På Vasa centralsjukhus uppmuntrar man både anställda och klienter att aktivt anmäla farliga situationer. Anmälningen kan göras med en blankett som finns på centralsjukhusets webbplats. I blanketten får man beskriva händelseförloppet och följderna av den farliga situationen. Den som anmäler en farlig situation kan också beskriva hur hon själv anser att man kunde undvika en liknande situation i fortsättningen.

Anmälningarna följs upp kontinuerligt och handläggs enligt en exakt process – åtgärder vidtas vid avvikelser.

Syftet med rapporteringen av farliga situationer är att ta lärdom av dem. Det är just för att man ska kunna göra verksamheten ännu tryggare och säkrare som man uppmuntrar personalen att aktivt anmäla farliga situationer, berättar Vasa centralsjukhus kvalitetschef Mari Plukka.

Antalet anmälningar har tilltagit varje år. Det här ses lätt som ett oroväckande fenomen. En hög anmälningsaktivitet är emellertid ett positivt tecken och tyder på en öppen säkerhetskultur där man inte tiger om farliga situationer.

– Vi vill att personalen alltid ska anmäla situationer som kunde ha äventyrat en patients säkerhet eller vård, säger Plukka.

Säker läkemedelsbehandling som tema

Genom en aktiv kartläggning av farliga situationer har man kunnat ta fram säkra rutiner, bland annat inom läkemedelsbehandling. I år har man framförallt betonat vikten av att klienternas medicinlistor hålls ajour, och i februari arrangerade man en allmän läkemedelsdag. Under den här temadagen fick deltagarna råd om en bra läkemedelsbehandling och handledning i användningen av medicinkort.

– De årligen varierande insatsområdena väljs delvis på basis av de iakttagelser som man gjort vid granskning av anmälda farliga situationer, såsom temat för år 2015 där man aktivt gick ut för att förebygga fallolyckor, berättar Plukka.

Administrativa överskötaren Marina Kinnunen konstaterar att systemet för anmälning av farliga situationer som går under namnet HaiPro används i omfattande utsträckning på nationell nivå:

– Redan över 1 090 000 anmälningar har gjorts genom systemet.

Webbplanketten för anmälan om farlig situation finns på respons-sidan >>

26.10.2016 VKSadmin