Fullmäktige är ett organ som i sista hand ansvarar för sjukvårdsdistriktets verksamhet och ekonomi. På måndagen efter midsommaren sammanträdde fullmäktige för att behandla många betydande ärenden.

Det innevarande året är det sista för det här fullmäktige. För nästa år väljs ett nytt fullmäktige och år 2022 inleder den nya samkommunen för Österbottens välfärdsområde sin verksamhet.

- Det senaste året har varit synnerligen framgångsrikt för Vasa Sjukvårdsdistrikt. Kampen för fulljour vid Vasa Centralsjukhus slutade i framgång och Vasa Centralsjukhus har fått nationellt ansvar för utvecklandet av patientsäkerhetsarbetet i Finland. Byggandet av H-huset, distriktets största investering någonsin, framskrider enligt tidtabell och budget. Alla beslut  sjukvårdsdistriktets fullmäktige har fattats enhälligt. Samsynen gällande sjukhusets utveckling, hjärtkirurgin undantaget, har varit stor under alla mina drygt 10 år som fullmäktiges ordförande. Det är en stor ära att få leda sjukvårdsdistriktets fullmäktige, säger ordföranden för Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige Gösta Willman.

I fullmäktige är varje medlemskommun i sjukvårdsdistriktet proportionellt representerad enligt invånarantalet i kommunen. Det här innebär att det nu sitter 34 förtroendevalda i fullmäktige.

 

Viktiga beslut åtminstone två gånger per år

 

Vanligtvis sammanträder fullmäktige åtminstone två gånger per år. Det första sammanträdet år 2020 hölls på måndagen den 22 juni. Liksom under tidigare år fastställde fullmäktige föregående års bokslut och verksamhetsberättelse vid sitt sammanträde i juni. På uppmaning av revisorerna kompletterades verksamhetsberättelsen med en redogörelse för hur coronaviruspandemin har påverkat sjukvårdsdistriktets verksamhet och ekonomi under år 2020. Därutöver fick fullmäktige ta del av den personalrapport, kvalitetsrapport och utvärderingsberättelse som upprättats angående år 2019.

Ett av besluten vid sammanträdet berörde ändringar av förvaltningsstadgan.

- Förvaltningsstadgan styr sjukvårdsdistriktets behörighet. Vi har nu gjort aktuella förändringar och förtydliganden i förvaltningsstadgan i syfte att få en bättre fungerande helhet, säger förvaltningsdirektör Juha Post.

Sjukvårdsdistriktets beslutande organ återupptar sin verksamhet den 17 augusti 2020 i form av ett styrelsemöte.

22.06.2020 Redaktion_Toimitus