På det möte som styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde höll 17.12.2019 behandlades kommunernas beslut om det nya grundavtalet som ska träda i kraft 1.1.2021. I och med det här så upphör samkommunen för sjukvårdsdistriktet att vara och verksamheten övertas av samkommunen för Österbottens välfärdsområde.

Vasa sjukvårdsdistrikt består av 13 kommuner, vars fullmäktige nu har godkänt en ändring av det grundavtal som styr verksamheten i sjukvårdsdistriktet.
- Beslutet är historiskt och ett positivt bevis på vad man kan åstadkomma genom samarbete. Vi har kommit långt på vägen, gläder sig Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen.
- Arbetet måste ändå fortsätta omedelbart, tillägger Kinnunen.
- Genom beslutet om grundavtalet har vi ännu inte lyckats skapa en hel samkommun, utan kommunerna måste ännu fatta ett stort beslut innan utgången av april månad, berättar styrelsens ordförande Hans Frantz.

I det beslutet ska kommunerna ta ställning till om de vill överföra primärvårds- och socialvårdstjänsterna till samkommunen för välfärdsområdet eller om kommunerna fortsättningsvis vill ordna dem i egen regi. På styrgruppens möte meddelade fem kommuner av tretton att de kommer att överföra anordnar- och produktionsansvaret till den nya samkommunen: Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre och Vasa. De resterande kommunerna, dvs. Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Malax, Närpes och Vörå, fattar sina beslut innan utgången av april månad.

Flera utredningar innan det slutgiltiga beslutet

Före april månad ska olika arbetsgrupper som arbetar med den nya samkommunen utreda och bereda följande frågor:
- lednings- och organisationsmodellen
- fastigheterna och fastighetsförvaltningen
- gränsytorna i de kommuner som övergår till samkommunen
- stödtjänsterna
- ägarstyrningen.
Dessutom kommer man att göra en ekonomisk utredning för att hitta ekonomiskt hållbara lösningar för samkommunen.
- De kommuner som ännu inte har tagit ställning till överföringen av tjänsterna vill först se vad dessa utredningar resulterar i, berättar Frantz.

Alla kommuner deltar till den 30 april

Beredningen av samkommunen för välfärdsområdet fortsätter till slutet av april med alla kommuner i sjukvårdsdistriktet. Målet är naturligtvis att alla kommuner ska fatta ett positivt beslut.
- Knäckfrågan har varit om kommunerna kan delta i samkommunen bara till vissa delar. Men tidigare har man redan tagit ett linjebeslut om att man går in med all sin verksamhet, förtydligar Frantz.
- Ensamma är vi små. Betraktat från kundernas perspektiv uppnår vi det bästa slutresultatet tillsammans med alla kommuner, säger Kinnunen.

17.12.2019 Redaktion_Toimitus