Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt beslutade vid sitt sammanträde den 19 mars 2018 att utse ekonomie doktor Marina Kinnunen till ny direktör för sjukvårdsdistriktet.

Direktörstjänsten som ledigförklarades då Göran Honga gick i pension söktes av fem sökande. Fyra av de sökande intervjuades den 17 januari 2018. Styrelsen för sjukvårdsdistriktet föreslog enhälligt att Marina Kinnunen ska utses till direktör. Styrelsen ansåg Kinnunen vara den mest meriterade och lämpligaste för uppgiften.

Marina Kinnunen har arbetat i Vasa sjukvårdsdistrikt sedan år 2000. För tillfället arbetar hon som ställföreträdande direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt. Kinnunen inledde sin karriär som sjukskötare, varefter hon arbetade med att främja patientsäkerheten på sjukhuset i egenskap av projektkoordinator. Därefter utsågs hon till kvalitetschef, och innan valet till sjukvårdsdistriktets direktör skötte hon uppgiften som chefsöverskötare fr.o.m. år 2012. För tillfället arbetar hon också till 60 procent med landskapsreformen som förändringsledare för social- och hälsovården.

19.03.2018 Redaktion_Toimitus