Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt får på sitt sammanträde 13.11.2019 ta ställning till om distriktet ska slå samman sina laboratorietjänster med Fimlab Laboratoriot Ab. I och med sammanslagningen så blir Vasa sjukvårdsdistrikt en delägare i Fimlab, och cirka 130 anställda överförs i Fimlabs tjänst som gamla arbetstagare.

Fimlab tillhandahåller laboratorietjänster för bland annat Birkalands, Mellersta Finlands och Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt samt Päijät-Häme välfärdssamkommun, vilka i nuläget är huvuddelägare i bolaget. Enligt planerna kommer Vasa sjukvårdsdistrikts laboratorietjänster att överföras till Fimlab 1. 3.2020, och samtidigt blir sjukvårdsdistriktet en huvuddelägare i Fimlab. I och med sammanslagningen kommer både laboratoriets kunder och anställda vid alla laboratorieenheter i sjukvårdsdistriktet kunna dra nytta av Fimlabs vittomfattande kompetensnätverk.

- Fimlab kan erbjuda sina anställda intressanta karriärvägar. Bolaget har ett rykte om att vara en bra arbetsgivare, säger Susanna Luukkonen som är direktör för Vasa sjukvårdsdistrikts diagnostikcenter.

Luukkonen ser Fimlabs centraliserade upphandlingsorganisationer och nyskapande som en möjlighet:

- Bolaget har som mål att göra laboratorietjänsterna smidigare och lättillgängligare. Och antalet provtagningsenheter kommer inte att minska.

Servicen tryggas

- Tillgången till laboratorietjänsterna är tryggad så länge som vi är delägare i bolaget och anskaffar våra tjänster via bolaget. Serviceverksamheten omfattar också en jourverksamhet och beredskap som tillhandahålls dygnet runt med övergripande ansvar, berättar sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen.

Den verksamhet som överförs till Fimlab inrymmer undersökningstjänsterna inom den kliniska kemin, kliniska mikrobiologin och hematologin, blodcentralstjänsterna samt provtagningstjänsterna i nuvarande omfattning. Laboratorietjänsterna i sjukvårdsdistriktet skulle alltså även i fortsättningen tillhandahållas av samma, kompetenta personal. Den verksamhet som överlåts inrymmer inte laboratoriefunktionerna inom den kliniska neurofysiologin, den kliniska fysiologin eller isotopmedicinen, frånsett de klinisk fysiologiska undersökningar som görs på primärvårdsnivå. I fråga om patologin skulle man komma överens om en option som skulle göra det möjligt att överföra undersökningstjänsteren inom patologin inom fyra år enligt samma princip som används i den nu planerade överlåtelsen av verksamheten.

08.11.2019 Redaktion_Toimitus