Sjuttiofem procent av kända diabetiker i Vasa sjukvårdsdistrikt har anslutit sig till Direva som grundades år 2007 i syfte att undersöka variationer av diabetes, men också för att man i fortsättningen ska kunna ta fram mera skräddarsydda behandlingar.

DIREVA är det första diabetesregistret i Finland i vilket man systematiskt registrerat vuxna diabetespatienter i trakten.

– Vi strävar efter att snabbt hitta de patienter, vars glukosbalans försämras i snabb takt och som därför riskerar att drabbas av tilläggsjukdomar. Tack vare DIREVA kan man redan i samband med den primära bedömningen av diabetes systematiskt använda sig av laboratorieprov som närmast används i forskningsvärlden, men också gentester med vilka man kan identifiera olika subtyper av diabetes. På andra orter används dylika undersökningsmetoder bara om läkaren specifikt misstänker en annorlunda diabetestyp – i praktiken betyder det här sällan, berättar överläkare Annemari Käräjämäki som ansvarar för Direva-registret och arbetar på Vasa centralsjukhus primärvårdsenhet.

– Strategin har påvisat att en femtedel av diabetikerna med typ 2-diabetes lider av en avsevärd insulinbrist. En annan femtedel lider av en synnerligen dålig insulinkänslighet – det vill säga nära nog en motsatt situation. Enligt de nuvarande rekommendationerna vårdas dessa patientgrupper enligt samma mönster. Det är det här vi vill försöka förbättra i samråd med det svenska ANDIS-registret, säger Käräjämäki.

Uppföljningsbesök från och med nästa år

De som omfattas av DIREVA-arbetet har uppföljts med hjälp av lokala och nationella register som bland annat innehåller uppgifter om förändringar som gjorts i medicineringen och uppkomsten av betydande tilläggssjukdomar. Nästa år kommer vi att kalla in patienter för uppföljningsbesök för att klarlägga både den naturliga utvecklingen av de laboratoriemätare som vi tog i början av projektet men också vilken prognoseffekt dessa mätare och de undersökta genförändringarna har haft. Inom ramen för ett stort EU-forskningsprojekt kommer man att fästa särskild uppmärksamhet vid utvecklingen av diabetiska njursjukdomar.

DIREVA-forskningen bedrivs i samarbete med Vasa sjukvårdsdistrikt och Botnia-projektet som pågått i över 25 år. Samtliga enheter i sjukvårdsdistriktet där man vårdar diabetiker deltar i värvningen av patienter. I nuläget deltar Helsingfors och Lund universitet, Folkhälsans forskningscentrum och i fortsättningen också Auria biobank i det här arbetet.

04.12.2017 Redaktion_Toimitus