På tisdagen den 15 september sammankom styrgruppen för Österbottens välfärdsområde till sitt andra sammanträde i höst. Styrgruppen godkände ärendena på föredragningslistan i föreliggande form.

Rekryteringarna av de ledande tjänstemännen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde framskrider nu i rask takt. På tisdagens sammanträde godkände styrgruppen enhälligt förslaget till valet av tre sektordirektörer. Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt fattar beslut i ärendet den 28 september. Följande personer föreslogs till tjänsterna:

  • Chefsläkare och tf. direktör för social- och hälsovårdsverket i Jakobstad Pia-Maria Sjöström till sektordirektör för barn, unga och familjer
  • Vasa stads resultatområdesdirektör för socialarbete och familjeservice Erkki Penttinen till sektordirektör för personer i arbetsför ålder
  • och Vasa stads direktör för hem- och anstaltsvården Leif Holmlund till sektordirektör för äldre.

Ledningen av den förändring som genomförs i samband med beredningen av den organisation som för samman socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården under ett och samma tak kommer att kräva mycket stöd. I och med detta så beslutade styrgruppen också utse två förändringsledare till stöd för de tjänstemän som nu rekryteras till organisationen. Förändringsledarna kommer att ha till uppgift att erbjuda tjänsteinnehavarna sakkunnigstöd. Till förändringsledare valdes Vasa stads direktör för social- och hälsosektorn Jukka Kentala och Korsholms kommuns socialdirektör Alice Backström. Förändringsledarnas uppdrag pågår till 31.12.2021.

På onsdag den 16 september ledigförklarades följande tjänster som kan sökas internt av anställda i sjukvårdsdistriktets kommuner, samkommunen K5 och sjukvårdsdistriktet:

  • chefsöverläkare
  • chefsöverskötare
  • socialdirektör
  • förvaltningsdirektör
  • kvalitetsdirektör
  • strategidirektör.

Ansökningstiden till dessa tjänster löper ut den 30 september. De tidigare ledigförklarade tjänsterna som ekonomidirektör, HR-direktör och kommunikationsdirektör har nu framskridit till intervjufasen. Tanken är att man innan utgången av innevarande år ska ha lyckats rekrytera hela den ledningsgrupp som ska leda arbetet i den nya välfärdssamkommunen.

Arbetsgrupper ska bereda frågor som hänför sig till kontaktytor samt dra upp stora linjedragningar och mål

Vid sammanträdena i juni och augusti kom man överens om att det fortsatta beredningsarbetet ska göras i arbetsgrupper. På tisdagens sammanträde diskuterade man närmare om arbetsgruppernas uppgifter och sammansättningar. Arbetsgrupperna påbörjar nu sitt uppdrag för att kunna avge sina linjedragningar till styrgruppen senast 15.12.2020.

På tisdagen förde styrgruppen även en diskussion om samkommunens organisationsmodell och ledningssystem. Dessutom godkände styrgruppen modeller där man beskriver hur Malax och Korsnäs kan medverka i den fortsatta beredningen.

Arbetet med att skapa en ny samkommun är en stor förändring för både invånarna i regionen som för de anställda som överflyttas till den nya organisationen, och därför är det också mycket viktigt att kommunikationen fungerar redan i beredningsfasen. Efter varje styrgruppsmöte får anställda i sjukvårdsdistriktets kommuner, samkommunen K5 och sjukvårdsdistriktet ta del av en videohälsning där man berättar om de viktigaste beslut som fattades vid mötet men också om hur beredningsarbetet fortsätter.

Du kan bekanta dig med styrgruppens mötesmaterial här.

 

16.09.2020 Redaktion_Toimitus