Styrgruppen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutade på sitt sammanträde den 15 december att samkommunen hädanefter ska heta Österbottens välfärdsområde. Styrgruppen valde det här namnet i och med att invånarna i regionen redan vant sig vid det bland annat via nyhetsbevakningen.

 – Namnet Österbottens välfärdsområde beskriver mycket väl vad samkommunen har för uppgift och mål, nämligen att arbeta för österbottningarnas välfärd, säger samkommunens direktör Marina Kinnunen.

En annan orsak till valet av namnet är det faktum att de områden som ska grundas i enlighet med propositionen om social- och hälsovårdsreformen också kallas välfärdsområden. Det här igen betyder att Österbottens välfärdsområde inte behöver byta namn när det välfärdsområde som beskrivs i lagförslaget inleder sin verksamhet.

Även invånare och anställda i regionen bads inkomma med förslag till namn på samkommunen i en förfrågan som arrangerades i oktober. Också i den så fick det nu valda namnet mest understöd.

Sex personer på förslag till välfärdsområdets verksamhetsområdesdirektörer

Styrgruppen beslutade enhälligt godkänna de föreslagna kandidaterna till direktörsposterna. Styrgruppen föreslår att följande personer ska väljas till nedan nämnda tjänster:

  • Verksamhetsområdesdirektör, kund- och resurscenter: Satu Hautamäki, doktor i administrativa vetenskaper
  • Verksamhetsområdesdirektör, hem- och boendeservice: Tony Pellfolk, medicine doktor (geriatrik)
  • Verksamhetsområdesdirektör, psykosocial service: Joachim Johansson, magister i psykologi
  • Verksamhetsområdesdirektör, rehabilitering: Annica Sundberg, specialist i rehabiliteringsmedicin
  • Verksamhetsområdesdirektör, social- och hälsocentral: Sofia Svartsjö, specialist i allmänmedicin
  • Verksamhetsområdesdirektör, sjukhusservice: Christian Palmberg, medicine doktor

Beslutet om rekryteringarna fattas av Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse 18.1.2021.

Styrgruppen godkände välfärdsområdets strategi

Österbottens välfärdsområde har nu en fastställd vision, målsättning och värdegrund som ska ligga till grund för planeringen av välfärdsområdets verksamhet och tjänster. Österbottens välfärdsområdes vision är

Vi är närvarande i din vardag. Vi samarbetar för din välfärd, i alla livssituationer, på två språk. Österbotten har innovationskraft samt en samlad social- och hälsovård som ger utmärkta resultat.

Den strategi som nu uppgjorts bygger på det fleråriga samarbete som man bedrivit med kommunerna och invånarna i regionen. Såväl kommunernas ledning, förtroendevalda och anställda som invånare i regionen har fått delta i workshopar, förfrågningar och diskussioner. På hösten 2020 arrangerade man diskussionsmöten i kommunerna och skickade också ut en personal- och medborgarenkät som besvarades av nästan 500 personer.

 

Styrgruppen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde sammanträdde på tisdagen den 15 december där gruppen tog ställning till utöver samkommunens namn, valet av verksamhetsområdesdirektörerna och strategin även till bland annat välfärdssamkommunens förvaltningsstadga och organisationsmodell samt de rapporter som upprättats av arbetsgrupper som arbetat med beredningen av förvaltningen.

08.01.2021 redaktion_toimitus