Nu har experterna på cancerbehandling på västkusten tillsammans utarbetat en modell för den vårdprocess som ska användas i vården av tarmcancer. Patienterna kan bekanta sig med vårdstigen på webben.

Vad händer mig? Hur behandlas min cancersjukdom? Vad kan jag själv göra? De här är några av de frågor som patienter ställer då de misstänks ha drabbats av cancer eller då redan har konstaterats insjuknat i cancer. Patienter klarar av vardagen desto bättre, ju bättre de vet hur behandlingarna framskrider och vem de kan ta kontakt med vid behov.

Vården av cancerpatienter engagerar sakkunniga på olika specialiteter vid Åucs och utanför Åbo men ibland också från många andra orter. Det här är den första gången som cancerexperter från Vasa och Satakunta sjukvårdsdistrikt samt Åucs/Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt tillsammans har bestämt hur tarmcancersjukdomar ska behandlas. I och med att man tillsammans fastställt enhetliga riktlinjer för vården blir vården homogen i hela Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde.

–Den stig som ska publiceras på webben för patienter som insjuknat i tarmcancer är ett resultat av det arbete som experter på tarmcancer gjort i de tre sjukvårdsdistrikten i specialupptagningsområdet. Experterna gick igenom patienternas vårdprocess och kom tillsammans överens om riktlinjer för diagnostiken och uppföljningen av cancern. Vården av patienter som insjuknat i tarmcancer förenhetligas då man kan hålla vårdmöten mellan olika orter. Således kan den specialexpertis som finns på Åucs i anslutning till vården av cancer tillgodogöras i hela det område som hör till den Västra cancercentralen, säger doktor (hälsovetenskaper), utvecklingschef Mervi Siekkinen som samordnat arbetet kring vårdstigen vid Västra cancercentralen.

Mångprofessionella vårdteam spelar en viktig roll för att man ska få till stånd en effektiv behandling av cancer. I fråga om tarmcancersjukdomar har man på Åucs redan i över tio års tid tytt sig till ett mångprofessionellt team som ansvarar för planeringen av vården cancerpatienter. I de vårdmöten som teamet håller deltar en patolog, radiolog, gastrokirurger (bukkirurger), en cancerläkare från strål- och läkemedelsbehandlingssidan samt ansvarsskötare från kliniken för bukkirurgi och cancersjukdomar.  Den internationella organisationen OECI (Organization of European Cancer Institutes) som övervakar kvaliteten i cancervården anser att befintliga vårdteam och regelbundna sammanträden utgör ett kvalitetskriterium för behandlingen av cancer. Åbo universitetssjukhus cancercentral är också medlem i denna internationella organisation. Vårdteam har konstaterats förlänga patienternas livslängd.

I Vasa, Satakunta och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt konstaterar man nästan 600 nya fall av tarmcancer årligen. Genomsnittsåldern hos patienterna är cirka 70 år. Prognosen för patienter som insjuknar i tarmcancer har blivit bättre i Finland.

–Med tanke på prognosen är följande faktorer viktiga: operativa behandlingar som utförs av erfarna gastrokirurger, valet av rätta patienter för adjuvant cellgiftsbehandling samt strålbehandling som ges innan operation av ändtarmscancer. I det mångprofessionella teamet dryftar man vilka adjuvanta behandlingar respektive patient behöver. Hos en del patienter konstateras sjukdomen först i det skede då man hittat metastaser, och då måste man vid planeringen av den fortsatta vården ta ställning till om metastaserna kan avlägsnas på kirurgisk väg eller om patienten ska ges palliativ vård, dvs. symtomatisk behandling, säger onkolog, avdelningsöverläkare Raija Ristamäki.

Då en patient insjuknat behöver hon så mycket tillförlitlig information som möjligt om vad som kommer att hända.

–Yrkespersonerna pratar om att de kan ge patienter resurser för att de ska klara av att hantera situationen. Information minskar ångesten hos patienten och förbättrar livskvaliteten. I anslutning till den vårdstig som beskrivs på webben finns det länkar till anvisningar, webbsidor och annan information, berättar doktor (hälsovetenskaper), utvecklingschef Mervi Siekkinen på cancercentralen.

Bekanta dig med vårdstigen för tarmcancerpatienter på webbadressen.

 

Tarmcancer

-        Den tredje vanligaste cancern i Finland

-        Uppstår i körtlarna i tjocktarmen eller ändtarmen. De vanligaste symtomen är förknippande med förändringar i tarmfunktionen och ibland kan det förekomma blod i avföringen.

-        Konstateras i allmänhet i samband med en skopiering av tjocktarmen, där man tar en provbit av en misstänkt förändring som sedan undersöks av en patolog.

-        Operativ behandling. Vid tjocktarmscancer avlägsnas en del av tarmen och det kringliggande området. I samband med den operativa behandlingen av ändtarmscancer ger man ofta strålbehandling innan operationen. Efter en operation av ändtarmscancer får patienten ofta en stomi som hos vissa måste användas permanent.

-        Den operativa behandlingen kan kompletteras med cellgiftsbehandling.

-        Om tarmcancern spridit sig till andra organ är läkemedelsbehandling den primära behandlingsformen. Hos en minoritet kan metastaserna avlägsnas kirurgiskt antingen innan läkemedelsbehandlingen eller efter en effektiv läkemedelsbehandling.

-        Vårdplanen är alltid individuell.

15.09.2017 Redaktion_Toimitus