Välfärdssamkommunen som förenar social-, primär- och specialistvården inleder sin verksamhet år 2022. Beredningen av den här samkommunen styrs av en styrgrupp som består av representanter för kommunerna i sjukvårdsdistriktet. På höstens första styrgruppsmöte den 11 augusti behandlade styrgruppen bland annat valet av samkommunsdirektör och praxisen för den fortsatta beredningen.

I det styrgruppsmöte som hölls i tisdags 11.8.2020 vid Vasa centralsjukhus deltog representanter för sjukvårdsdistriktets ägarkommuner. Även representanter för Kronoby deltog i behandlingen av de paragrafer där man behandlade de projekt som beviljats statsunderstöd.

På föredragningslistan fanns också en paragraf där mötesdeltagarna fick ta ställning till hur Malax och Korsnäs ska delta i den fortsatta beredningen av den nya samkommunen. Mötesdeltagarna förde en diskussion i ärendet och beslutade att man till nästa sammanträde ska bereda ett förslag till verksamhetsmodell.

Styrgruppen beslutade enhälligt föreslå att sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen ska utses till direktör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Direktörsvalet ska härnäst behandlas i sjukvårdsdistriktets styrelse som fattar sitt beslut i ärendet den 17 augusti. Det slutgiltiga beslutet fattas av sjukvårdsdistriktets fullmäktige den 31 augusti.

Projekt utvecklar nya strukturer och nytt innehåll

Före semestrarna beviljades Österbotten totalt 9,2 miljoner euro i statsunderstöd som ska användas för genomförandet av två stora projekt. Projektdirektörerna för dessa två projekt deltog i styrgruppsmötet för att presentera de mål och delområden som fastställts för dessa projekt. Projektdirektör Jenny Björndahl-Öhman presenterade de fyra delområden som ska genomföras inom ramen för strukturreformen av social- och hälsovården.

Strutkurreformsprojektet beviljades 6,5 miljoner euro i statsunderstöd. Det här projektet stöder det beredningsarbete som syftar till att skapa starka anordnare och producenter för social- och hälsovårdssektorn. Projektdirektör Pia Vähäkangas presenterade de planer som beretts hand i hand med strukturreformen inom ramen för det projekt som ska arbeta med att utveckla framtidens social- och hälsocentral. Österbotten beviljades 2,6 miljoner euro i statsunderstöd för detta projekt. Målet med social- och hälsocentralprojektet är att förbättra servicen. Klienterna ska i fortsättningen inte behöva ta kontakt med många olika serviceproducenter i samma ärende, utan i stället få tillgång till verktyg som de behöver för att få rätt hjälp i rätt tid. I framtiden kommer det alltså att finnas social- och hälsocentraler med familjecenter.

Styrgruppen för Österbottens välfärdsområde sammankommer nästa gång 15.9.2020.

13.08.2020 Redaktion_Toimitus