Rekommendationen om användningen av ansiktsmask i offentliga utrymmen står kvar till den 18 november, då situationen utvärderas på nytt. Högskolornas praktikperioder och närundervisningen på andra stadiet inleds igen från och med den 2 november. Sammankomstbegränsningen på 10 personer är med stöd av regionförvaltningsverkets tidigare beslut i kraft till den 30 november. På fredagen tar coronasamordningsgruppen ställning till om den motsvarande rekommendationen gällande privata tillställningar ska förlängas.

På tisdagseftermiddagen den 27 oktober sammankom Österbottens coronasamordningsgrupp för att diskutera de rekommendationer som för närvarande är i kraft i regionen. Regionen konstaterades fortfarande befinna sig i en spridningsfas, även om man bara uppfyller två av de fem kriterier som ställs på denna fas: incidenstalet i regionen är fortfarande förhållandevis högt och andelen positiva prover som tagits i regionen är över 2 procent. Regionalt betraktat har smittfallen ändå klart minskat under den senaste veckan, samtidigt som smittspårningen har blivit bättre, vilket eventuellt kan betyda att man inom kort kan befinna sig i en accelerationsfas, dvs. i den fas som ligger under spridningsfasen.

– Hos oss betyder det här att vi befinner oss i en s.k. ”uppbromsningsfas”, även om den här termen inte är i bruk på nationell nivå, säger coronasamordningsgruppens ordförande och Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen.

Gruppen vill ändå påminna om att det fortfarande finns en risk för att epidemin kan sprida sig till äldre personer, riskgrupper, arbetsplatser och skolor, och att det därför är skäl att fortfarande ta dessa rekommendationer på fullt allvar.

Gruppen beslutade förlänga den regionala rekommendationen om användning av ansiktsmask till den 18 november, när frågan bedöms på nytt. Gruppen vill ändå påminna om att vi genom en aktiv användning av ansiktsmasker snabbare kan återgå mot ett normalt liv.

– Användningen av en ansiktsmask skapar tämligen små olägenheter för den som använder den i jämförelse med det utbyte som fås, påminner infektionsöverläkare Juha Salonen på Vasa sjukvårdsdistrikt.

Regionförvaltningsverket har redan tidigare beslutat att sammankomstbegränsningen på 10 personer i Vasa sjukvårdsdistrikt förlängs till slutet av november, dock med smärre lindringar. Coronasamordningsgruppen har också ombetts komma med ett klart ställningstagande om i synnerhet fritidsverksamheten och tävlingsidrotten i regionen. På sammanträdet godkände samordningsgruppen ett förslag om att en mindre arbetsgrupp bestående av representanter för Vasa sjukvårdsdistrikt, stadens idrottservice och aktörer inom tävlingsidrotten tillsamman med regionförvaltningsverket ska se över de regionala rekommendationerna och begränsningarna. Samordningsgruppen tar ställning till förslaget på sitt sammanträde som hålls den 30 november och informerar om det efter sitt sammanträde. Även den rekommendation som gäller privata tillställningar för högst 10 personer kommer att behandlas på fredagen.

Högskolornas praktikperioder får med stöd av gruppens beslut fortsätta från och med måndagen den 2 november. Gruppen rekommenderar ändå att högskolorna ska fortsätta med distansundervisning åtminstone i en vecka, varefter situationen  och det rådande läget bedöms på nytt. Undervisningen på andra stadiet får från och med den 2 november fortsätta som närundervisning. Beslut om eventuella klass- eller skolspecifika begränsningar i händelse av insjuknanden och exponeringar på läroinrättningar fattas av kommunerna.

Dessutom är den riksomfattande rekommendationen om distansarbete fortfarande i kraft och gruppen rekommenderar att den ska hörsammas till den 30 november.

De rekommendationer som nu är i kraft kommer att ses över i november. Läs om alla rekommendationer och begränsningar som är i kraft i regionen.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på fredagen den 30 oktober.

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Det totala antalet positiva prover: 912

Incidensen i regionen (14 dygn): 94/100 00

Andelen positiva prover (föregående dygn): 2,5 %

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i  förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

Mötesdeltagare

Marina Kinnunen, ordförande, Vasa sjukvårdsdistrikt (VSVD)

Peter Nieminen, VSVD

Juha Salonen, VSVD

Tomas Häyry, Vasa

Gun Kapténs, Larsmo

Miia Kaartinen, AVI

Timo Saarinen, NTM

Tuula Hannila-Handelberg, THL

Tiina Hirvioja, THL

Tia Väisänen, THL

Jarkko Pirttiperä, K5

Päivi Berg, VSVD, sekreterare

Anna Jussila, VSVD, kommunikationsplanerare

Ulla Harjunmaa, THL

 

 

28.10.2020 Redaktion_Toimitus