Styrgruppen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde höll sitt tredje sammanträde i höst på tisdagskvällen den 13 oktober 2020.

Till en början konstaterade styrgruppen att Malax kommun kommer att delta i den övergripande beredningen av den nya samkommunen från och med 1.1.2021. Vid sitt sammanträde i september beslutade Malax kommunfullmäktige att ansvaret för anordnandet av kommunens social- och hälsoväsende ska överföras till den nya välfärdssamkommunen.

Nio förslag till nya direktörer

Rekryteringarna av de ledande tjänstemännen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde framskrider i rask takt. På tisdagen godkände styrgruppen enhälligt förslagen till kandidater som ska väljas till de nio direktörstjänsterna. Förslagen tas till Vasa sjukvårdsdistriktets styrelse den 26 oktober för beslutsfattande. Styrgruppen föreslår att följande personer ska väljas till välfärdssamkommunens tjänster:

  • till tjänsten som förvaltningsdirektör: Juha Post, jurist och ekonomie magister
  • till tjänsten som HR-direktör: Ann-Charlott Gröndahl, ekonomie magister 
  • till tjänsten som ekonomidirektör: Lena Nystrand, ekonomie magister
  • till tjänsten som kommunikationsdirektör: Petra Fager, filosofie magister
  • till tjänsten som kvalitetsdirektör: Mari Plukka, sjukskötare (högre högskoleexamen), doktorand
  • till tjänsten som strategidirektör: Mats Brandt, doktor i administrativa vetenskaper
  • till tjänsten som chefsöverläkare: Peter Nieminen, specialistläkare
  • till tjänsten som chefsöverskötare: Marjo Orava, magister i hälsovetenskaper
  • till tjänsten som socialdirektör: Carina Nåhls, politices magister

Tjänsteinnehavarna övergår till att sköta tjänsterna på heltid från och med 1.1.2022.  Härnäst ska rekryteringsarbetsgruppen i linje med organisationsmodellen påbörja rekryteringen av sex verksamhetsområdesdirektörer.

Tyngdpunkten skiftar till planeringen av innehållet

Tyngdpunkten i beredningen av samkommunen kommer nu starkt att skifta till planeringen av innehållet i verksamheten. De tjänsteinnehavare som rekryterats till välfärdssamkommunen kommer att tillsätta olika innehållsgrupper som ska bereda och utveckla välfärdssamkommunens verksamhet. Dessa innehållsgrupper kommer att få en stark representation från kommunernas och samkommunernas befintliga social- och hälsovårdsorganisationer. Personalen kommer också att spela en viktig roll i beredningsarbetet, och informeras kontinuerligt om hur beredningsarbetet framskrider.

Vid sitt sammanträde i tisdags tog styrgruppen också ett beslut om den kommande välfärdssamkommunens lednings- och organisationsmodell. Modellen godkändes som utgångspunkt för hur indelningen av verksamhetsområdena ska se ut. Organisations- och ledningsmodellen ska ännu vidareutvecklas till den del som den berör ledningen och verksamhetsområdenas interna strukturer. På sammanträdet fördes också en diskussion om beredningen av en förvaltningsstadga för samkommunen, och i samband med den denna behandling godkändes också en plan för hur arbetet ska framskrida.

Styrgruppen behandlade också ett förslag till välfärdssamkommunens budget för år 2021. Budgeten för beredningsarbetet godkänns i samband med behandlingen av sjukvårdsdistriktets budget.

Du kan bekanta dig med styrgruppens mötesmaterial här.

Styrgruppen för Österbottens välfärdsområde sammankommer nästa gång 25.11.2020.

14.10.2020 redaktion_toimitus