I det nya landskapet Österbotten kommer det att finns både ett av landskapet ägt affärsverk och aktiebolag som tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster. Affärsverkets struktur och innehåll ska preciseras ännu i vår. Ifall lagförslaget om valfriheten förverkligas kommer aktiebolaget att inrymma hälsovårdscentralernas öppenvårdsmottagningar och socialrådgivning.

Den politiska styrgruppen som tillsatts för beredningen av social- och hälsovårdsreformen sammanträder nu återkommande en gång per månad. Beredningsarbetet befinner sig i en intensiv fas just nu, och förslagen ska behandlas i såväl sjukvårdsdistriktets, kommunernas som landskapets egna beslutsorgan. Landskapets tillfälliga beredningsorgan inleder sin verksamhet den första juli och i det läge ska den politiska styrgruppen för beredningen av social- och hälsovårdsreformen enligt förslag få till uppgift att agera som rådgivare för ifrågavarande organ.

Den regionala indelningen beaktas i strukturen

På den politiska styrgruppens sammanträde på onsdagen den 22 mars fördes diskussioner om affärsverkets servicenät. Då landskapets affärsverk inleder sin verksamhet i början av år 2019 överförs merparten av personalen i landskapets samkommuner och kommuner inom social- och hälsovården till affärsverket. En del av personalen överförs i aktiebolagens tjänst. Då det gäller stödtjänsterna planerar man att grunda ett eget aktiebolag för dessa tjänster. Invånarna kommer även i fortsättningen att få service genom ett servicenät som jämlikt täcker hela landskapet Österbotten. Landskapet svarar för att invånarna får information om serviceproducenterna men också för att de smidigt ska kunna välja och söka social- och hälsovårdstjänster.

Temagrupperna avger en slutrapport före sommaren

Det planeringsarbete som centralt är förknippat med social- och hälsovårdsreformen i Österbotten görs i 11 temagrupper. Innan utgången av april månad ska dessa temagrupper avge en slutrapport som kommer att ligga till grund för det förslag som förändringsledarna avger om servicestrukturen.

23.03.2017 VKSadmin