Från och med år 2014 har utvecklingsarbetet i Vasa sjukvårdsdistrikt följt programmet VCS 2025. Enligt de tre strategiska mål som uppställts för programmet ska sjukhuset ha den bästa kundupplevda kvaliteten i Finland, uppnå en nettobesparing på 11 procent eller 19 miljoner och skapa en verksamhet som kan integreras med social- och hälsovården.

Enligt den mellanutvärdering som ska presenteras för sjukvårdsdistriktets styrelse har man lyckats väl med att uppfylla de mål som fastställs för programmet VCS 2025. Utvecklingsåtgärder har vidtagits för att främja måluppfyllelsen inom alla tre delområden. Utöver mellanutvärderingen får styrelsen den 22.1.2018 också ta ställning till en uppdatering av programmet VCS 2025.

Kundorienteringen i fokus

För att kunderna ska uppleva att verksamheten är bra måste alla delområden som påverkar den kundupplevda kvaliteten vara i skick. År 2014 genomförde vi en omfattande undersökning om hur våra kunder vill bli bemötta. Svaren i undersökningen gav ett bra underlag för sjukhusets kundorienteringsprogram som bland annat använts för att främja följande områden:

  • För att göra det lättare för kunderna att ge feedback samlar man in kundrespons med terminaler som nu också finns på enheter.
  • Lättförståeliga beskrivningar av vårdkedjor för kunderna. Den första har nu publicerats på vår webbplats (på svenska kommer senare).
  • En casemanager som iakttar patientens helhetssituation och hjälper patienten att förbinda sig till den gemensamt utarbetade vårdplanen. Under de tio första månaderna har man redan lyckats hjälpa 87 klienter.
  • Sjukhuset har redan i fem års tid haft ett klientråd.

Besparingskraven har uppnåtts

Ett av målen i programmet VCS 2025 var att nå en nettobesparing på 11 % eller 19 miljoner euro. Genom egna insatser har sjukvårdsdistriktet lyckats spara 11,5 miljoner euro. Samtidigt har kostnaderna på de övriga sjukhusen tilltagit, vilket minskar det återstående sparkravet, åtminstone då kravet ställs i förhållande till genomsnittsnivån på de övriga centralsjukhusen i landet.

En bra integrationsberedskap

Enligt det tredje strategiska målet ska vi utveckla vår verksamhet så att den ska kunna integreras med social- och hälsovården. För tillfället befinner sig landskapsberedningen i Österbotten i en aktiv fas och tjänstemännen i Vasa sjukvårdsdistrikt deltar aktivt i planeringen. Inom flera sektorer har det redan skett en integration; Jakobstads sjukhus röntgenavdelning och centralsjukhusets röntgenavdelning har administrativt blivit en enhet, Vasa stads och centralsjukhusets har fått en gemensam instrumentvård samtidigt som verksamheten på den regionala hjälpmedelscentralen kommit igång.

Varken den nuvarande eller den under beredning varande lagen gör det möjligt att grunda ett universitetssjukhus på västkusten

Egentliga Finlands, Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt bildar i nuläget ett av de fem specialupptagningsområden som finns i Finland. Redan länge har man pratat om att fördjupa samarbetet inom den specialiserade sjukvården. Tanken bakom att utreda möjligheten att grunda ett universitetssjukhus för västkusten var att hitta en modell för hur dessa tre landskap i framtiden tillsammans kunde tillhandahålla ändamålsenliga tjänster på universitetssjukhusnivå. I den utredning som nu genomförts kunde man inte hitta någon förvaltningsmodell som kunde omsättas i praktiken varken inom ramen för den befintliga lagstiftningen eller den under beredning varande landskaps-, social- och hälsovårdslagstiftningen. Politiskt sett är det inte möjligt att organisera verksamheten inom ramen för ett affärsverk som ägs av ett landskap i och med den högsta beslutanderätten då i sista hand skulle ligga i handen på värdlandskapets landskapsfullmäktige. Landskapen vill bevara sin kontroll över den specialiserade sjukvård som tillhandahålls i det egna landskapet, men också över de kostnader som den åsamkar.

22.01.2018 Redaktion_Toimitus