I september 2016 fick alla anställda vid Vasa centralsjukhus svara på frågan ”Skulle du rekommendera din egen enhet för andra anställda?”. Av dem som svarade sade 79 % ”ja”, 8 % ”nej” och 13 % valde alternativet ”kan inte säga”. Frågan besvarades av sammanlagt 1 217 personer, vilket utgör 52 % av centralsjukhusets personal.

Personalens åsikt om den egna arbetsenheten är ett viktigt instrument för utvecklandet av verksamheten. Svaren på frågan kommer naturligtvis att studeras noggrannare. På de vårdserviceområden där resultatet låg under 50 % kommer man att arrangera diskussionsmöten. Med hjälp av de här diskussionerna vill man utreda de bakomliggande orsakerna till resultatet men också kartlägga vad man kunde göra för att förbättra trivseln på enheterna. En yrkeskunnig personal som trivs med sitt jobb utgör en hörnsten för den kundorienterade verksamheten på Vasa centralsjukhus.

SERVICEOMRÅDE

REKOMMENDERAR

Akutvård

74 %

Öppenvård

88 %

Psykiatri

81 %

Diagnostikcentret

81 %

Kvinnor och barn

70 %

Bäddavdelningar

87 %

Förvaltning

94 %

Försörjning

65 %

Läkare och sakkunniga

76 %

Sjukvårdens stödfunktioner

73 %

Bild:Andelen Ja-svar angivet per serviceområde.

25.10.2016 VKSadmin