Behandlingen av sjukvårdsdistriktets verksamhets- och ekonomiplan för åren 2020-2022 är nu på slutrakan. I ekonomiplanen har de krav som ställs på centralsjukhuset i och med den omfattande jouren tagits i beaktande genom att bland annat reservera anslag för fem nya läkartjänster. Ytterligare så har sjukvårdsdistriktets strategi preciserats i tre mål.

Vasa sjukvårdsdistrikts strategi, VCS 2025, har finslipats under hösten och komprimerats till tre mål: kvalitet för kunden, rekommenderas av personalen och ekonomiskt hållbar verksamhet. Verksamhets- och ekonomiplanen inrymmer en noggrannare beskrivning av sjukvårdsdistriktets strategiska mål och en plan för hur dessa mål ska omsättas i praktiken men naturligtvis också en ekonomisk ram för verksamheten. Hur väl de tre strategiska målen har uppfyllts ska bedömas genom mätare för olika delområden. Efter att styrelsen tagit ställning till verksamhets- och ekonomiplanen på sitt möte den 13 november får sjukvårdsdistriktets fullmäktige ta ställning till planen på sitt möte den 29 november.

Närtjänster förväntas påverka ekonomin positivt

– Vi kommer att öka utbudet av specialsjukvårdstjänster i våra kommuner – först i Jakobstad och sedan i övriga kommuner. Närtjänsterna kommer naturligtvis att öka antalet besök hos oss men också minska vården i andra inrättningar, berättar sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen.

Förutom att inrätta fem nya läkartjänster så ska man förbereda sig på den omfattande jouren genom att reservera en halvmiljon för köpta läkartjänster. Verksamhetskostnaderna beräknas öka med 3,45 % år 2020. Medlemskommunernas betalningsandelar för centralsjukhusets egen verksamhet kommer att öka med 3,1 % i jämförelse med budgeten för år 2019.

 

13.11.2019 Redaktion_Toimitus