Enligt en elektronisk enkät riktad till föräldrar och vårdnadshavare är de mycket nöjda med att vårdpersonalen uppträder lugnt och positivt i vården av barnet. Föräldrarna ville också få ännu tydligare information om alla vårdfaser.

I enkäten fick föräldrar och vårdnadshavare ta ställning till den handledning och information som de hade fått i samband med vården av sitt barn eller sin minderåriga familjemedlem.

Särskilt nöjda var de med skötarnas och läkarnas lugn som upplevdes ha en lugnande effekt på både barnet och vårdnadshavaren. Dessutom upplevdes den presenterade informationen som saklig och lättförståelig.

– När läkaren och skötaren håller sig lugna och positiva får barnet och föräldern en känsla av att de inte behöver vara nervösa eller bekymrade. Det lugna förhållningssättet ökar även tilliten till läkaren. Dessutom upplevdes det som viktigt att läkaren på riktigt är lyhörd för föräldrarna, säger avdelningsskötare Leena Nåhls på den barnneurologiska enheten och barnpolikliniken.

De som svarade på enkäten önskade sig ändå att behovet av kommunikation ska tas i beaktande i alla skeden av vården. De ansåg det också viktigt att barnet i alla skeden av vården får veta vad som kommer att göras och hur barnet och de ska förbereda sig på undersökningar. De ville också få tydligare information exempelvis om vården kommer att fortsätta på sjukhuset. Dessutom önskade föräldrarna och vårdnadshavarna att den personal som vårdar barn ska använda ett så klart språk som möjligt i stället för facktermer. Dessutom ville de att enheterna ska reservera mer tid för exempelvis olika handlednings- och informationsbesök.

Den elektroniska enkäten, som kunde besvaras ända till våren 2020, besvarades av 40 föräldrar eller vårdnadshavare. Enkäten berörde alla barnenheter på Vasa centralsjukhus: barnavdelningen, barnpolikliniken, barnneurologiska enheten, barnjouren, barnens hemsjukhus och intensivövervakningen för nyfödda.

Bekanta dig med hela rapporten av enkätresultat (våren 2020).

Varför ett eFöräldraråd?

Alla föräldrar och vårdnadshavare till barn får cirka två gånger per år en möjlighet att besvara enkäter som publiceras på Vasa centralsjukhus webbplats (på barnenheternas sidor och i samband med aktuella nyheter som delas via de sociala medierna). Trots att man svarat på en enkät så behöver man inte svara på några fler enkäter om man inte vill. Hittills har barnenheterna publicerat fyra enkäter.

25.09.2020 Redaktion_Toimitus