Vid Vasa centralsjukhus har man sett över rutinerna vid användning av provtagningsnålar. Rutinerna för blodprovstagning granskades idag (01.04.2016) också på bäddavdelningarna och poliklinikerna. Genom att följa de angivna instruktionerna är det inte möjligt att sticka en patient med en redan använd nål.

- Sterila nålar förvaras i skyddspaket på arbetsbordet invid provtagningspunkten. Förpackningen öppnas först då patienten är närvarande, säger den koordinerande avdelningsskötaren Sari Kärki på det kliniska laboratoriet.

En använd nål kastas omedelbart efter provtagningen i ett avfallskärl som är placerat i provtagningspunktens omedelbara närhet, och en redan använd säkerhetskanyl går inte att använda en gång till. 

Enhetliga rutiner på bäddavdelningar och polikliniker

Granskningen visade att man på såväl vårdavdelningar som polikliniker följer enhetliga rutiner vid användning av sterila nålar. I regel använder man på både avdelningar och polikliniker så kallade säkerhetskanyler, vilka är försedda med ett stadigt skydd. Då man vid provtagning har använt en säkerhetskanyl kan den inte öppnas längre, vilket gör att det är omöjligt att använda den på nytt. En kärra med alla nödvändiga provtagningstillbehör placeras invid patienten vid provtagningen. Även kärlet för riskavfall är placerat på så vis att använda nålar lätt ska kunna läggas i kärlet omedelbart efter att de har använts.

01.04.2016 VCSadmin