Service som ges hemma och poliklinisk vård får en nyckelroll när den psykogeriatriska vården utvecklas i samband med de ekonomiska sparbehoven. Trots att verksamheten på Vasa centralsjukhus minsta vårdavdelning avslutas i mitten av februari fortsätter vården av patienterna oavbrutet.

Den psykogeriatriska avdelningen (avdelning 4) stängs på fredagen den 14 februari 2020. Ursprungligen var det tänkt att avdelningen skulle hållas öppet till mars, men på grund av den rådande läkarsituationen blev man tvungen att tidigarelägga stängningen av avdelningen.  I praktiken betyder stängningen att den verksamhet som bedrivs på akutpsykiatrins avdelning 2 nu flyttas till den psykogeriatriska avdelningens utrymmen. Patienterna på den psykogeriatriska avdelningen får vård även i fortsättningen.

- På de avdelningar som i fortsättningen kommer att ansvara för vården av de patienter som vårdats på den avdelning som nu ska stängas finns det läkare, berättar Vasa centralsjukhus chefsöverläkare Christian Kantola.

- Vi har vårdplatser där psykogeriatriska patienter vårdas även efter den 14 februari. I fortsättningen kommer en del av patienterna att vårdas på Dammbrunnsvägen på avdelningen för specialgeriatri, säger chefsöverskötare Arja Tuomaala.

Psykiatrin får nya utrymmen i H-huset år 2022

I det s.k. H-huset som byggs som bäst på Vasa centralsjukhus område i Sandviken har man reserverat rum för psykiatrins vårdavdelningar. Den stängning som nu förverkligas är alltså en del av en större omorganisering av vårdverksamheten. Före flytten till H-huset kommer man att vidta utvecklingsåtgärder framförallt inom öppenvården.

- I och med att vi styrt mer resurser till den verksamhet som bedrivs inom öppenvården kommer poliklinikvården att förstärkas och öppenvården att vidareutvecklas. I praktiken betyder det här bland annat service som ges hemma och konsultationsmöjligheter, berättar Tanja Jaakola som är överskötare för det psykiatriska serviceområdet.

I det nya H-huset kommer psykiatrin att få ändamålsenligare utrymmen, varför man redan nu arbetar med att omorganisera verksamheter och processer i god tid innan flytten till byggnaden.

27.01.2020 Redaktion_Toimitus