Målet med den nationella vård- och landskapsreformen är att skapa en enhetlig servicehelhet för kunderna inom primär-, social- och specialsjukvården. I Österbotten vill man säkerställa att detta mål uppnås, även om reformen på riksnivå eventuellt inte framskrider enligt den nuvarande tidtabellen.

Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse beslutade vid sitt sammanträde på måndagen den 27 augusti att sjukvårdsdistriktets direktör tillsammans med andra tjänstemän ska utarbeta en plan för beredningen och schemaläggningen av en integration av tjänsterna.

– För såväl kunder och anställda är det lättare om verksamheten bedrivs av en och samma organisation. Det är helt klart att tjänsterna i vart fall måste förnyas i något skede. Vi kommer att få en integration antingen tidigare eller senare, varför det inte finns någon orsak att vänta, särskilt då förberedelser redan görs runtom i Finland i övrigt, säger Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen då hon motiverar beslutet att utarbeta en egen plan.

Ordföranden för sjukvårdsdistriktets styrelse Hans Frantz är på samma linje:

– Styrelsen var mycket enig i frågan. I och med att varje kommun inte är representerad i styrelsen kan vi inte med säkerhet veta vad man anser i alla kommuner, men vi ska med det snaraste arrangera möten för att alla ska få en möjlighet att uttrycka sin åsikt. Vi förstår mycket väl att vi inte kan vänta på att landets regering når ett slutgiltig beslut i ärendet. Det här är något som också upptäckts på andra håll, och i många distrikt har förberedelserna framskridit tämligen långt. Även hos oss har man gjort ett bra grundläggande arbete som gör det lätt att framskrida raskt i frågan.

Verksamheten i den nya samkommunen inleds redan år 2020

Beredningsarbetet i Vasa sjukvårdsdistrikts område framskrider så att man först för diskussioner med kommunerna i september–oktober månad, och besluten om medverkandet i beredningen av en integration ska fattas innan utgången av år 2018. Tanken är att nästa år ska användas för beredning och att den nya organisationen ska kunna inleda sin verksamhet år 2020. Ansvaret för anordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna överförs enligt tidtabellen för reformen till landskapen 1.1.2021 och då överför även de kommuner som inte deltar i den frivilliga integrationen sina tjänster till landskapet.

– Då vi sammanslår tjänsterna enligt vår egen tidtabell blir vi starkare i den kommande konkurrensen i och med att vi redan i förväg kan uppnå det utbyte som en sammanslagning av social- och hälsovårdstjänsterna erbjuder, säger Kinnunen.

Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse sammanträder nästa gång den 17 september och kommer då att få en preliminär schemalagd plan till behandling.

06.03.2020 Redaktion_toimitus