Vasa centralsjukhus är det enda sjukhuset i Finland som är fullständigt tvåspråkigt. Tvåspråkigheten är en av de faktorer som definierar servicekvaliteten på sjukhuset, och personalens språkkunskaper är nyckelfaktorn för tvåspråkig service. Personalens språkkunskapskrav påverkar rekrytering, och kraven har nu utvecklats för att bättre tjäna just sjukhusets verksamhet.

Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige har på sitt möte 22.6 godkänt förslaget för den nya behörighets- och språkkunskapsstadgan. Enligt den nya språkkunskapsstadgan kan sjukhuset uppgöra sitt eget språktest för att uppskatta arbetssökandes språkkunskaper. Språklärare Annika Backlund och utbildningsplanerare Eija Kalliokoski vid Vasa centralsjukhus håller på att förbereda språktest:

- Med hjälp av språktest kan vi säkerställa att personen i fråga klarar sitt arbete på båda språken. Vid uppskattningen av språkkunskaper är det fråga om patientens språkliga rättigheter och om patientsäkerhet. Språktestet är alltså ett verktyg med vilket sjukhuset testar personalens språkkunskaper. Testets innehåll är förknippat med det arbete som utförs på sjukhus, säger Backlund. Vasa centralsjukhus är det enda sjukhuset i Finland med egen språklärare.

Vid val av en befattningshavare till Vasa sjukvårdsdistrikt måste man emellertid fortsättningsvis bevisa sina språkkunskaper i enlighet med statsrådets förordning 481/2003 om att bevisa sina kunskaper i finska och svenska. Med hjälp av det nya språktestet kan vi alltså i fortsättningen vid behov uppskatta språkkunskaper hos en person som ansöker om en befattning.

- Den tidigare mallen var en aning rigid för att beakta kunnandet i just det språk som behövs på sjukhuset. Nu kan vi bättre testa exempelvis just de språkkunskaper som behövs i läkarnas eller sjukskötarnas arbete, glädjer sig Backlund.

 

22.06.2020 Redaktion_Toimitus