Vasa centralsjukhus kundråd anser att verksamheten på polikliniken för hudsjukdomar löper smidigt med tanke på patienten. Dessutom anser rådet att klienterna vid sidan av deras rättigheter också borde påminnas om deras skyldigheter, eftersom exempelvis besök som inte annulleras vid förhinder kan leda till många olägenheter.

I kundrådet tas kundperspektiv och kundinvolvering praktiskt i beaktande då rådet tar ställning till hur olika verksamhetsformer på sjukhuset kunde utvecklas. Kundrådet består av 12 medlemmar som är bosatta i Vasa sjukvårdsdistrikt. Rådet har som mål att främja kundorienteringen i den verksamhet som bedrivs på Vasa centralsjukhus. Medlemmarnas gemensamma syn skrivs ner i form av en resolution som sedan används till att konkret utveckla verksamheten. Kundrådet som verkat i fyra år har fått till stånd flera konkreta förändringar. Till exempel de bänkar som står invid den rutt som går från parkeringsområdet till sjukhuset finns där på grund av ett förslag som gavs i rådet. Kundrådet har under årens lopp dessutom medverkat i skapandet av flera broschyrer och handböcker.

Genom att bekanta sig med verksamheten kan rådet ge konkreta utvecklingsidéer

På hösten 2016 bekantade sig kundrådet med den vårdprocess som används på hudpolikliniken. Efter besöket utarbetade rådet en resolution, där man konstaterar att personalen på hudpolikliniken strävar efter att ge patienten en så omfattande vård som möjligt under ett och samma besök. Rådet lade också märke till att då reserverade tider inte annulleras vid förhinder så får det konsekvenser för processerna på polikliniken men också för de klienter som väntar på sin tur. Därför konstaterade rådet att medborgarna inte bara borde upplysas om klientens rättigheter utan också om klientens ansvar och de verkliga vårdkostnaderna. Dessutom kom rådet med en idé om att klientens engagemang för sin egen vård kunde främjas genom att ingå ett avtal i form av en vårdplan som klienten sedan konkret undertecknar.

Det nya kundrådet inledde sin mandatperiod i slutet av år 2016 efter en valprocess. Kundrådets resolutioner 

17.01.2017 VKSadmin