Vasa sjukvårdsdistrikt äger aktier i 16 bolag och är i huvudsak en småägare i samtliga bolag. I och med detta så intar ägarstyrning en viktig roll för sjukvårdsdistriktet när distriktet ska se till att bolagen tillhandahåller ändamålsenliga tjänster. Nu har distriktet ställt upp mål för ägarstyrningen för år 2021.

I juni godkände sjukvårdsdistriktets fullmäktige distriktets principer för ägarstyrning. Med den vässade ägarstyrningen vill sjukvårdsdistriktet tydligare framhäva de mål som distriktet ställer på bolagens verksamhet. Efter att fullmäktige godkände principerna för ägarstyrningen i juni har styrelsen för sjukvårdsdistriktet arbetat med att dra upp noggrannare riktlinjer för de mål som ska ställas på ägarstyrningen. De mål som nu godkändes för nästa år har redan i två omgångar behandlats i den ägarstyrningssektion som lyder under styrelsen.

Ägar- och kundperspektivet tas i beaktande i samarbetet

- Med hjälp av ägarstyrningen vill sjukvårdsdistriktet bättre än tidigare precisera och delge sin uppfattning om hur distriktet vill att verksamheten ska idkas i de bolag i vilka distriktet är delägare. De verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som nu ställts upp för dottersammanslutningar baserar sig på sjukvårdsdistriktets strategi och fungerar således som ändamålsenliga styrinstrument för verksamheten när man ska styra den i önskad riktning, säger Hans Frantz som är ordförande för både sjukvårdsdistriktets styrelse och ägarstyrningssektion.

Sjukvårdsdistriktet vill utveckla sin ägarstyrning genom att få både ägarens och kundens perspektiv inbakat i det samarbete som det bedriver med bolagens ledning. Tillsammans med Vasa stad har man diskuterat om de mål som man vill uppställa för verksamheten i TeeSe Botnia, Mico Botnia och TT Botnia* (Vasa Regionala Företagshälsovård till den 31.12.2020). Enligt dessa mål ska man bland annat skapa responskanaler, främja rekryteringen av företagshälsovårdsläkare och stärka expertisen. För en del bolag har man också fastställt besparingsmål.

15.12.2020 redaktion_toimitus