Från och med måndagen 8 juni återgår vi till en ingång till samjouren. På grund av corona har barnpatienter och infektionspatienter använt en skild ingång de senaste två månaderna

Från och med måndagen 8 juni använder alla kunder som kommer in till akuten den vanliga huvudingången till akuten (YA-byggnaden i Sandviken, se karta).

Luftvägsinfektionspatienter har ändå en egen kö inne på akuten: vid ankomsten ska patienter med symtom på luftvägsinfektion eller oklara magsymtom välja knapp nummer två, det vill säga ”Patienter med luftvägsinfektions- och magsymtom”, på könummerautomaten efter ingången. De här patienternas väntrum är också åtskilt från andra patienter.

– Patienten väljer den andra knappen om hen har feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, förlorat doft- eller smaksinne eller oklar diarré eller buksmärtor, berättar infektionsläkare Silvia Grönroos-Pada på Vasa centralsjukhus.

Bredvid automaten finns ansiktsskydd och instruktioner för hur de ska användas samt noggranna anvisningar för handdesinfektion.

– Vi instruerar exempelvis alla som kommer till akuten att desinficera händerna direkt de kommit in, påminner Grönroos-Pada.  

På Vasa centralsjukhus är rekommendationen om att ringa först innan man kommer till akuten ännu i kraft:

– Vi hoppas att alla som överväger att komma in till akuten utanför tjänstetid först ringer till den riksomfattande jourhjälpen på nummer 116 117  för att få en individuell vårdbedömning. Tjänstetid ska man alltid kontakta den egna hälsovårdscentralen först, påminner biträdande avdelningsskötare Niina Rintamäki på akuten.

Om du misstänker att du har coronavirussmitta kan du göra en symtombedömning på adressen https://www.omaolo.fi/.

05.06.2020 Redaktion_Toimitus