På familje- och omsorgsminister Krista Kiurus regionturné i Österbotten fick man på fredagen den 14 februari höra ett uppmanande inlägg, men också en nyhet om statens understöd till beredningen av välfärdssamkommunen i Österbotten.

- Försitt inte ert tillfälle, utan fortsätt med det goda arbetet, sade minister Kiuru manande till beredarna av Österbottens välfärdsområde, de kommunala tjänstemännen och de centrala aktörerna inom social- och hälsovården i regionen, när hon besökte Vasa centralsjukhus under sin landskapsturné i  Österbotten.

Kiuru redogjorde för regeringens  social- och hälsovårdsreform som siktar på en fungerande basservice och en strukturell reform. Minister Kiuru betonade också att innehållet i servicen måste förbättras redan innan de nya strukturerna trätt i kraft.

- Om cirka 40 % av finländarna kan erbjudas vård inom en vecka, så varför får inte de resterande 60 %:n vård inom en vecka? Frågade minister Kiuru.

Enligt Kiuru så visar statistiken att det är fullt möjligt att träffa en läkare inom sju dagar, eftersom det redan nu lyckas i en del kommuner. Nu måste vi alltså förbättra serviceinnehållet och det igen kräver ett bra ledarskap, sade Kiuru. Ministern var också mycket bekymrad för att vården av psykisk ohälsa bland unga tillhandahålls av den specialiserade sjukvården i stället för av primärvården.

- De unga borde få hjälp redan på basnivån, och bara 5 % av dem borde anvisas till den specialiserade sjukvården för vård. Antalet som vårdas inom den specialiserade sjukvården har ökat åttafaldigt sedan mitten av 90-talet.

Det lönar sig att ta tillfället i akt

SHM:s specialsakkunnig Antti Kuopila redogjorde för de statsunderstöd som kan sökas nu och i framtiden. För tillfället arbetar man i regionerna med att bereda två ansökningar om statsunderstöd:

  • Framtidens social- och hälsocentral
  • Strukturreformen

På våren kommer man även att kunna söka om finansiering för frivilliga, regionala reformer. Minister Kiuru underströk säregenheten i denna tredje ansökningsmöjlighet:

- Det är synnerligen avvikande att vi delar ut pengar till i princip konkurrerande projekt. Så det lönar sig inte att vila på sina lagrar, utan ta tillfället i akt.

Kiurus presentationsmaterial finns på webbsidan för social- och hälsovårdsreformen (bara på finska)

14.02.2020 Redaktion_Toimitus