatorisk del av undervisningen och människornas mod att påbörja hjärt-lung-räddning har enligt de danska resultaten ökat.

Parkeringshuset är stängt för vårstädning

15.04.2016 Parkeringshuset är stängt för vårstädning
Centralsjukhusets parkeringshus är stängt för vårstädning den 16-17.4. På parkeringsplatsen som ligger bakom sjukhuset finns det fler parkeringsplatser som...

Vid Vasa centralsjukhus är nålrutinerna i ordning

01.04.2016 Vid Vasa centralsjukhus är nålrutinerna i ordning
Vid Vasa centralsjukhus har man sett över rutinerna vid användning av provtagningsnålar. Rutinerna för blodprovstagning granskades idag (01.04.2016) också på...

Goda råd om läkemedelsbehandling på läkemedelsdagen

14.03.2016 Goda råd om läkemedelsbehandling på läkemedelsdagen
På torsdagen den 17 mars kan man på Citymarket i Vasa centrum få råd om hur den egna läkemedelsbehandlingen kan göras tryggare. Hemmaboende äldre personer som fyllt 75 år använder i genomsnitt sju läkemedel, och de äldre personer som använder många olika mediciner använder i genomsnitt tre läkemedel per sjukdom.

Ett diabetesregister som möjliggör en mera individuell vård

15.02.2016 Ett diabetesregister som möjliggör en mera individuell vård
Målet är att registrera alla diabetiker i sjukvårdsdistriktet.

Omfattande underhållsarbeten av elnätet på Vasa centralsjukhus

03.02.2016 Omfattande underhållsarbeten av elnätet på Vasa centralsjukhus
På grund av underhållet av elnätet på Vasa centralsjukhus kommer man att genomföra planerade elavbrott i februari och mars 2016.

I Vasanejden erbjuds eleverna i årskurs 9 en möjlighet att lära sig hjärt-lung-räddning

19.01.2016 I Vasanejden erbjuds eleverna i årskurs 9 en möjlighet att lära sig hjärt-lung-räddning
Kunskaper i hjärt-lung-räddning kan rädda människoliv. Den här enkla men livsviktiga färdigheten kan lätt läras redan i ung ålder. Då man övar sig på hjärt-lung-räddning i förväg är det lättare att vara till hjälp i en akut situation.

Tre av fyra rekommenderar Vasa centralsjukhus som arbetsplats

15.01.2016 Tre av fyra rekommenderar Vasa centralsjukhus som arbetsplats
Enligt undersökningen har belastningen och stressen i arbetet minskat bland personalen under de senaste tio åren