I juni beslutade 11 kommuner att bilda en samkommun för Österbottens välfärdsområde. Arbetet med att skapa en ny organisation har beretts intensivt och nu i höst tar det konkreta arbetet vid. På måndagen den 17 augusti valde styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt en direktör för välfärdssamkommunen och beslutade också hur nästa rekryteringsfas ska framskrida.

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt beslutade vid sitt sammanträde den 17 augusti att föreslå att sjukvårdsdistriktets direktör, ED, Marina Kinnunen ska utses till tjänsten som direktör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Det slutgiltiga valet görs den 31 augusti av sjukvårdsdistriktets fullmäktige. Direktören för samkommunen ansvarar för beredningen av den nya organisationen, och när verksamheten har inletts ansvarar direktören för att verksamheten framgångsrikt leds och utvecklas på basen av de beslutande organens linjedragningar.

Tre sektordirektörer för olika livsskeden

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska från och med 1.1.2022 erbjuda invånarna i regionen alla de tjänster som i nuläget i fråga om den specialiserade sjukvården tillhandahålls av sjukvårdsdistriktet och i fråga om primärvården och socialvården tillhandahålls av kommunerna. Den nya organisationen tillhandhåller en mångfald av tjänster för invånarna i alla livsskeden. Tre direktörer, vars ansvarsområden är indelade i tre sektorer, ska rekryteras för planeringen av integrationen.

- Sjukvårdsdistriktets styrelse har idag beslutat föreslå att fullmäktige ska inrätta tjänster för direktörer som ska ansvara för den service som tillhandahålls för 1) barn, unga och familjer, 2) arbetsföra personer och 3) äldre personer. De som utses till dessa tjänster kommer att få en mycket viktig roll vid integrationen av de kommande tjänsterna, säger ordföranden för sjukvårdsdistriktets styrelse Hans Frantz.

Ansökningstiden för sektordirektörstjänsterna löper ut den 24 augusti, och dessa tjänster kan sökas av alla arbetstagare och tjänsteinnehavare i kommuner som hör till Vasa sjukvårdsdistrikt samt av anställda i Kust-Österbottens samkommun K5 och Vasa sjukvårdsdistrikt. Tjänsterna besätts på det villkoret att fullmäktige inrättar dem vid sitt sammanträde den 31 augusti. Respektive sektordirektör svarar för sin del för planeringen, styrningen och övervakningen av serviceproduktionen.

Styrelsen för sjukvårdsdistriktet beslutade vid sitt sammanträde att föreslå att fullmäktige utöver sektordirektörtjänsterna även ska inrätta följande tjänster för välfärdssamkommunen; 1) tjänst som förvaltningsdirektör, 2) tjänst som ekonomidirektör, 3) tjänst som HR-direktör och 4) tjänst som kommunikationsdirektör. Även dessa tjänster ska besättas genom internt ansökningsförfarande i höst.

17.08.2020 Redaktion_Toimitus