Cerner Ireland Limited har valts som leverantör för Vasa sjukvårdsdistrikts (VSVD:s), Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (ESSOTE:s), Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts (KSSHP:s) och Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen (Siun Sotes) nya gemensamma klient- och patientdatasystem.

KL-Kuntahankinnat Oy ansvarar för upphandlingssamarbetet.
- Konkurrensen har varit hård genom hela upphandlingsförfarandet. Båda leverantörerna på slutrakan hade helhetslösningar med sina egna styrkor. Cerner höll jämn nivå i alla delmoment i jämförelsen, berättar Simo Reipas, direktör för APTJ:s kundorganisation och tidigare projektchef för upphandlingsprojektet.
I slutskedet stod det mellan Cerner Ireland Limited och Epic Systems Corporation. Övriga offertgivare har gallrats bort dragit sig ur redan i ett tidigare skede. Upphandlingsbeslutet baserar sig på noggranna och specifika systemlösningar, tjänsternas kvalitativa egenskaper, prisjämförelser och poängsättning.
Cerners beräknade jämförselsepris för fyra sjukvårdsdistrikt är ca 286 miljoner euro och inkluderar systemets användarrättigheter, leverans samt underhållskostnader tio år framöver.
Med kvalitativa egenskaper avses funktionella lösningar, den valda leverantörens förmåga för förverkligande och ibruktagande samt tekniska lösningar och deras förverkligande, upprätthållande och vidareutveckling. Dessa egenskaper utvärderades bl.a. vid en tio dagar lång produktjämförelse (VTV) som ordnades i februari 2020, i vilken över 300 i upphandlingen medverkande sakkunniga inom social och hälsovård och ICT från de olika sjukvårdsdistriktena deltog.

Planeringsprojektet inleds

Från upphandlingsbeslutets delgivning tar en 14 dagar lång besvärstid vid, under vilken sakägare kan inlämna sitt missnöje med beslutet. Då besvärstiden löpt ut och ramavtal med den valda leverantören uppgjorts inleds ett tolv månader långt planeringsprojekt. Under den tiden klarnar bl.a. projektets verkliga kostnader. Sjukvårdsdistrikten och kommunerna i regionerna förbinder sig först i det här skedet till de verkliga kostnaderna.
- Under det kommande året deltar ett stort antal av sjukvårdsdistriktets yrkeskunniga inom social- och primärvården samt inom specialsjukvården i projektet. De samlar in information om nuvarande verksamhetssätt och funderar framför allt ut vilka arbetssätt skulle betjäna regionen bäst. På basen av den kartläggningen byggs systemet upp, berättar Jarkko Pirttiperä, projektdirektör för Österbottens APTJ-projekt.
Målsättningen är att de första gemensamma delarna av APTJ ska tas i bruk år 2023, och ibruktagningen fortsätter stegvis under åren 2024-2025. Utvecklingsarbetet kommer fortgå även efter att systemet tagits ibruk.
Projektets huvudsakliga ansvar ligger hos Kundorganisationen, vilken är gemensam för KSSHP, Essote, Siun Sote och VSVD. Varje sjukvårdsdistrikt har dessutom en egen beställarorganisation för sitt landskap, vilken koordinerar verksamhetsförändringen samt klient- och patientdatasystemets regionala utvecklingsarbete.

APTJ främjar informationsutbytet och resursallokeringen

Klient- och patientdatasystemet kommer att betjäna ca 700 000 invånare.
Datasystemet, som utvecklas både för social- och hälsovården, möjliggör information gällande medborgares hälsa och välmående i realtid såväl på individnivå som på landskapsnivå. Det här främjar möjligheterna att ge rätt service och rätt vård vid rätt tidpunkt. Det nya datasystemet ger också klienter och patienter nya möjligheter till att elektroniskt uträtta sina ärenden.
Med i upphandlingen av klient- och patientdatasystemet är Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (KSSHP), Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (ESSOTE) Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen (Siun Sote) och Vasa sjukvårdsdistrikt. För upphandlingen ansvarar KL-Kuntahankinnat Oy.

18.12.2020 redaktion_toimitus