Ett pilotprojekt för interprofessionellt lärande påbörjades på Vasa centralsjukhus på våren 2016. På hösten 2016 fortsätter piloteringen på fyra avdelningar. Interprofessionellt lärande (IPL, Interprofessional learning) är ett nytt pedagogiskt sätt att lära sig team- och kommunikationsfärdigheter.

Studerandena fick en positivare attityd till interprofessionellt lärande

I pilotprojektet som arrangerades på våren 2016 på Vasa centralsjukhus vårdavdelning T2 (ortopedi/traumatologi) deltog medicinestuderande från medicinska fakulteten vid Åbo universitet samt sjukvårdsstuderande från yrkeshögskolan Novia. Först valde den kliniska läraren i medicin ut en patient bland dem som samtyckt till att delta i projektet, varefter den här patienten intervjuades och undersöktes av studerande som arbetade parvis.  Studerande upplevde följande delområden som de ändamålsenligaste:

  •     Den allmänna introduktionen av studerande
  •     Upplysningen om projektet
  •     Mötet mellan de studerande.

Dessutom kände studerandena sig välkomna till Vasa centralsjukhus och arbetsenheterna. Kvaliteten på handledningen och undervisningen upplevdes också som god och samarbetet med arbetsparet upplevdes som smidigt.

En fördomsfri inställning hos yrkespersoner är avgörande för en framgångsrik pilotering

På hösten fortsätter piloteringen på T2 och kommer också att introduceras på vårdavdelning T3 och A3 samt på barnavdelningen i modulerna A8 och A9. Målet är att det här undervisningssättet ska förankras på alla vårdenheter som erbjuder handledning av studerande vid sjukhuset. Under pilotfasen kom man fram till att trots att undervisningsperioderna har en stram tidtabell kan interprofessionellt lärande och interprofessionell undervisning inbakas i programmet. Vid introducering av en ny pedagogisk undervisningsmetod spelar inställningen hos undervisningspersonalen och en fördomsfri inställning hos yrkespersoner en avgörande roll. Utvecklandet av undervisningen kräver inte alltid stora ekonomiska investeringar, utan genom att omforma strukturer kan man uppnå önskat resultat.

Ett pilotprojekt för interprofessionellt lärande

23.09.2016 VKSadmin